Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 19. júla 2021 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2021 spoločnoť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., ktorá bude realizovať audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a audit súladu výročnej správy za rok 2021, nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.  

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2021 do 31 decembra 2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2022 do 31 marca 2022