• Pedagógovia - FAQs

Najčastejšie otázky - zmluva pedagógovia

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa oznamovacích povinností, splácania pôžičky, možnosti odkladu splátok pôžičky, či iných situácií vzniknutých po podpise zmluvy o pôžičke.

SPLÁCANIEODkladOdpis istinyUKONČENIE PRACOVNÉHO POMERUPREUKÁZANIE ÚČELU PÔŽIČKY INÉ

 

Splácanie  

1. Kedy mám začať pôžičku splácať?

Pôžičku začnete splácať, t.j. ste povinný uhradiť prvú splátku pôžičky, v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička pripísaná na účet (napr. ak Vám bola pôžička pripísaná na účet v apríli, prvú splátku uhradíte v mesiaci máj).

 

2. Ako dlho budem pôžičku splácať?

Lehota splatnosti pôžičky je minimálne 8 rokov a maximálne 15 rokov. Ako žiadateľ o pôžičku ste si sám na žiadosti o pôžičku zvolili lehotu splatnosti a táto lehota bola následne uvedená aj v zmluve o pôžičke.

 

3. Čo sa rozumie pod pojmom mimoriadna splátka?

Splátka, ktorej výška presahuje výšku riadnej mesačnej splátky. Za mimoriadne splátky Vám nebude účtovaný žiadny poplatok.

 

4. Môžem pôžičku predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky e-mailom. Za predčasné splatenie pôžičky Vám nebude účtovaný žiadny poplatok. Upozorňujeme, že fond o zostatku pôžičky na účely splatenia informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej e-mailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku pôžičky má len informatívny charakter.

 

5. Kedy musím pôžičku jednorazovo splatiť?

Pôžičku musíte jednorazovo splatiť ak:

 • fond dodatočne zistí, že ste v čase vyplatenia pôžičky už neboli pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom alebo umeleckým pracovníkom (stratili ste status pedagogického zamestnanca) alebo Váš ručiteľ v čase preberania ručiteľského záväzku nespĺňal podmienky ručenia. V tomto prípade Vás fond vyzve na vrátenie neoprávnene čerpanej pôžičky. Neoprávnene čerpaná pôžička sa v zmysle zmluvy o pôžičke úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 % p. a., a to odo dňa jej poskytnutia až do jej vrátenia/splatenia,
 • v prípade smrti alebo insolventnosti ručiteľa nezabezpečíte prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom,
 • fond dodatočne zistí, že skutočnosti, na základe ktorých bol vykonaný odklad splátok pominuli skôr, ako ste to oznámili fondu, alebo skôr, ako uplynulo obdobie odkladu splátok uvedené v potvrdení o odklade splátok. V tomto prípade je od Vás fond oprávnený požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej mesačnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové splatenie zostatku pôžičky.

 

6. Ako mám správne uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky pôžičky uhrádzajte v prospech účtu fondu uvedeného na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke. Zároveň nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej zmluvy. Správny variabilný symbol je povinným údajom platby a v prípade jeho neuvedenia, resp. nesprávneho uvedenia je fond oprávnený účtovať poplatok za sekundárnu identifikáciu platby v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Splátku uhrádzajte tak, aby bola pripísaná na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vrátane). Úhradu preto odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Zároveň odporúčame úhrady vykonávať formou trvalého príkazu z osobného účtu.

Ak uhrádzate splátky pôžičky zo zahraničnej banky a táto neumožňuje identifikáciu platby prostredníctvom variabilného symbolu, uveďte variabilný symbol (číslo Vašej zmluvy) do poznámky k platbe alebo do End-to-End referencie.

 

7. Na aký účet mám uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu fondu uvedeného na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke, IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 8780; BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA vedený v Štátnej pokladnici. Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol.

 

8. Musím oznámiť zmenu čísla účtu počas splácania pôžičky?

Počas splácania pôžičky nie je nutné oznamovať zmenu čísla účtu platiteľa, z ktorého sú splátky realizované. Dôležité je, aby mala každá splátka správne uvedený variabilný symbol a bola pripísaná v termíne (t.j. musí byť pripísaná na účte fondu najneskôr 25. deň v príslušnom mesiaci).

 

9. Pôžičku už splácam niekoľko rokov a mal by som ju mať už čoskoro splatenú. Ako sa dozviem kedy mám prestať pôžičku splácať?

Pokiaľ zostatok Vašej pôžičky klesne pod úroveň výšky riadnej mesačnej splátky, fond Vás automaticky upozorní na blížiaci sa koniec splácania zaslaním oznámenia, kde bude uvedená výška poslednej splátky. Uhradením tejto splátky v stanovenom termíne bude Vaša pôžička splatená. O aktuálnom zostatku dlhu pôžičky sa môžete kedykoľvek informovať u príslušného referenta.

 

Osobitný odklad splátok

1. Čo je osobitný odklad splátok?

Časovo vymedzené obdobie, počas ktorého plynie lehota splatnosti, t.j. pôžička sa úročí a ste povinný uhrádzať len úroky z istiny. Dĺžka tohto obdobia závisí od dôvodu, pre ktorý Vám bol osobitný odklad splátok povolený.

 

2. Kedy mám nárok na osobitný odklad splátok?

O osobitný odklad splátok môžete požiadať:

 • z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky,
 • z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej  prípravy,
 • z dôvodu nezamestnanosti.

 Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

 

3. Ako mám požiadať o osobitný odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku?

Nárok na osobitný odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku si môžete uplatniť, ak doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinných príloh:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia, alebo
 • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia a rodný list dieťaťa - kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

 

4. Ako mám požiadať o osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy?

Nárok na osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy si môžete uplatniť, ak ste zmluvu o pôžičke uzatvorili od júla 2019 a doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinnej prílohy:

 • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní /osvedčená kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

 

5. Ako mám požiadať o osobitný odklad splátok z dôvodu nezamestnanosti?

Nárok na osobitný odklad splátok z dôvodu nezamestnanosti si môžete uplatniť, ak ste zmluvu o pôžičke uzatvorili od roku 2017 a doručíte fondu samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok vrátane povinnej prílohy:

 • doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie - originál, nie starší ako 30 dní/ osvedčená kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie osobitného odkladu splátok a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

 

Odpis istiny

1. Kedy mám nárok na odpis istiny pôžičky?

Ak ste najmenej 5 rokov od poskytnutia pôžičky vykonávali na ustanovený týždenný pracovný čas (plný úväzok) pracovnú činnosť:

 • a) pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona č. 318/2019 alebo,
 • b) odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona č. 318/2019 Z.z. alebo,
 • c) vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona o VŠ alebo,
 • d) výskumného pracovníka podľa § 80 zákona o VŠ alebo,
 • e) umeleckého pracovníka podľa § 80 zákona o VŠ.

Ak budete spĺňať všetky podmienky na vykonanie odpisu pôžičky a svoj nárok preukážete predložením potvrdenia / potvrdení od zamestnávateľa / zamestnávateľov, nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o 3%.

 

2. V školstve pracujem už 7 rokov, pôžičku splácam tretí rok. Kedy mi vznikne nárok na odpis?

Nárok na odpis nesúvisí s celkovým počtom odpracovaných rokov v školstve, ale počíta sa od poskytnutia pôžičky. Odpis pôžičky (vo výške v zmysle zmluvy o pôžičke) fond vykoná ak preukážete, že ste vykonávali pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas (plný úväzok) počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvisle alebo nesúvisle.

 

3. Pôžičku by som chcel splatiť predčasne. Strácam nárok na odpis?

Odpis sa realizuje zo základu (z istiny) pôžičky. Ak je istina ku dňu odpisu nižšia ako má byť odpísaná suma, odpíše sa iba táto čiastka. Ak ste splatili pôžičku predčasne, teda jej zostatok je 0 eur, nárok na odpis si uplatniť nemôžete, keďže všetky záväzky voči fondu máte vysporiadané.

  

Ukončenie pracovného pomeru

1. Ukončil/a som pracovný pomer v rezorte školstva, aké povinnosti mi z toho plynú?

Ukončenie pracovného pomeru v rezorte školstva (ukončenie pôsobenia ako pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia alebo vysokoškolský učiteľ) oznámte fondu do 30 dní od kedy ste prestali byť pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom. Scan dokladu o ukončení pracovného pomeru v rezorte školstva (napr. Dohoda o ukončení pracovného pomeru) môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta. Ten Vám následne poskytne všetky potrebné informácie.

 

2. Menia sa podmienky a spôsob splácania pôžičky po ukončení pracovného pomeru v rezorte školstva?

Ak ste prestali byť pedagógom pred odpisom istiny, je Vám automatický poskytnutá ochranná lehota v trvaní šesť mesiacov odo dňa, kedy ste prestali byť pedagógom. Počas trvania tejto ochrannej lehoty nedochádza k zvýšeniu úrokovej sadzby pôžičky a pôžička sa naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

Ak ale počas plynutia tejto lehoty nepreukážete fondu, že ste sa opätovne zamestnali ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ, zvyšuje sa Vám ročná úroková sadzba o 4 %, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k márnemu uplynutiu ochrannej lehoty. Ak sa zvýši úroková sadzba pôžičky, fond Vám písomne oznámi zmenu výšky mesačnej splátky pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej zvýšenej úrokovej sadzbe vrátený fondu v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane zmluvy o pôžičke.

 

Preukázanie účelu pôžičky

1. Je pôžička účelovo viazaná? Ak áno, od akej výšky?

Pôžička do 10 000 eur vrátane nie je účelovo viazaná. Pôžička vyššia ako 10 000 eur, t.j. pôžička od 10 001 eur je účelovo viazaná a môžete ju použiť len na úhradu nákladov podľa čl. IV zmluvy o pôžičke.

 

2. Dokedy od čerpania pôžičky musím preukázať účel pôžičky?

Pôžička musí byť použitá na niektorý z účelov uvedených v zmluve o pôžičke najneskôr do dvoch rokov od podania žiadosti o pôžičku a v rovnakej lehote musíte aj preukázať, na ktorý z účelov uvedených v zmluve o pôžičke bola použitá.  Doklady na preukázanie účelového použitia poskytnutej pôžičky musíte predložiť ako originál, prípadne úradne osvedčené kópie. Ak je dokladom faktúra, predkladá sa spolu s dokladom o jej zaplatení. 

 

Iné

1. Je možné požiadať o odloženie splátok pôžičky aj z iného dôvodu ako je osobitný odklad splátok?

Áno, o odloženie splátok pôžičky môžete požiadať aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Na tento odklad splátok však nemáte automaticky nárok a Vaša požiadavka musí byť adekvátne odôvodnená a zdokladovaná.

 

2. Aká je úroková miera – sadzba? Od čoho závisí?

Úroková sadzba je vypočítaná ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň zverejnenia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej doby splatnosti pôžičky. Výška základnej úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4% ročne. Od kalendárneho roku 2017 je výška úrokovej sadzby 3 % ročne (p. a.).

 

3. V prípade, že som už čerpal pôžičku, môžem požiadať o pôžičku opätovne?

Pôžička  môže byť poskytnutá jednému pedagógovi aj opakovane avšak v jednom kalendárnom roku len raz, pričom celková istina poskytnutých pôžičiek nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur (týka sa pôžičiek poskytnutých z Fondu na podporu vzdelávania, nie z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov).

 

4. V súčasnosti splácam pedagogickú pôžičku. Ako mám postupovať, ak mi zomrel ručiteľ, alebo chcem ručiteľa zmeniť?

V prípade smrti ručiteľa ste povinní túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa. Zmenu ručiteľa môžete vykonať aj z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý fond neskúma. Podrobný opis postupu pri zmene ručiteľa nájdete v sekcii Zabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie).

 

5. Ako mám postupovať v prípade zmeny osobných údajov?

Stačí, ak vyplníte tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke a následne zašlete elektronicky na emailovú adresu príslušného referenta alebo poštou na adresu fondu.