• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadateľ požiada o pôžičku vyplnením príslušného tlačiva „Žiadosti o pôžičku“ v závislosti od typu pôžičky.  Žiadosť o pôžičku je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne, čitateľne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom.

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2023/2024 - pôžička zabezpečená ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole,
 • bezúčelová

Žiadosť o pôžičku s ručiteľom

 STUDENT LOAN APPLICATION secured by a guarantor 

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2023/2024 - pôžička bez zabezpečenia ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň,
 • spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií:
  • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo
  • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 • nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • bezúčelová,

 Žiadosť o pôžičku bez ručiteľa 

  STUDENT LOAN APPLICATION without guarantor security