Vnútorné predpisy rady fondu

 

Vnútorné predpisy 2017
Vnútorné predpisy 2014
Vnútorné predpisy 2013

 

 

Vnútorné predpisy 2017

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 3. 5. 2017 Vnútorný predpis č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku s dátumom účinnosti 3. máj 2017. 

Vnútorný predpis č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku sa ruší.

Vnútorný predpis č. 2/2017

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 3. 5. 2017 Vnútorný predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady Fondu na podporu vzdelávania a členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania s dátumom účinnosti 10. jún 2017. 

Zrušujú sa Postupy odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady schválené uznesením rady fondu per rollam zo dňa 17. apríla 2013.

Vnútorný predpis č. 1/2017

 

Vnútorné predpisy 2014

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 30.6.2014 Vnútorný predpis č. 2/2014 - Bezpečnostný zámer ochrany osobných údajov.

Vnútorný predpis č. 2/2014

Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 2 ods. 5 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 28.4.2014 Vnútorný predpis č. 1/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady.

Vnútorný predpis č. 1/2014

 

Vnútorné predpisy 2013

Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 17 ods. 3, písm. d) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 11.11.2013 Vnútorný predpis č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku.

Vnútorný predpis č. 2/2013

Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 6 ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania schválila na svojom zasadnutí dňa 27.9.2013 Vnútorný predpis č. 1/2013, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania

Vnútorný predpis č. 1/2013

Rada fondu, v nadväznosti na ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na svojom zasadnutí dňa 17.4.2013 schválila Postupy odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady.

Rozhodnutie predsedu RF zo dňa 22.4.2013

Postupy odmeňovania členov RF a DR