Riaditeľ fondu

Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie sú zákonom alebo vnútorným predpisom vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.

Riaditeľ fondu je menovaný radou fondu a zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.

 

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávaniav znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí najmä:

 1. vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
 2. zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
 3. vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
 4. riadne vedenie účtovníctva fondu,
 5. vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
 6. plnenie rozhodnutí rady fondu,
 7. vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
 8. vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
 9. uzatváranie zmlúv o pôžičke s osobami, ktoré splnili podmienky podľa zákona o fonde,
 10. kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
 11. zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
 12. vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 13. podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
 14. ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon o fonde alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte FnPV.

 

Riaditeľ fondu

PhDr. Pavol Kučmáš

PhDr. Pavol Kučmáš sa narodil 19.10.1978. V roku 2002 ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2000 –2001 študoval na Fakulte žurnalistiky a politických vied Varšavskej Univerzity.

V rokoch 2003 až 2009 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR najprv ako hlavný štátny radca a neskôr ako riaditeľ odboru, kde sa venoval agende štrukturálnych fondov EÚ (Sektorový operačný program Priemysel a služby a Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast). V roku 2010 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako riaditeľ odboru zodpovedný za implementáciu Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rámci sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry. Následne v rokoch 2010 až 2012 pôsobil na Ministerstve životného prostredia SR, kde sa taktiež venoval agende štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program Životné prostredie).

Od mája 2012 nastúpil na základe výsledkov výberového konania na pozíciu riaditeľa Študentského pôžičkového fondu a v januári 2014 bol na základe výsledkov výberového konania vymenovaný na pozíciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania.