• Študenti - splácanie pôžičky

Splácanie pôžičky pre študentov

Nižšie uvedené informácie sú všeobecnými zmluvnými podmienkami splácania pre pôžičky poskytované študentom podľa §10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), pričom záväzné je výlučne znenie Vašej zmluvy o pôžičky. Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

SplácanieÚročenieLehotaVýška, spôsob úhrady splátokZúčtovacie dátaUpomienkyMimoriadne splátkyPredčasné splatenieOdklady splátokOdpis istiny

Splácanie pôžičky

Prvá splátka pôžičky je splatná mesiacom nasledujúcim po uplynutí odkladov splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde (bližšie informácie o odkladoch splátok sú uvedené nižšie). Od tohto mesiaca Vám vzniká povinnosť začať uhrádzať splátky pôžičky (napr. odklad splátok končí v júli, prvú splátku uhradíte v auguste).

Pôžičku ste povinný splácať v zmysle zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Úhradu Vám odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

Upozornenie: Ak ste už skončili jedno vysokoškolské štúdium druhého stupňa (študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia alebo študenti, ktorí študujú druhú vysokú školu) prvá splátka pôžičky je splatná mesiacom nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá, t.j. týmto mesiacom ste povinný začať uhrádzať splátky pôžičky a zároveň nemáte nárok na odklad splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde.

 

Úročenie pôžičky

Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:

Úroková sadzba uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke sa zvyšuje:

 • o 2 % ročne počas obdobia, kedy ste v omeškaní so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky,
 • o 2 % ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o pôžičke z Vašej strany, ak k tomuto porušeniu došlo počas obdobia, kedy ste povinný pôžičku splácať.

Ak ste študentom III. stupňa vysokoškolského štúdia pôžička sa Vám začína úročiť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej ste povinný pôžičku splácať) je v zmluve o pôžičke doplnená na základe požadovanej lehoty splatnosti uvedenej v žiadosti o pôžičku.

Lehotu splatnosti pôžičky si môžete zvoliť na žiadosti o pôžičku, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

Lehota splatnosti je rovnaká a vzťahuje sa aj na celkové nesplatené pôžičky v prípade, že ste v minulosti s fondom (vrátane ŠPF) uzatvorili viac zmlúv o pôžičke.

Počas odkladu splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde lehota splatnosti študentovi I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia neplynie a pôžička sa neúročí.

Počas osobitného odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie, pôžička sa úročí a ste povinný splácať len úroky z istiny.

Ak ste už skončili jedno vysokoškolské štúdium druhého stupňa (študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia alebo študenti, ktorí študujú druhú vysokú školu) lehota splatnosti Vám začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá, t.j. týmto mesiacom ste povinný začať uhrádzať splátky pôžičky a zároveň nemáte nárok na odklad splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti, najviac však na 20 rokov.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky, výšky nesplatených pôžičiek poskytnutých v minulosti a lehoty splatnosti a je uvedená na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke.

Splátky pôžičky ste povinný poukazovať mesačne na bežný účet fondu uvedený na prvej strane zmluvy o pôžičke tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje. Úhradu Vám odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 300 eur.

Pri uhrádzaní splátok pôžičky ste povinný uvádzať variabilný symbol, ktorým je Vaše rodné číslo. V prípade, ak variabilný symbol neuvediete a splátku nebude možné žiadnym iným spôsobom identifikovať, bude takáto splátka vrátená na účet z ktorého bola poukázaná a bude Vám zaslaná upomienka na úhradu nedoplatku na mesačných splátkach pôžičky.

 

Zúčtovacie dáta

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Ak uhrádzate splátky pôžičky zo zahraničnej banky a táto neumožňuje identifikáciu platby prostredníctvom variabilného symbolu, uveďte variabilný symbol (Vaše rodné číslo) do poznámky k platbe alebo do End-to-End referencie.

Upozornenie:
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od akademického roku 2013/2014
.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom do akademického roku 2012/2013 sú uvedené 
v sekcii Pre študentov – ŠPF – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky, fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale vo Vašom záujme najskôr zasiela viacero upomienok.

Fond je oprávnený, nie však povinný, zaslať upomienku aj v prípade, ak ste v omeškaní so zaplatením menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Pôžičku ste povinný splácať v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke (riadne splátky).

Splácať pôžičku môžete aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadne splátky fond neúčtuje žiadne poplatky.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu nedoplatku, sa považuje za mimoriadnu splátku. 

 

Predčasné splatenie pôžičky

Kedykoľvek po poskytnutí pôžičky ste oprávnený splatiť celý zostatok pôžičky aj jednorázovo, tzv. predčasné splatenie pôžičky.

Ak sa rozhodnete celý zostatok pôžičky predčasne splatiť stačí, ak sa informujete o presnom zostatku pôžičky emailom, ktorý zašlete na emailovú adresu príslušného referenta. Za predčasné splatenie pôžičky fond neúčtuje žiadne poplatky.

Fond o zostatku pôžičky na účely predčasného splatenia informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej emailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku pôžičky má len informatívny charakter.

 

Odklady splátok

1. Odklad splátok podľa § 13 ods. 3 zákona o fonde 

Odklad splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde sa vzťahuje len na študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí ešte nemajú ukončené iné vysokoškolské štúdium II. stupňa.

Počas odkladu splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde lehota splatnosti neplynie, pôžička sa neúročí a pôžičku nie ste povinný splácať. Bližšie informácie o odklade splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde sú uvedené v čl. VII zmluvy o pôžičke.

 

Na tento odklad splátok máte nárok:

a) z dôvodu štúdia

 • ak ste študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončili ste ešte vysokoškolské štúdium druhého stupňa,
 • počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v prvom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v druhom stupni a
 • počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia, ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom alebo druhom stupni.

Odklad splátok z dôvodu štúdia je možný celkovo najviac na sedem rokov, pričom nemusí ísť o súvislých sedem rokov (platí len pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2017/2018).

Odklad splátok z dôvodu štúdia Vám poskytneme, ak predložíte:

 • žiadosť o pôžičku alebo
 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie o návšteve školy- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a
  • preklad potvrdenia o návšteve školy a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 

 

b) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky 

 • ak z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku prerušíte vysokoškolské štúdium a zároveň
 • písomne oznámite fondu nástup na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku a požiadate o odklad splátok najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia.

Odklad splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov. 

 Odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia a
  • potvrdenie o prerušení štúdia – kópia a
  • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 

 

c) z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (platí len pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2019/2020)

 • ak z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu prerušíte vysokoškolské štúdium a zároveň
 • písomne oznámite fondu nástup na dobrovoľnú vojenskú prípravu a požiadate o odklad splátok najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia.

Odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, vrátane prípadného trvania nariadenia výkonu mimoriadnej služby. 

Odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a
  • potvrdenie o prerušení štúdia – kópia a
  • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu splátok, dôvod na predĺženie odkladu splátok), ste povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad a v prípade, ak dôvod odkladu splátok stále trvá aj žiadosť o odklad splátok. Na základe predložených dokladov fond upraví dĺžku odkladu splátok. 

V prípade, ak Vám bol odklad splátok pôžičky z dôvodu štúdia povolený na základe samostatnej žiadosti o odklad splátok a v časti 3B žiadosti o pôžičku budete mať uvedený iný predpokladaný dátum štátnej skúšky ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

 

2. Osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde 

Ak už plynie lehota splatnosti Vašej pôžičky (obdobie, kedy máte povinnosť splácať pôžičku) a nemáte nárok na odklad splátok podľa § 13 ods. 3 zákona o fonde, môžete požiadať aj o tzv. osobitný odklad splátok.

Počas osobitného odkladu splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie, pôžička sa úročí a ste povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Bližšie informácie o osobitnom odklade splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde sú uvedené v čl. VIII zmluvy o pôžičke.

 

Na osobitný odklad splátok máte nárok: 

a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky 

Osobitný odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia.

 

b) z dôvodu evidencie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie (platí len pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2017/2018)

Osobitný odklad splátok z dôvodu evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • doklad o zaradení do evidencie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia. 

 

c) z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (platí len pre zmluvy o pôžičke od akademického roku 2019/2020)

Osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia.

 

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

V prípade, že počas osobitného odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie osobitného odkladu splátok, dôvod na predĺženie osobitného odkladu splátok ), ste povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad a v prípade, ak dôvod osobitného odkladu splátok stále trvá aj žiadosť o odklad splátok. Na základe predložených dokladov fond upraví dĺžku osobitného odkladu splátok.

Fond Vám písomne oznámi výšku upravenej splátky pôžičky počas doby priznaného osobitného odkladu splátok a po ukončení osobitného odkladu splátok novú výšku riadnej mesačnej splátky pôžičky.

Žiadosť o osobitný odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o osobitný odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o osobitný odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

 

3. Odklad z iného kvalifikovaného dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. m) zákona o fonde

O odklad splácania pôžičky alebo istiny pôžičky ste oprávnený písomne požiadať aj z iného kvalifikovaného dôvodu, pričom na takýto odklad sa aplikujú rovnaké podmienky ako na osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde. Žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu musí byť odôvodnená a tvrdenia, pre ktoré žiadate o odklad splátok musia byť zdokladované.

Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok.

 

Odpis istiny

Nárok na odpis istiny si môžete uplatniť iba ak ste uzavreli poslednú zmluvu o pôžičke od akademického roku 2017/2018.

Odpisom istiny sa rozumie zníženie nesplatenej istiny pôžičky po splnení stanovených podmienok. Bližšie informácie o odpise istiny podľa §13 ods. 6 zákona o fonde sú uvedené v čl. IX zmluvy o pôžičke. 

Nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti, ak ste daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 534/2005 Z. z. a preukážete fondu, že ste na Slovensku vykonávali zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov

Vykonávaním zárobkovej činnosti sa pre účely odpisu rozumie:

 • vykonávanie závislej činnosti, t.j. pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer,
 • vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia na výkon činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo iného oprávnenia na výkon činnosti slobodného povolania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ak podnikáte podľa osobitného predpisu,
 • vykonávanie činností na základe mandátnej zmluvy, licenčnej zmluvy, vydavateľskej zmluvy, autorskej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo akejkoľvek inej zmluvy, ktorá pre Vás zakladá nárok na príjem z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu.

Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku na odpis istiny sa započítava:

 • čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky,
 • čas invalidity, ak u Vás invalidita vznikla počas výkonu zárobkovej činnosti alebo v dôsledku výkonu zárobkovej činnosti.

 

Postup v prípade uplatnenia nároku na odpis istiny

Preukázanie splnenia podmienok na vykonanie odpisu vykonávate po 5 rokoch od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky predložením potvrdenia – originál, nie starší ako 30 dní alebo osvedčená kópia:

 • od zamestnávateľa alebo
 • od príslušného daňového úradu.

Z potvrdenia musí vyplývať obdobie, počas ktorého ste vykonávali zárobkovú činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý je zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov.

Splnenie podmienok na vykonanie odpisu fond posudzuje a vyhodnocuje až po preukázaní splnenia podmienok na vykonanie odpisu. Na účely odpisu sa posudzuje len obdobie prvých piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky.