• Pedagógovia - splácanie pôžičky

Splácanie pôžičky pre pedagógov

Nižšie uvedené informácie sú základnými zmluvnými podmienkami splácania pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), pričom záväzné je výlučne znenie Vašej zmluvy o pôžičky. Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

Splácanie Úročenie Lehota Výška, spôsob úhrady splátok Zúčtovacie dáta Upomienky Mimoriadne splátky Predčasné splatenie Odklady splátokOdpis istiny

 

Splácanie pôžičky

Prvá splátka pôžičky je splatná mesiacom nasledujúcim po mesiaci poskytnutia pôžičky. Od tohto mesiaca Vám vzniká povinnosť začať uhrádzať splátky pôžičky (napr. pôžička Vám bola poskytnutá v júli, prvú splátku uhradíte v auguste).

Pôžičku ste povinný splácať v zmysle zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Preto Vám odporúčame úhradu vykonať najneskôr 20. dňa v mesiaci. Najvhodnejším spôsobom uhrádzania splátok pôžičky je nastavenie trvalého príkazu z osobného účtu. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

 

Úročenie pôžičky

Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou uvedenou na prvej strane zmluvy o pôžičke počas obdobia, kedy ste povinný pôžičku splácať (počas lehoty splatnosti) a počas obdobia trvania odkladov splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde.

Úroková sadzba uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke sa zvyšuje:

 • o 2% ročne počas obdobia, kedy ste v omeškaní so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky,
 • o 2% ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o pôžičke z Vašej strany,
 • o 4% ročne v prípade, ak prestane byť pedagógom. K zvýšeniu dochádza len v prípade, ak sa opätovne nezamestnáte ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ do šiestich mesiacov od straty statusu pedagóga (platí len ak Vám nebol vykonaný odpis istiny).

 

Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga

Ak prestanete byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky (pred odpisom istiny) začína Vám plynúť 6-mesačná ochranná lehota. Počas trvania ochrannej lehoty sa pôžička naďalej úročí úrokovou sadzbou uvedenou na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke.

Ak sa počas trvania 6-mesačnej ochrannej lehoty opätovne stanete pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom a túto skutočnosť fondu preukážete zaslaním príslušného dokladu, pôžička sa aj naďalej úročí úrokovou sadzbou uvedenou na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke.

Ak sa počas trvania 6-mesačnej ochrannej lehoty opätovne nezamestnáte ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ alebo to fondu nepreukážete zaslaním príslušného dokladu, úroková sadzba sa Vám zvýši o 4% od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí ochrannej lehoty.

Aj po uplynutí ochrannej lehoty je možné opätovné zníženie úrokovej sadzby na pôvodnú výšku, ale až potom, čo preukážete, že ste sa stal pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom a zároveň preukážete, že už nie ste v skúšobnej dobe. K zníženiu úrokovej sadzby dochádza od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preukázaní uvedených skutočností.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej ste povinný pôžičku splácať) je v zmluve o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti uvedenej v žiadosti o pôžičku.

Lehotu splatnosti pôžičky si môžete zvoliť na žiadosti o pôžičku, pričom minimálna lehota splatnosti je 8 rokov a maximálna lehota splatnosti je 15 rokov.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá.

Ak máte s fondom uzatvorených viac zmlúv o pôžičke, lehota splatnosti môže byť rozdielna pre každú uzatvorenú zmluvu o pôžičke a pre každú zmluvu o pôžičke sa počíta samostatne.

Počas osobitného odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie, pôžička sa úročí a ste povinný splácať len úroky z istiny.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti, najviac však na 20 rokov.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky a lehoty splatnosti a je uvedená na prvej strane Vašej zmluvy o pôžičke.

Splátky pôžičky ste povinný poukazovať mesačne na bežný účet fondu uvedený na prvej strane zmluvy o pôžičke tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet fondu (fondom odporúčaný spôsob) a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 300 eur.

Pri uhrádzaní splátok pôžičky ste povinný uvádzať variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej zmluvy o pôžičke. V prípade, ak variabilný symbol neuvediete a splátku nebude možné žiadnym iným spôsobom identifikovať, bude takáto splátka vrátená na účet z ktorého bola poukázaná a bude Vám zaslaná upomienka na úhradu nedoplatku na mesačných splátkach pôžičky.

 

Zúčtovacie dáta

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 8780
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: číslo zmluvy o pôžičke
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Ak uhrádzate splátky pôžičky zo zahraničnej banky a táto neumožňuje identifikáciu platby prostredníctvom variabilného symbolu, uveďte variabilný symbol (číslo Vašej zmluvy o pôžičke) do poznámky k platbe alebo do End-to-End referencie.

Upozornenie:
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od školského roku 2013/2014
.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov do školského roku 2012/2013 sú uvedené 
v sekcii Pre pedagógov – PFZP – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky, fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale vo Vašom záujme najskôr zasiela viacero upomienok.

Fond je oprávnený, nie však povinný, zaslať upomienku aj v prípade, ak ste v omeškaní so zaplatením menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Pôžičku ste povinný splácať v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke (riadne splátky).

Splácať pôžičku môžete aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadne splátky fond neúčtuje žiadne poplatky.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej mesačnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu nedoplatku, sa považuje za mimoriadnu splátku.

 

Predčasné splatenie pôžičky

Kedykoľvek po poskytnutí pôžičky ste oprávnený splatiť celý zostatok pôžičky aj jednorázovo, tzv. predčasné splatenie pôžičky.

Ak sa rozhodnete celý zostatok pôžičky predčasne splatiť stačí, ak sa informujete o presnom zostatku pôžičky emailom, ktorý zašlete na emailovú adresu príslušného referenta. Za predčasné splatenie pôžičky fond neúčtuje žiadne poplatky.

Fond o zostatku pôžičky na účely predčasného splatenia informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej emailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku pôžičky má len informatívny charakter.

 

Odklady splátok 

1. Osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde

Počas osobitného odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie, pôžička sa úročí a ste povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Bližšie informácie o osobitnom odklade splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde sú uvedené v čl. IX zmluvy o pôžičke.

 

Na osobitný odklad splátok má dlžník nárok:

a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

Osobitný odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia.

 

b) z dôvodu evidencie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie (platí len pre zmluvy o pôžičke od roku 2017)

Osobitný odklad splátok z dôvodu evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • doklad o zaradení do evidencie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia

 

 c) z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (platí len pre zmluvy o pôžičke od júna 2019)

Osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy Vám poskytneme, ak predložíte:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia.

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak budete spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a budete mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

V prípade, že počas osobitného odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie osobitného odkladu splátok, dôvod na predĺženie osobitného odkladu splátok), ste povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad a v prípade, ak dôvod osobitného odkladu splátok stále trvá aj žiadosť o odklad splátok. Na základe predložených dokladov fond upraví dĺžku osobitného odkladu splátok.

Fond Vám písomne oznámi výšku upravenej splátky pôžičky počas doby priznaného osobitného odkladu splátok a po ukončení osobitného odkladu splátok novú výšku riadnej mesačnej splátky pôžičky.

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

 

2. Odklad z iného kvalifikovaného dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. m) zákona o fonde

O odklad splácania pôžičky alebo istiny pôžičky ste oprávnený písomne požiadať aj z iného kvalifikovaného dôvodu, pričom na takýto odklad sa aplikujú rovnaké podmienky ako na osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde. Žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu musí byť odôvodnená a tvrdenia, pre ktoré žiadate o odklad splátok musia byť zdokladované.

Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok.

 

Odpis istiny

Odpisom istiny sa rozumie zníženie nesplatenej istiny pôžičky po splnení stanovených podmienok. Bližšie informácie o odpise istiny podľa §16 ods. 3 zákona o fonde sú uvedené v čl. X zmluvy o pôžičke.

Ak preukážete fondu, že ste vykonávali pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, zníži sa Vám nesplatená istina pôžičky.

V priebehu splácania pôžičky ste povinný oznámiť fondu zaslaním potvrdenia od zamestnávateľa akúkoľvek zmenu zamestnávateľa, úpravu rozsahu pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenie na pracovnú pozíciu, v ktorej nevykonávate pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas. Nenahlásenie uzavretia novej pracovnej zmluvy, úpravy pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenia na pracovnú pozíciu, v ktorej začnete vykonávať pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo nenahlásenie ukončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky môže spôsobiť oneskorené priznanie nároku na odpis istiny.

Podmienky zníženia nesplatenej istiny pôžičky, ako aj výklad toho, čo sa považuje za pedagogickú činnosť na účely odpisu závisí od toho, kedy ste uzatvárali zmluvu o pôžičke.

 

a) ak ste zmluvu o pôžičke uzatvorili na základe žiadosti o pôžičku predloženej do školského roku 2016/2017:

 • nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o jednu päťdesiatinu (1/50), ak preukážete fondu, že ste vykonávali  pedagogickú činnosť:
  • na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvislých alebo nesúvislých,
 • nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o ďalšiu jednu päťdesiatinu (1/50), ak preukážete fondu, že ste vykonávali pedagogickú činnosť, a to
  • na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • počas najmenej jedného ďalšieho roka (nad rozsah piatich rokov), či už súvisle alebo nesúvisle,
 • za pedagogickú činnosť sa považuje činnosť pedagogického zamestnanca  v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., ktorou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku,
 • činnosť vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. a činnosť študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. sa nepovažuje za pedagogickú činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis istiny,
 • za vykonávanie pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas sa rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto paralelne existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100%,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava čas trvania invalidity, ak u Vás invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa nezapočítava trvanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

 

b) ak ste zmluvu o pôžičke uzatvorili na základe žiadosti o pôžičku predloženej od 1. januára 2017 do  31. mája 2019:

 • nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o 3%, ak preukážete fondu, že ste vykonávali pedagogickú činnosť:
  • na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvislých alebo nesúvislých,
 • za pedagogickú činnosť považuje činnosť pedagogického zamestnanca podľa § 3 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • činnosť odborného zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., činnosť vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. a činnosť študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. sa nepovažuje za pedagogickú činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis istiny,
 • za vykonávanie pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas sa rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto paralelne existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100%,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava čas trvania invalidity, ak u Vás invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava trvanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky.

 

c) ak ste zmluvu o pôžičke uzatvorili na základe žiadosti o pôžičku predloženej od 1. júna 2019 do 31. augusta 2019:

 • nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o 3%, ak preukážete fondu, že ste vykonávali pedagogickú činnosť:
  • na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvislých alebo nesúvislých,
 • za pedagogickú činnosť sa považuje činnosť pedagogického zamestnanca podľa § 3 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z, činnosť odborného zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z, činnosť vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z., činnosť výskumného pracovníka podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. a činnosť umeleckého pracovníka podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.,
 • činnosť študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. sa nepovažuje za pedagogickú činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis istiny,
 • za vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas sa rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto popri sebe existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100% ustanoveného týždenného pracovného času pedagogického zamestnanca. Samotné trvanie pracovného pomeru v rezorte školstva sa automaticky nepovažuje za výkon pedagogickej činnosti,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava čas trvania invalidity, ak u Vás invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava trvanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky.

 

d) ak ste zmluvu o pôžičke uzatvorili na základe žiadosti o pôžičku predloženej od 1. septembra 2019:

 • nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o 3%, ak preukážete fondu, že ste vykonávali pedagogickú činnosť:
  • na ustanovený týždenný pracovný čas,
  • počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvislých alebo nesúvislých,
 • za pedagogickú činnosť sa považuje pracovná činnosť pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z, pracovná činnosť odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. činnosť vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona č. 131/2002 Z. z., činnosť výskumného pracovníka podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. a činnosť umeleckého pracovníka podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.,
 • činnosť študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. sa nepovažuje za pedagogickú činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis istiny,
 • samotné trvanie pracovnoprávneho vzťahu medzi Vami a školou alebo iným zariadením definovaným v § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. bez reálneho vykonávania pracovných činností pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. alebo pracovných činností odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. sa nepovažuje za vykonávanie pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti a nezakladá nárok na odpis istiny (napr. počas obdobia uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a pod.). Obdobne, samotné trvanie pracovnoprávneho vzťahu medzi Vami a vysokou školou bez reálneho vykonávania pracovných činností podľa § 75 alebo § 80 zákona č. 131/2002 Z.z. sa nepovažuje za vykonávanie činnosti vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka a nezakladá nárok na odpis istiny,
 • za vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas sa rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto popri sebe existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100% ustanoveného týždenného pracovného času pedagogického zamestnanca,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava čas trvania invalidity, ak u Vás invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti,
 • do času výkonu pedagogickej činnosti sa započítava trvanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky.

 

Postup v prípade uplatnenia nároku na odpis istiny

Fond Vás najneskôr v lehote do jedného mesiaca po tom ako uplynie predpokladaná päťročná lehota vykonávania pedagogickej činnosti, počítaná od poskytnutia pôžičky, vyzve na predloženie dokladov preukazujúcich, že ste splnili podmienky vykonania odpisu istiny. Ak tieto doklady v určenej lehote nepredložíte, má sa za to, že ste podmienky na vykonanie odpisu istiny k určenému termínu nesplnili. Tým nie je dotknuté Vaše právo v budúcnosti preukázať fondu splnenie podmienok na vykonanie odpisu istiny a požiadať o jeho vykonanie.

Preukázanie splnenia podmienok na vykonanie odpisu vykonávate po 5 rokoch od poskytnutia pôžičky predložením Potvrdenia o odpracovaní 5 rokov v rezorte školstva pre účely odpisu – originál, nie starší ako 30 dní / o výkone pedagogickej činnosti. Z potvrdenia musí vyplývať obdobie, počas ktorého ste vykonávali pedagogickú činnosť.

Splnenie podmienok na vykonanie odpisu fond posudzuje a vyhodnocuje až po preukázaní splnenia podmienok na vykonanie odpisu. Vykonanie odpisu, ako aj prípadnú úpravu výšky riadnej mesačnej splátky Vám fond písomne oznámi.