• Pedagógovia - chcem pôžičku

2024 Bezúčelová pôžička pre pedagógov, jednoduchšie a s výraznými zmenami

Vážení pedagógovia, 
Rada fondu a celý tím FnPV pripravili pre vás od 1.2. 2024 novú, jednoduchšiu a výhodnejšiu pôžičku. Reflektujeme na spoločenské požiadavky a snažíme sa novým a proklientským spôsobom prispieť k podpore pedagógov na Slovensku a pomôcť tak zvýšiť úroveň vzdelávania. Pre 1. termín (28.2.2024) sme vyčlenili 1 milión eur. Ďalší predpokladaný termín je 30.11.2024. O schválených ďalších termínoch a alokovaných financiách budeme včas informovať (min. jeden mesiac pred termínom).

 

Vypočítajte si svoju pôžičku

Kalkulačka na stiahnutie


Konkrétne podmienky pôžičky pre pedagógov 2024 - 1 termín do 28.02.2024

-> Objem prostriedkov určených na pôžičky v 1. termíne je v sume 1.000.000,00 eur;
-> Výška pôžičky je v sume min. 1.000,0 eur a max. 15.000,0 eur;
->
zabezpečenie pôžičky je:
a) formou ručenia pri pôžičky vo výške od 5.000,0 eur vrátane
>podmienky pre ručiteľa nájdete tu<
b) formou poistenia: vo výške 0,4% ročne z nesplatenej istiny;
-> úroková sadza je vo výške 4,0% p.a. (ročne);
-> Doba splatnosti pôžičky je v lehote min. 5 rokov a max. 15 rokov;
-> Typ pôžičky: bezúčelová;
-> Lehota pre vrátenie podpísaných zmlúv od dlžníka a ručiteľa veriteľovi je 60 dní od schválenia uznesenia schválených pôžičiek Radou fondu (dátum a uznesenie bude zverejnené - rada zasadne v priebehu apríla), doručená zmluva po tejto lehote sa nezverejní a stáva sa neplatnou.

 

Výhody pôžičky pre pedagógov 2024

bezúčelovosť 
-> Nebudeme sa Vás pýtať na dôvod. Stačí, že ho poznáte Vy.
výška pôžičky  
-> Požičiame Vám od 1 000 € do 15 000 € v závislosti od Vášho príjmu, a tiež podľa toho či ste už v minulosti mali od nás tento typ pôžičky.
nízky úrok
-> Dáme Vám férovú 4 % úrokovú sadzbu (ročne) počas celej doby splácania, ak ste férový aj Vy a dodržíte zmluvné podmienky. Iné banky úroky menia, my ich zo zákona držíme na tejto hranici.
bez vekového obmedzenia
-> Vysokoškolský zamestnanci si od 1.1.2024 môžu požiadať o pôžičku konečne bez vekového obmedzenia. Zbavili sme sa hranice 35 rokov.
výhodné splácanie 
-> Dobu splácania si viete nastaviť od 5 rokov do 15 rokov maximálne.
zabezpečenie pôžičky 
-> Poistením v sume 4‰ ročne z nesplatenej istiny (2,5 ‰ pre prípad smrti dlžníka a 1,5 ‰ pre prípad trvalých následkov dlžníka spôsobených úrazom).
-> Od 5.000 eur vrátane ručiteľom s minimiálnym čistým príjmom od 400 eur. 

 

Novinky, ktoré Vám uľahčia cestu k pôžičke

1. pôžička je od 1.2.2024 bezúčelová 
-> Nemusíte už dokladovať a preukazovať na čo ste peniaze použili. Vieme, že v súčasnosti sú náklady na život vyššie a s našou pôžičkou Vám chceme pomôcť si plniť sny, potreby a zároveň Vám pomôcť vykonávať tak dôležité povolanie.
2. od 1.2.2024 budete potrebovať ručiteľa až od sumy 5.000 eur vrátane
-> Ak ste už v minulosti u nás čerpali pôžičku pre pedagógov a súčet tej pôvodnej a novej je nižší ako 5.000 eur, ručiteľa nebudete potrebovať.
3. úplne nová žiadosť
-> Vytvorili sme pre vás novú interaktívnu žiadosť, ktorú si viete vyplniť na vašom PC. K žiadosti sú povinné prílohy, ktoré Vám potvrdí zamestnávateľ. V žiadosti vypĺňate viac údajov, ako v minulosti a to preto, aby sme Vám mohli poslať finálnu verziu zmluvy, ktorá už bude podpísaná riaditeľom. Zmena procesu Vám uľahčí život. Nemusíme si zmluvy posielať na 2-3krát, ušetríme tak spolu čas ale aj peniaze za poštovné.
4. využívame služby Pošty 
-> Fond prešiel na elektronické spracovanie pošty prostredníctvom e-Hárkov, preto sme do žiadosti doplnili možnosť, ktorú keď odsúhlasíte, poskytneme Slovenskej pošte váš email a tel. číslo pre potreby sledovania zásielok. Takto si odkontrolujete, kde sa v čase nachádza Vaša zásielka a v prípade Vášho nezastihnutia Vám príde notifikácia.
5. kompletne vygenerovaná zmluva systémom FnPV
-> Vďaka novej žiadosti a potvrdeniam od Vás fond vygeneruje kompletnú zmluvu. Podpisovanie bude rýchlejšie, čo zaručí, aby sa k Vám peniaze dostali čo najskôr. Preto je ale potrebné, aby bola žiadosť od Vás korektne a precízne vyplnená.

 

To najdôležitejšie čo treba vedieť pri podávaní žiadostí

Čo sa udeje po uzavretí termínu do 28.02.2024?
-> V rámci nových pravidiel sme nastavili proces tak, že po termíne 28.02.2024 je možné do 10 pracovných dní žiadosť zrušiť, poprípade údaje opraviť, alebo doplniť ak vznikli nezrovnalosti. Rada fondu bude schvaľovať žiadosti na konci mesiaca marec. Po schválení potrebuje fond zhruba dva až tri týždne na kontrolu, vygenerovanie zmlúv, ich podpísanie riaditeľom a prípravu na odoslanie.

Ako správne podpísať zmluvy?  
-> Nezabudnite, že vy a podobne aj ručiteľ, ak ho potrebujete, budete musieť zmluvu podpísať pred notárom, alebo na matrike za účelom overenia podpisu. Podpisovať zmluvu s ručiteľom nemusíte naraz, ale pozor Váš podpis musí byť buď skôr alebo v ten istý deň. Nemôže sa ale stať, že ručiteľ podpíše zmluvu skôr ako vy, vtedy zmluvu nemôžeme uznať. Zmluvy už budú podpísané riaditeľom fondu, preto vrátite už len 1. rovnopis zmluvy, ktorý bude obsahovať vaše overené podpisy. Ostatné rovnopisy, ktoré zostanú Vám a ručiteľovi si overovať nemusíte.

Dokedy treba vrátiť podpísanú zmluvu fondu?
-> Rada fondu určila lehotu 60 dní. Lehota sa ale ráta od momentu, kedy Rada fondu schváli konkrétne pôžičky (predpoklad vždy jeden mesiac od uzavretia termínu). O týchto termínoch Vás budeme informovať či už cez web, sociálne siete alebo e-mailom. Zmluvy doručené po termíne sa nezverejnia a teda neprejdú do fázy vyplácania.

Kedy sa zmluvy zverejnia?
-> Fond doručenú zmluvu v registratúre zaeviduje a odkontroluje, či v nej neboli vykonané zmeny. Ak sú zmluvy v poriadku idú na zverejnenie do Centrálneho registra zmlúv (je to povinnosť zo zákona). Vaše údaje sú anonymizované. Po zverejnení je zmluva na nasledujúci deň účinná a to je dôvod na vyplatenie pôžičky.

Kedy sa vyplácajú pôžičky?
-> Fond má povinnosť najneskôr do 14 dní od účinnosti zmluvy vyplatiť pôžičku na Váš účet, ktorý ste zadali v žiadosti a preniesol sa aj do zmluvy. Nastavili sme si procesy vo Fonde tak, že každý pondelok vykonávame úhrady zverejnených zmlúv za predchádzajúci týždeň. Zmluvy sa snažíme zverejňovať čím skôr a teda aj vyplácať v krátkych intervaloch, aby sa mohli finančné prostriedky dostať ku Vám čím skôr. V tejto fáze to závisí od Vás, ako rýchlo nám vrátite správne podpísane zmluvy. My sa snažíme vykonať proces čo najrýchlejšie.

 

Ako nám doručíte žiadosť o pôžičku?

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu:
-> Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava.
Žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál, osobne podpísaný žiadateľom. Zásielka musí byť doručená najneskôr v posledný deň podľa uznesenia (do 28.02.2024), v čase 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod. (aj mimo úradné dni). Odporúčame posielať v predstihu min. 3 dni.

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu:
 
-> ziadost@fnpv.sk.
Dokumenty musia byť podpísané ZEPom/KEPom prostredníctvom čipového OP. Email musí byť doručený najneskôr v posledný deň podľa uznesenia (do 28.02.2024), v čase do 23:59:59 hod. Žiadateľ musí obdržať potvrdzujúci email o prijatí max. do 3 pracovných dní od doručenia, inak sa žiadosť považuje za nedoručenú.

 

DOPORUČUJEME: Uplatnite si kritériá pre uprednostnenie.

Zákon o fonde určuje kritéria na uprednostnenie, ktoré vám umožnia dostať sa na vyššie miesto pri hodnotení pôžičiek. Ak je o pôžičky väčší záujem, ako sú alokované zdroje, práve tieto kritéria Vám pomôžu získať pôžičku a vyhnúť sa tak zamietnutiu z dôvodu nedostatočných financií. Rovnako aj Rada fondu má v kompetencii schváliť ďalšie kritéria. Pre toto obdobie rada schválila dve kritéria. Vzhľadom na narastajúci záujem o pôžičky Vám doporučujeme uplatniť si a preukázať čo najviac kritérií pre uprednostnenie.

A. zákonom stanovené kritériá pre uprednostnenie:
- žiadateľ nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre pedagógov,
- žiadateľ skončil riadne vysokoškolské štúdium druhého stupňa v posledných piatich rokoch a nie je študentom doktorandského študijného programu,
- žiadateľ je osamelý zamestnanec, ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou
- žiadateľ má manžela alebo manželku, ktorý alebo ktorá je tiež pedagógom,
- žiadateľ je invalidný podľa osobitného predpisu,
- žiadateľ je nositeľom ocenenia udeleného ministrom školstva,
- žiadateľ vykonal dizertačnú skúšku, ak ide o študenta doktorandského študijného programu,
- žiadateľ vykonáva pedagogickú činnosť, odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť výskumného pracovníka alebo činnosť umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas.

Fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi, ktorý spĺňa najviac kritérií podľa vyššie uvedeného. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa vyššie uvedeného, fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené vyššie.
kto je osamelý zamestnanec a ako to preukázať sa dočítate tu

 

B. radou stanovené kritériá pre uprednostnenie (viac vo vnútornom predpise rady č. VP1-001/2024)
- Hrubý príjem žiadateľa: čím je hrubý príjem žiadateľa nižší, tým je jeho poradie pri schválení žiadosti o pôžičku pre pedagógov nižšie (priaznivejšie).
- Dĺžka zamestnania: čím je dĺžka zamestnania v zákone1 vymedzených povolaniach žiadateľa dlhšia, tým je jeho poradie pri schválení žiadosti o pôžičku pre pedagógov nižšie (priaznivejšie).

Ak je pre jednotlivé typy pôžičiek dostupných viac prednostných kritérií Rady fondu, prihliada sa na ne v poradí, v akom sú uvedené Radou fondu. Prednostné kritériá Rady fondu sa uplatňujú postupne.

 

Uznesenie rady 

Uznesenie Rady fodu č. 1-002/2024, ktorým sa schvaľujú konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek pre pedagógov.

 Uznesenie Rady fodu č. 1-002/2024

 

Dokumenty na stiahnutie 

Žiadosť o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2024

Potvrdenie o doktorandskom štúdiu

Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorenej pracovnej zmluve

Vzor zmluvy o pôžičke

Sadzobník poplatkov 

Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti

Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu

Čestné vyhlásenie o osamelosti

 

Vnútorný predpis rady

Vnútorný predpis, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zaraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku.

Vnútorný predpis č. VP1-001/2024