• Schválené pôžičky v akademickom roku 2020/2021

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2020

Dňa 30. novembra 2020 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2020 doručené do 31. októbra 2020.          

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v druhom zákonnom termíne)

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky. 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. V dňoch 3. decembra a 4. decembra vám bol zaslaný doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Vyplnenú a podpísanú zmluvu o pôžičke je potrebné doručiť fondu najneskôr do 5. februára 2021. V prípade, ak vám nebude návrh zmluvy o pôžičke doručený najneskôr do 16. decembra 2020, kontaktujte nás. 

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. októbra 2020

Druhý termín na predkladanie žiadostí v akademickom  roku 2020/2021 bol stanovený do 31. októbra 2020. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") do stanoveného termínu doručených 692 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 2 543 050 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2020 bola 4 691 700 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 31. október 2020 (sobota), fond akceptoval aj žiadosti doručené 2. novembra 2020. 

Následne v čase od 3. novembra 2020 do 29. novembra 2020, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2020/2021. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 30. novembra 2020 rada fondu schválila 640 žiadostí v celkovej sume 2 353 100 eur a neschválila 52 žiadostí v celkovej sume 190 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2020

V prvom termíne na doručenie žiadostí v akademickom roku 2020/2021 (15. september 2020) bolo fondu celkovo doručených 372 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 416 500 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 15. septembra 2020 bola 3 000 000 eur.

Rada fondu na zasadnutí dňa 22. októbra 2020 schválila 342 žiadostí v celkovej sume 1 304 300 eur a neschválila 30 žiadostí  v celkovej sume 112 200 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2020 (v prvom zákonnom termíne)

 Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2020 (v prvom zákonnom termíne)