• Pedagógovia - zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky pre pedagógov

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), pričom záväzné je výlučne znenie Vašej zmluvy o pôžičke. Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

Základné povinnosti Účelovosť pôžičky Zabezpečenie pôžičky Sankcie

 

Základné povinnosti

Vašou základnou povinnosťou vyplývajúcou zo zmluvy o pôžičke je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou výkonu pedagogickej činnosti, resp. zmenou Vašich osobných údajov alebo osobných údajov Vášho ručiteľa. Za zanedbanie oznamovacej povinnosti má fond právo uplatňovať si poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.

Pri komunikácii s fondom ste Vy, aj Vás ručiteľ povinní okrem mena a priezviska uvádzať aj špeciálny identifikačný kód, ktorým môže byť napr. posledné štvorčíslie rodného čísla, číslo zmluvy o pôžičke, Vaše poradové číslo uvedené v pravom hornom rohu zmluvy o pôžičke a na každej korešpondencii, ktorú Vám fond zasiela alebo iný jednoznačný identifikačný kód.

 

1. Povinnosť oznámiť a zdokladovať výkon pedagogickej činnosti

Každú zmenu vo výkone pedagogickej činnosti ste povinný fondu oznámiť a predložiť príslušný doklad o danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:

 • ak prestanete byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky (pred odpisom istiny), ste povinný túto skutočnosť oznámiť fondu do 30 dní od jej vzniku,
 • ak sa po tom, čo prestanete byť pedagógom, pred uplynutím šesťmesačnej ochrannej lehoty opätovne stanete pedagógom, odborným zamestnancom alebo vysokoškolským učiteľom, ste povinný túto skutočnosť písomne oznámiť fondu do 14 dní od jej vzniku,
 • ak sa po tom, čo prestanete byť pedagógom, v rámci šesťmesačnej ochrannej lehoty nezamestnáte ako pedagóg, odborný zamestnanec alebo vysokoškolský učiteľ, ste povinný oznámiť do 14 dní fondu skutočnosť, že ste sa neskôr, po uplynutí šesťmesačnej ochrannej lehoty, stal pedagógom, odborným zamestnancom alebo vysokoškolským učiteľom, ktorý už nie je v skúšobnej lehote.

Príslušný doklad o zmene vo výkone pedagogickej činnosti zašlite elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta alebo poštou na adresu fondu. Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení Vašej zmluvy o pôžičke.

 

2. Povinnosť oznámiť zmenu Vašich osobných údajov a osobných údajov ručiteľa

Zmenu Vašich osobných údajov a osobných údajov ručiteľa ste povinný fondu oznámiť a predložiť vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch: 

 • zmena mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy alebo
 • zmena kontaktných údajov (emailovej adresy, telefónneho čísla).

Tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke zašlite elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta alebo poštou na adresu fondu. Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení Vašej zmluvy o pôžičke.

 

3. Povinnosti dlžníka počas lehoty splatnosti

Počas lehoty splatnosti ste povinný predovšetkým splácať svoju pôžičku, pričom jej splatnosť začína mesiacom nasledujúcim po mesiaci poskytnutia pôžičky (napr. pôžička Vám bola poskytnutá vo februári, prvú splátku uhradíte v marci). V súvislosti so splácaním pôžičky ste povinný:

 • dodržiavať zmluvne stanovenú lehotu splatnosti mesačnej splátky pôžičky , t.j. mesačné splátky pôžičky uhrádzať tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr 25. dňa v kalendárnom mesiaci,
 • dodržiavať stanovenú výšku mesačnej splátky pôžičky,
 • uvádzať variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej zmluvy o pôžičke.

Bližšie informácie o splácaní pôžičky a odkladoch splátok sú uvedené v časti Splácanie pôžičky.

 

Účelovosť pôžičky

Pôžičky do 10 000 eur nie sú účelovo viazané.

Pôžičky nad 10 000 eur sú účelovo viazané a je možné ich vyčerpať na úhradu nákladov:

 • na nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
 • na výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo stavebné úpravy rodinného domu, bytového domu alebo stavebné úpravy bytu,
 • na modernizáciu (rekonštrukciu) bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo udržiavacie práce na nich,
 • na nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome za účelom prestavby nebytových priestorov na byt,
 • na prestavbu nebytových priestorov na byt,
 • na nadobudnutie podielu od bytového družstva alebo obce za účelom nadobudnutia bytu,
 • na nadobudnutie stavebného pozemku za účelom výstavby rodinného domu,
 • súvisiacich s niektorým z účelov použitia finančných prostriedkov uvedených v predchádzajúcich siedmych bodoch,
 • na nadobudnutie bytového zariadenia alebo vybavenia domácnosti, napríklad nábytku a elektrospotrebičov,
 • na ďalšie vzdelávanie v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
 • na nákup dopravného prostriedku,
 • na refinancovanie úverov, pôžičiek a hypotekárnych úverov poskytnutých bankami, pobočkami zahraničných bánk, nebankovými inštitúciami alebo inými subjektmi poskytujúcimi peňažné prostriedky.

Pôžičku musíte použiť na niektorý z uvedených účelov najneskôr do dvoch rokov od podania žiadosti o pôžičku a v rovnakej lehote ste povinný zdokladovať, na ktorý z uvedených účelov bola použitá.  Doklady na preukázanie účelového použitia poskytnutej pôžičky musíte predložiť ako originál, prípadne úradne osvedčené kópie. Ak je dokladom faktúra, predkladáte ju spolu s dokladom o zaplatení.

 

Zabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie) 

Pôžička je zabezpečená súčasne dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou pri pôžičke nad 3 000 eur
 2. Skupinovým poistením osôb – v prípade všetkých pôžičiek

 

1. Ručiteľ a podmienky ručenia

Pôžičky do 3 000 eur sa poskytujú bez ručiteľa, len na základe preukázania výšky Vášho príjmu v žiadosti o pôžičku. Suma 3 000 eur poskytovaná bez ručiteľa je maximálna kumulovaná suma všetkých pôžičiek poskytnutých bez ručiteľa jednému žiadateľovi.

Pôžičky nad 3 000 eur (samostatne aj kumulovane) musia byť zabezpečené formou ručenia. Ručiteľom môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • je občanom  EÚ s trvalým pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke / dodatku k zmluve o pôžičke nie je staršia ako 70 rokov,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke / dodatku k zmluve o pôžičke má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvorila dohodu o skončení pracovného pomeru alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa a zároveň nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti,
 • v čase preberania ručiteľského záväzku sa na ručiteľa nevzťahuje žiadna z nasledujúcich skutočností:
  • ručiteľ sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje,
  • ručiteľ vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom,
  • ručiteľ začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu,
  • na ručiteľa bude podaný návrh na vyhlásenie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči ručiteľovi alebo jeho majetku,
  • dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu, reštrukturalizačného správcu voči ručiteľovi,
  • voči ručiteľovi bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia,
  • voči ručiteľovi nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.

Splnenie vyššie uvedených podmienok týkajúcich sa príjmu, ručiteľ preukazuje:

 • potvrdením zamestnávateľa o priemernej výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby o výške iného pravidelného príjmu ; fond akceptuje výlučne potvrdenie o príjme za celé tri mesiace z posledných štyroch mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú dňu vystavenia potvrdenia o výške príjmu ručiteľa; potvrdenie o príjme ručiteľa nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia podpísanej zmluvy o pôžičke fondu / doručenia podpísaného dodatku k zmluve o pôžičke fondu / doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke fondu. Z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný mesačný príjem ručiteľa za potvrdzované obdobie po odpočítaní zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom je najmenej vo výške 400 eur alebo
 • potvrdením daňového úradu o príjme ručiteľa na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré ručiteľ podal daňové priznanie; fond akceptuje výlučne potvrdenie za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia. Od apríla 2022 fond akceptuje len potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2021, ak ručiteľ nepreukáže, že požiadal o predlženie termínu na podanie daňového priznania. Z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške 2 400 eur.

Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o pôžičke.

Potvrdenie o príjme ručiteľa predkladáte len v prípade schválenia Vašej žiadosti o pôžičku spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

 

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade, ak máte záujem zmeniť ručiteľa, zašlite fondu originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade smrti ručiteľa ste povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade úpadku / insolventnosti ručiteľa ste povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa podmienky ručenia. Ak áno, vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré Vám zašle na podpis. Podpisy Vás a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis následne doručte na adresu fondu najneskôr do 30 dní od kedy Vám bol doručený. Dodatok k zmluve o pôžičke považuje fond za doručený v tretí deň od jeho odoslania.

Upozorňujeme, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu voči dlžníkovi vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.

 


2. Skupinové poistenie osôb

Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov dlžníka spôsobených úrazom.

Týmto máte jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dávate súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2,5 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky.

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky) a následne vždy raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.

Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Náklady na poistné ste povinný fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo Štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení predmetného dokladu fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel fond poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz dlžníka s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu s trvalými následkami, zašlite fondu

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov Vás poisťovňa môže osloviť priamo.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel fond poukáže na Váš účet.

V prípade poistnej udalosti – úrazu dlžníka s trvalými následkami ste počas celej doby riešenia poistnej udalosti povinný riadne pokračovať v splácaní pôžičky.

 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o pôžičke môžu byť voči Vám uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • naúčtovanie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • udelenie zmluvnej pokuty (napr. v prípade neoprávnene čerpanej pôžičky),
 • zosplatnenie celého zostatku dlhu pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok, zanedbania oznamovacej povinnosti podľa bodu 1. čl. VI. zmluvy o pôžičke, nezabezpečenie prevzatia ručiteľského záväzku novým ručiteľom v prípade smrti / úpadku / insolventnosti ručiteľa).