Riaditeľ fondu

Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie sú zákonom alebo vnútorným predpisom vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.

Riaditeľ fondu je menovaný radou fondu a zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.

 

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávaniav znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí najmä:

 1. vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
 2. zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
 3. vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
 4. riadne vedenie účtovníctva fondu,
 5. vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
 6. plnenie rozhodnutí rady fondu,
 7. vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
 8. vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
 9. uzatváranie zmlúv o pôžičke s osobami, ktoré splnili podmienky podľa zákona o fonde,
 10. kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
 11. zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
 12. vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 13. podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
 14. ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon o fonde alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte FnPV.

 

Riaditeľ fondu

Dňa 1. 5. 2023 nastúpil do funkcie riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania pán Ing. arch. Igor Hianik, ktorý povedie Fond najbližších päť rokov. Pán Hianik predtým pôsobil vo verejnej sfére ako primátor mesta Pezinok. 

Životopis                                                                                                                  Stratégia rozvoja Fondu na podporu vzdelávania