• Schválenie pôžičiek v akademickom roku 2020/2021

Akademický rok 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2020 a do 31. októbra 2020. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2020/2021 vyčlenených 6 000 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2020 bol určený vo výške 3 000 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2020 bol určený vo výške 3 000 000 eur.  

 

V termíne do 15. septembra 2020 bolo fondu celkovo doručených 372 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 416 500 eur, z toho 9 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 22. októbra 2020 schválila 342 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2020, v celkovej sume pôžičiek 1 304 300 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 286 pôžičiek v celkovej sume 1 106 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2020 (v prvom zákonnom termíne)

 Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2020 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2020 bolo fondu celkovo doručených 692 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 543 050 eur, z toho 29 bolo doručených duplicitne a päť bolo doručených po stanovenom termíne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2020 schválila 640 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2020, v celkovej sume pôžičiek 2 353 100 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 528 pôžičiek v celkovej sume 1 975 500 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2020/2021 doručených 1 064 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 959 550 eur. Schválených bolo celkovo 982 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 657 400 eur. Pre akademický rok 2020/2021 bolo celkovo vyplatených 814 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 3 082 300 eur.