• Schválenie pôžičiek v akademickom roku 2020/2021

Schválené pôžičky v akademickom roku 2020/2021

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov uplynul dňa 15. septembra 2020. Momentálne všetci zamestnanci fondu usilovne pracujú na tom, aby mohli byť pôžičky čo najrýchlejšie schválené. Chcete vedieť, ako takýto proces prebieha? Alebo ste ešte nestihli požiadať o pôžičku?

Proces schvaľovania žiadostí Ako získať pôžičku?

Priebeh schvaľovacieho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre študentov (ďalej len „žiadosť“) v akademickom  roku 2020/2021 bol stanovený do 15. septembra 2020. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") do stanoveného termínu doručených 372 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 417 200 eur. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručené v termíne do 15. septembra 2020 bol 3 000 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 15. september 2020 (sviatok), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2020.  Momentálne, v čase od 17. septembra 2020, zamestnanci fondu usilovne pracujú na tom, aby čo najrýchlejšie vykonali posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených žiadostí s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2020/2021. Pred predložením žiadostí na schválenie rade fondu, musí ešte fond overiť splnenie podmienok poskytovania pôžičiek prostredníctvom Centrálneho registra študentov (ďalej len "CRŠ"), čo však vzhľadom na aktualizáciu údajov v CRŠ bude možné vykonať až 16. októbra 2020. Schválenie žiadostí radou fondu preto predpokladáme predposledný októbrový týždeň 2020.