Verejné obstarávanie na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2022

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2022 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme prieskumu trhu na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2022 spoločnosť GSM Group s.r.o ako audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2022 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov.  

 

Verejné obstarávanie na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2021

Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 19. júla 2021 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky Účtovný audit za rok 2021 spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., ktorá bude realizovať audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a audit súladu výročnej správy za rok 2021, nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.  

 

Súhrnné správy o zákazkach s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021