Schválené žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2021

Dňa 25. novembra 2021 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v akademickom roku 2021/2022 doručené do 31. októbra 2021.          

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2021 (v druhom zákonnom termíne)

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky. 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. V dňoch 1. decembra 2021 a 2. decembra 2021 Vám bol zaslaný doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, návrh zmluvy o pôžičke v troch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 10. decembra 2021, prosím, kontaktujte nás. Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke je najneskôr do 17. januára 2022.

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. októbra 2021

Druhý termín na predkladanie žiadostí v akademickom  roku 2021/2022 bol stanovený do 31. októbra 2021. Keďže dátum 31. októbra 2021 pripadol na víkend, a následne dňa 1. novembra 2021 bol sviatok, Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") akceptoval aj žiadosti doručené 2. novembra 2021.  Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 521 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 2 347 300 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2021 bola 5 645 700 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

Následne v čase od 3. novembra 2021 do 24. novembra 2021, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2021/2022. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2021, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 25. novembra 2021 rada fondu schválila 470 žiadostí v celkovej sume 2 127 100 eur a neschválila 51 žiadostí v celkovej sume 220 200 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2021

V prvom termíne na doručenie žiadostí do 15. septembra 2021 bolo fondu celkovo doručených 318 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 456 900 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených do 15. septembra 2021 bol 3 000 000 eur.

Dňa 26. októbra 2021 rada fondu schválila 295 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 354 300 eur a neschválila 23 žiadosti v celkovej sume 102 600 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke je najneskôr do 29. decembra 2021.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2021 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2021 (v prvom zákonnom termíne)