• Študenti - FAQs

Najčastejšie otázky - zmluva študenti

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa oznamovacích povinností, splácania pôžičky, možnosti odkladu splátok pôžičky, či iných situácií vzniknutých po podpise zmluvy o pôžičke.

Štúdium Splácanie Odklad splátok Osobitý odklad splátok ODPIS ISTINY Iné

 

Štúdium

1. Čo mám robiť, ak som skončil štúdium?

Riadne skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa (t.j. skončenie štátnou skúškou) ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium skončili. Scan dokladu o skončení štúdia alebo scan diplomu môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta, ktorý spravuje Vašu študentskú pôžičku (ak nemáte k dispozícii scaner, môžete daný doklad poslať aj odfotený Vašim mobilným telefónom). Ten Vám následne poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa splácania.
Iné ako riadne skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa (t.j. zanechanie, vylúčenie, prerušenie štúdia alebo neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia; zrušenie študijného programu a následne nepokračovanie v štúdiu iného študijného programu a pod.) ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium skončili. Scan dokladu o skončení štúdia môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta, ktorý spravuje Vašu študentskú pôžičku (ak nemáte k dispozícii scaner, môžete daný doklad poslať aj odfotený Vašim mobilným telefónom). Ten Vám následne poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa splácania.

 

2. Čo mám robiť, ak som skončil štúdium I. stupňa, ale budem pokračovať v štúdiu na II. stupni?

Riadne skončenie vysokoškolského štúdia I. stupňa (t.j. skončenie štátnou skúškou) ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium skončili. Scan dokladu o skončení štúdia alebo scan diplomu môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta, ktorý spravuje Vašu študentskú pôžičku (ak nemáte k dispozícii scaner, môžete daný doklad poslať aj odfotený Vašim mobilným telefónom). Ten Vám následne poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa splácania alebo uplatnenia si nároku na odklad splátok z dôvodu pokračovania v štúdiu na II. stupni.

 

3. Čo mám robiť, ak som prerušil/a štúdium z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku?

Môžete si uplatniť nárok na odklad splátok, ak do jedného mesiaca od prerušenia štúdia doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinných príloh:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia alebo
 • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia a
 • potvrdenie o prerušení štúdia - kópia a
 • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky. Pokiaľ nepožiadate o odklad splátok, ste povinný prerušenie štúdia oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium prerušili a následne začať pôžičku splácať.

 

4. Čo mám robiť, ak som prerušil/a štúdium z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy?

Môžete si uplatniť nárok na odklad splátok, ak do jedného mesiaca od prerušenia štúdia doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinných príloh:

 • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia a
 • potvrdenie o prerušení štúdia - kópia a
 • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky. Pokiaľ nepožiadate o odklad splátok, ste povinný prerušenie štúdia oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium prerušili a následne začať pôžičku splácať.

 

5. V minulosti som už skončil jednu vysokú školu. Chcem opäť študovať. Môžem žiadať o pôžičku?

Áno, o pôžičku môžete žiadať aj keď ste už úspešne skončili jednu vysokú školu. 

 

Splácanie

1. Kedy mám začať pôžičku splácať?

a) po skončení štúdia:

 • ak riadne skončíte štúdium na I. stupni štúdia (t.j. skončenie štátnou skúškou), pôžičku začnete splácať siedmy kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu bakalárskej práce,
 • ak riadne skončíte štúdium na II. stupni štúdia (t.j. skončenie štátnou skúškou), pôžičku začnete splácať tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu diplomovej práce,
 • ak skončíte štúdium na I. alebo II. stupni štúdia inak ako riadne (t.j. zanechanie, vylúčenie, prerušenie štúdia alebo neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia; zrušenie študijného programu a následne nepokračovanie v štúdiu iného študijného programu a pod.), pôžičku začnete splácať tretí kalendárny mesiac po mesiaci, kedy nastala táto skutočnosť.

b) po skončení odkladu splátok

Ak Vám bol písomne potvrdený odklad splátok, splatnosť pôžičky nastane mesiacom nasledujúcim po skončení odkladu splátok. Ak počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť, ktorá je dôvodom na predčasné skončenie odkladu splátok, splatnosť nastane mesiacom nasledujúcim po pominutí dôvodu na odklad. Pominutie dôvodu na odklad splátok ste povinný oznámiť fondu najneskôr do 14-tich dní.

 

2. Ako dlho budem pôžičku splácať?

Lehota splatnosti pôžičky je minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov. Ako žiadateľ o pôžičku ste si sám na žiadosti o pôžičku zvolili lehotu splatnosti a táto lehota bola následne uvedená aj v zmluve o pôžičke. Do lehoty splatnosti sa nezapočítava obdobie odkladu splátok z dôvodu štúdia a z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, pokiaľ ste kvôli materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo dobrovoľnej vojenskej príprave prerušili štúdium.

 

3. Môžem splácať pôžičku aj keď nemusím?

Splácať pôžičku môžete aj keď Vám ešte nevznikla splatnosť pôžičky. Upozorňujeme ale, že za každú takto vykonanú úhradu mimo termínu splatnosti, tzv. predčasnú splátku, fond účtuje poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.

 

4. Čo sa rozumie pod pojmom predčasná / mimoriadna splátka?

a) predčasná splátka je splátka uhradená v čase, keď Vám ešte nevznikla splatnosť pôžičky,

b) mimoriadna splátka je splátka uhradená v čase splatnosti pôžičky, ktorej výška presahuje výšku riadnej mesačnej splátky.

Za každú predčasnú / mimoriadnu splátku fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Ak Vám už vznikla splatnosť pôžičky, môžete jedenkrát ročne v mesiaci júl vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadnu splátku.

 

5. Čo mám robiť, ak som bakalár, ktorému vznikla splatnosť pôžičky, ale ešte nie som zapísaný na II. stupeň štúdia?

V prípade vzniku splatnosti pôžičky ste povinný začať uhrádzať mesačné splátky pôžičky až kým sa nezapíšete na II. stupeň štúdia a neuplatníte si nárok na odklad splátok z dôvodu pokračovania na II. stupni štúdia.

 

6. Môžem pôžičku predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky emailom. Za predčasné splatenie pôžičky fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Ak Vám už vznikla splatnosť pôžičky, môžete v mesiaci júl pôžičku predčasne splatiť bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za predčasné splatenie. Upozorňujeme, že fond o zostatku pôžičky na účely predčasného splatenia informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej emailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku pôžičky má len informatívny charakter.

 

7. Kedy musím pôžičku jednorazovo splatiť?

Pôžičku musíte jednorazovo splatiť ak:

 • fond dodatočne zistí, že ste v čase vyplatenia pôžičky už neboli riadnym študentom (stratili ste status študenta) alebo Váš ručiteľ v čase preberania ručiteľského záväzku nespĺňal podmienky ručenia. V tomto prípade Vás fond vyzve na vrátenie neoprávnene čerpanej pôžičky. Neoprávnene čerpaná pôžička sa v zmysle zmluvy o pôžičke úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 % p. a., a to odo dňa jej poskytnutia až do jej vrátenia/splatenia,
 • zanedbáte svoju oznamovaciu povinnosť o prerušení štúdia alebo skončení štúdia a fond dodatočne zistí, že ste prerušili alebo skončili štúdium skôr ako v termíne predpokladaného skončenia štúdia. V tomto prípade je od Vás fond oprávnený požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej mesačnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové splatenie zostatku pôžičky,
 • v prípade smrti alebo insolventnosti ručiteľa nezabezpečíte prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom,
 • fond dodatočne zistí, že skutočnosti, na základe ktorých bol vykonaný odklad splátok pominuli skôr, ako ste to oznámili fondu, alebo skôr, ako uplynulo obdobie odkladu splátok uvedené v potvrdení o odklade splátok. V tomto prípade je od Vás fond oprávnený požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej mesačnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové splatenie zostatku pôžičky.

 

8. Kedy sa mi pôžička neúročí?

Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy máte nárok na odklad splátok podľa čl. VII. zmluvy o pôžičke, t.j. počas štúdia do skončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak ste kvôli materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo dobrovoľnej vojenskej príprave prerušili štúdium. 

Upozorňujeme, že odklad splátok sa poskytuje len na základe doručenej žiadosti o odklad splátok vrátane povinných príloh, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

 

9. Ako mám správne uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky pôžičky uhrádzajte v prospech účtu fondu uvedeného na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke. Zároveň nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, ktorým je Vaše rodné číslo. Správny variabilný symbol je povinným údajom platby a v prípade jeho neuvedenia, resp. nesprávneho uvedenia je fond oprávnený účtovať poplatok za sekundárnu identifikáciu platby v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Splátku uhrádzajte tak, aby bola pripísaná na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vrátane). Úhradu preto odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Zároveň odporúčame úhrady vykonávať formou trvalého príkazu z osobného účtu.

Ak uhrádzate splátky pôžičky zo zahraničnej banky a táto neumožňuje identifikáciu platby prostredníctvom variabilného symbolu, uveďte variabilný symbol (Vaše rodné číslo) do poznámky k platbe alebo do End-to-End referencie.

 

10. Na aký účet mám uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu fondu uvedeného na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke, IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764; BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA vedený v Štátnej pokladnici. Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol.

 

11. Musím oznámiť zmenu čísla účtu počas splácania pôžičky?

Počas splácania pôžičky nie je nutné oznamovať zmenu čísla účtu platiteľa, z ktorého sú splátky realizované. Dôležité je, aby mala každá splátka správne uvedený variabilný symbol a bola pripísaná v termíne (t.j. musí byť pripísaná na účte fondu najneskôr 25. deň v príslušnom mesiaci).

 

12. Pôžičku už splácam niekoľko rokov a mal by som ju mať už čoskoro splatenú. Ako sa dozviem kedy mám prestať pôžičku splácať?

Pokiaľ zostatok Vašej pôžičky klesne pod úroveň výšky riadnej mesačnej splátky, fond Vás automaticky upozorní na blížiaci sa koniec splácania zaslaním oznámenia, kde bude uvedená výška poslednej splátky. Uhradením tejto splátky v stanovenom termíne bude Vaša študentská pôžička splatená. O aktuálnom zostatku dlhu pôžičky sa môžete kedykoľvek informovať u príslušného referenta. 

 

Odklad splátok

1. Čo je odklad splátok?

Časovo vymedzené obdobie, počas ktorého neplynie lehota splatnosti, t.j. pôžička sa neúročí a nie ste povinný pôžičku splácať . Dĺžka tohto obdobia závisí od dôvodu, pre ktorý Vám bol odklad splátok povolený.

 

2. Kedy mám nárok na odklad splátok?

O odklad splátok môžete požiadať:

 • z dôvodu štúdia (len, ak ešte nemáte skončený II. stupeň štúdia),
 • z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak ste kvôli materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke prerušili štúdium,
 • z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak ste kvôli výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy prerušili štúdium.

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

Samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

3. Mám ako doktorand nárok na odklad splátok?

Nie, máte nárok len na osobitný odklad splátok.

 

4. Ako mám požiadať o odklad splátok z dôvodu štúdia?

Nárok na odklad splátok z dôvodu štúdia si môžete uplatniť, ak doručíte fondu:

  • potvrdenie o návšteve školy- originál, nie starší ako 30 dní/osvedčená kópia a
  • preklad potvrdenia o návšteve školy a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

Samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

5. Ako mám požiadať o odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku?

Nárok na odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku si môžete uplatniť, ak do jedného mesiaca od prerušenia štúdia doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinných príloh:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia alebo
 • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia a
 • potvrdenie o prerušení štúdia - kópia a
 • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky. Pokiaľ nepožiadate o odklad splátok, ste povinný prerušenie štúdia oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium prerušili a následne začať pôžičku splácať.

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

6. Ako mám požiadať o odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy?

Nárok na odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy si môžete uplatniť, ak ste poslednú zmluvu o pôžičke uzatvorili od akademického roku 2019/2020 a do jedného mesiaca od prerušenia štúdia doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinných príloh:

 • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia a
 • potvrdenie o prerušení štúdia - kópia a
 • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky. Pokiaľ nepožiadate o odklad splátok, ste povinný prerušenie štúdia oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium prerušili a následne začať pôžičku splácať.

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

Osobitný odklad splátok

 1. Čo je osobitný odklad splátok?

Časovo vymedzené obdobie, počas ktorého plynie lehota splatnosti, t.j. pôžička sa úročí a ste povinný splácať len úroky z istiny. Dĺžka tohto obdobia závisí od dôvodu, pre ktorý Vám bol osobitný odklad splátok povolený.

 

2. Kedy mám nárok na osobitný odklad splátok?

O osobitný odklad splátok môžete požiadať:

 • z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky,
 • z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • z dôvodu nezamestnanosti.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o osobitný odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

 

3. Ako mám požiadať o osobitný odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku?

Nárok na osobitný odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku si môžete uplatniť, ak doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinných príloh:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia alebo
 • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

Žiadosť o osobitný odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

4. Ako mám požiadať o osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy?

Nárok na osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy si môžete uplatniť, ak ste poslednú zmluvu o pôžičke uzatvorili od akademického roku 2019/2020 a doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinnej prílohy:

 • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

Žiadosť o osobitný odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

5. Ako mám požiadať o osobitný odklad splátok z dôvodu nezamestnanosti?

Nárok na osobitný odklad splátok z dôvodu nezamestnanosti si môžete uplatniť, ak ste poslednú zmluvu o pôžičke uzatvorili od akademického roku 2017/2018 a doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinnej prílohy:

 • doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie- originál, nie starší ako 30 dní/ osvedčená kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

Žiadosť o osobitný odklad splátok vrátane príloh môžete zaslať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom dokumenty, ktoré sa vyžadujú ako originál musia byť predložené v elektronickej podobe opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).

 

Odpis istiny

1. Kedy mám nárok na odpis istiny pôžičky?

Nárok na zníženie nesplatenej istiny pôžičky si môžete uplatniť, len ak ste uzavreli poslednú zmluvu o pôžičke od akademického roku 2017/2018.

Ak túto podmienku spĺňate, nárok na odpis si môžete uplatniť, ak ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky (§ 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) preukážete fondu, že ste na území Slovenskej republiky počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky vykonávali zárobkovú činnosť zdaňovanú podľa § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona o dani z príjmov, z ktorej máte nárok na príjem:

 • zo závislej činnosti,
 • z podnikania,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo
 • príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Ak budete spĺňať všetky podmienky na vykonanie odpisu pôžičky a svoj nárok fondu preukážete predložením potvrdenia / potvrdení od zamestnávateľa / zamestnávateľov alebo od príslušného daňového úradu, nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.

Nárok na odpis istiny si môžete uplatniť až po uplynutí piatich rokov od začiatku lehoty splatnosti. Fond Vás na preukázanie nároku na odpis istiny po uplynutí tohto obdobia vyzve.

 

2. Na Slovensku už pracujem 7 rokov, pôžičku splácam tretí rok. Kedy mi vznikne nárok na odpis?

Nárok na odpis nesúvisí s celkovým počtom odpracovaných rokov na území Slovenskej republiky, ale počíta sa od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky (mesiacom, kedy ste začali pôžičku splácať). Odpis pôžičky fond vykoná, ak preukážete, že ste daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky a vykonávali ste zárobkovú činnosť na území Slovenskej republiky. Nárok na odpis pôžičky preukazujete po uplynutí piatich rokov od začiatku splatnosti pôžičky, pričom za každý preukázaný odpracovaný rok (12 ucelených mesiacov) sa Vám odpustí jedno percento z nesplatenej istiny pôžičky. Fond Vás po piatich rokoch od začiatku splatnosti pôžičky vyzve na zdokladovanie odpracovaných rokov.

 

3. Pôžičku by som chcel splatiť predčasne. Strácam nárok na odpis?

Odpis sa realizuje zo základu (z istiny) pôžičky. Ak je istina ku dňu odpisu nižšia ako má byť odpísaná suma, odpíše sa iba táto čiastka. Ak ste splatili pôžičku predčasne, teda jej zostatok je 0 eur, nárok na odpis si uplatniť nemôžete, keďže všetky záväzky voči fondu máte vysporiadané.

 

Iné

1. Je možné požiadať o odloženie splátok pôžičky aj z iných dôvodov ako sú dôvody odkladu splátok (štandardného) a osobitného odkladu splátok?

Áno, o odloženie splátok pôžičky môžete požiadať aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Na tento odklad splátok však nemáte automaticky nárok a Vaša požiadavka musí byť adekvátne odôvodnená a zdokladovaná.

 

2. Aká je úroková miera – sadzba? Od čoho závisí?

Úroková sadzba je vypočítaná ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň zverejnenia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej doby splatnosti pôžičky. Výška základnej úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4% ročne. Od akademického roku 2017/2018 je výška úrokovej sadzby 3 % ročne (p. a.).

 

3. V prípade, že som čerpal aj pôžičky v predchádzajúcich akademických rokoch, je úroková sadzba každej jednej pôžičky v rozličnej výške?

Ak ste v minulosti uzatvorili s fondom alebo s jeho právnym predchodcom Študentským pôžičkovým fondom zmluvu o pôžičke (alebo viac zmlúv o pôžičke), uzatvorením novej zmluvy o pôžičke s fondom sa predchádzajúce zmluvy o pôžičke rušia a nahrádzajú novou zmluvou. To znamená, že úroková sadzba pre všetky poskytnuté pôžičky bude vo výške úrokovej sadzby uvedenej v poslednej uzatvorenej zmluve o pôžičke.

 

4. V súčasnosti splácam študentskú pôžičku. Ako mám postupovať, ak mi zomrel ručiteľ, alebo chcem ručiteľa zmeniť?

V prípade smrti ručiteľa ste povinní túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa. Zmenu ručiteľa môžete vykonať aj z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý fond neskúma. Podrobný opis postupu pri zmene ručiteľa nájdete v sekcii Zabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie).

 

5. Ako mám postupovať v prípade zmeny osobných údajov?

Stačí, ak vyplníte tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke a následne zašlete elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta alebo poštou na adresu fondu.