Riaditeľ fondu

Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie sú zákonom alebo vnútorným predpisom vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.

Riaditeľ fondu je menovaný radou fondu a zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.

 

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávaniav znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí najmä:

 1. vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
 2. zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
 3. vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
 4. riadne vedenie účtovníctva fondu,
 5. vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
 6. plnenie rozhodnutí rady fondu,
 7. vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
 8. vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
 9. uzatváranie zmlúv o pôžičke s osobami, ktoré splnili podmienky podľa zákona o fonde,
 10. kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
 11. zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
 12. vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 13. podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
 14. ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon o fonde alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte FnPV.

 

Riaditeľ fondu

Dňa 31. decembra 2022 uplynulo v súlade s ustanovením §23d ods. 3 zákona o fonde funkčné obdobie riaditeľa fondu PhDr. Pavla Kučmáša. Dňa 12. januára 2023 rada fondu dočasne poverila riadením fondu PhDr. Pavla Kučmáša s cieľom zabezpečiť bezproblémové plnenie všetkých, fondu zákonom zverených úloh.