• Schválené pôžičky v roku 2021

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
30. júna 2021

Dňa 15. júla 2021 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2021 doručené do 30. júna 2021.                                             

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021 (v druhom zákonnom termíne)

  

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Dňa 21. júla 2021 vám bol zaslaný doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Vyplnenú a podpísanú zmluvu o pôžičke je potrebné doručiť fondu najneskôr do 2. septembra 2021. V prípade, ak vám nebude návrh zmluvy o pôžičke doručený najneskôr do 29. júla 2021, kontaktujte nás.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2021

Druhý termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2021 bol stanovený do 30. júna 2021. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") do stanoveného termínu doručených 127 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 216 200 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 30. júna 2021 bola 1 069 700 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 1. júla 2021 do 9. júla 2021, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2021, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 15. júla 2021 rada fondu schválila 111 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 049 500 eur a neschválila 16 žiadosti v celkovej sume 162 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2021

V prvom termíne na doručenie žiadostí do 28. februára 2021 bolo fondu celkovo doručených 98 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 930 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2021 bol 
900 000 eur.

Dňa 30. marca 2021 rada fondu schválila 87 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 826 300 eur a neschválila 11 žiadosti v celkovej sume 103 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2021 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2021 (v prvom zákonnom termíne)