Akademický rok 2021/2022

V akademickom roku 2021/2022 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2021 a do 31. októbra 2021. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2021/2022 vyčlenených 7 000 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2021 bol určený vo výške 3 000 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2021 bol určený vo výške 4 000 000 eur.  

 

V termíne do 15. septembra 2021 bolo fondu celkovo doručených 318 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 456 900 eur, z toho 13 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2021 schválila 295 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2021, v celkovej sume pôžičiek 1 354 300 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 271 pôžičiek v celkovej sume 1 257 500 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2021 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2021 (v prvom zákonnom termíne)

  

V termíne do 31. októbra 2021 bolo fondu celkovo doručených 521 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 347 300 eur, z toho 22 bolo doručených duplicitne a deväť bolo doručených po stanovenom termíne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2021 schválila 470 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2021, v celkovej sume pôžičiek 2 127 100 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 388 pôžičiek v celkovej sume 1 775 900 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v druhom zákonnom termíne)

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2021/2022 doručených 839 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 804 200 eur. Schválených bolo celkovo 765 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 481 400 eur. Pre akademický rok 2021/2022 bolo celkovo vyplatených 659 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 3 033 400 eur.