Vnútorný predpis rady fondu č. RF-1/2022, ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady s účinnosťou od 27. septembra 2022

Vnútorný predpis č. RF-1/2022

 

Vnútorný predpis č. 1/2019, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku

Vnútorný predpis č. 1/2019

 

Vnútorný predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2017

 

Vnútorný predpis č. 1/2013, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa fondu.

Vnútorný predpis č. 1/2013