Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky Marketingová kampaň 2021. Predpokladaná hodnota zákazky je 14 999 eur bez DPH. Termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený do 19. apríla 2021 do 14:00 hodiny.

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk - príloha č. 1

.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2021