• Schválené pôžičky v roku 2022

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
28. februára 2022

Dňa 30. marca 2022 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2022 doručené do 28. februára 2022.                                   

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022 (v prvom zákonnom termíne)

  

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Dňa 6. apríla Vám bol zaslaný doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, návrh zmluvy o pôžičke v dvoch/troch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 13 apríla 2022, prosím, kontaktujte nás

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022

Prvý termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2022 bol stanovený do 28. februára 2022. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 79 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 736 300 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 28. februára 2022 bola 900 000 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 1. marca 2022 do 29. marca 2022, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2022.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2022, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 30. marca 2022 rada fondu schválila 67 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 612 300 eur a neschválila 12 žiadosti v celkovej sume 124 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.