• Schválené pôžičky v roku 2022

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
31. októbra 2022

Dňa 24. novembra 2022 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2022 doručené do 31. októbra 2022.                                   

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2022 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2022 (v treťom zákonnom termíne)

  
V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky.

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Najneskôr do 9. decembra 2022 Vám bude zaslaná doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluva o pôžičke v dvoch/troch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 16. decembra 2022, prosím, kontaktujte nás

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2022

Tretí termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2022 bol stanovený do 31. októbra 2022. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 192 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 902 600 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2022 bola 2 033 800 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebiehol proces schvaľovania žiadostí o pôžičku v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 2. novembra 2022 do 18. novembra 2022, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2022.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2022, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 24. novembra 2022 rada fondu schválila 166 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 693 300 eur a neschválila 26 žiadosti v celkovej žiadanej sume 200 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.   

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2022

V termíne do 30. júna 2022 bolo fondu celkovo doručených 88 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 802 900 eur.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 25. júla 2022 schválila 76 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 717 900 eur a neschválila 12 žiadosti v celkovej žiadanej sume 85 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 67 pôžičiek v celkovej sume 626 900 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2022 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30.júna 2022 (v druhom zákonnom termíne)

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022

V termíne do 28. februára 2022 bolo fondu celkovo doručených 79 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 736 300 eur.

Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2022 schválila 67 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 612 300 eur a neschválila 12 žiadosti v celkovej žiadanej sume 124 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 57 pôžičiek v celkovej sume 539 300 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2022 (v prvom zákonnom termíne)