• Schválené pôžičky v roku 2021

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
31. októbra 2021

Dňa 25. novembra 2021 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2021 doručené do 31. októbra 2021.                                   

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v treťom zákonnom termíne)

  

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. V dňoch 1. decembra 2021 a 2. decembra 2021 Vám bol zaslaný doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, návrh zmluvy o pôžičke v dvoch/troch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 10. decembra 2021, prosím, kontaktujte nás. Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke je najneskôr do 17. januára 2022.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2021

Tretí termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2021 bol stanovený do 31. októbra 2021. Keďže dátum 31. októbra 2021 pripadol na víkend, a následne dňa 1. novembra 2021 bol sviatok, Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") akceptoval aj žiadosti doručené 2. novembra 2021. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 149 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 465 100 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2021 bola 1 596 200 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 3. novembra 2021 do 24. novembra 2021, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2021, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 25. novembra 2021 rada fondu schválila 135 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 325 100 eur a neschválila 14 žiadosti v celkovej sume 133 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021

V druhom termíne na doručenie žiadostí do 30. júna 2021 bolo fondu celkovo doručených 127 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 216 2000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 30. júna 2021 bol 1 069 700  eur.

Dňa 15. júla 2021 rada fondu schválila 111 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 049 500 eur a neschválila 16 žiadosti v celkovej sume 162 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021 (v druhom zákonnom termíne)

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2021

V prvom termíne na doručenie žiadostí do 28. februára 2021 bolo fondu celkovo doručených 98 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 930 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2021 bol 
900 000 eur.

Dňa 30. marca 2021 rada fondu schválila 87 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 826 300 eur a neschválila 11 žiadosti v celkovej sume 103 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2021 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2021 (v prvom zákonnom termíne)