• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadateľ požiada o pôžičku vyplnením príslušného tlačiva „Žiadosti o pôžičku“ v závislosti od typu pôžičky.  Žiadosť o pôžičku je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne, čitateľne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom.

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2023/2024 - pôžička zabezpečená ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole,
 • bezúčelová

Žiadosť o pôžičku s ručiteľom

 STUDENT LOAN APPLICATION secured by a guarantor 

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2023/2024 - pôžička bez zabezpečenia ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň,
 • spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií:
  • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo
  • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 • nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • bezúčelová,

 Žiadosť o pôžičku bez ručiteľa 

  STUDENT LOAN APPLICATION without guarantor security 

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2023/2024 - na excelentných VŠ

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl: 

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

https://www.topuniversities.com/

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking

 Na hore uvedených troch odkazoch je zverejnené nezávislé medzinárodné hodnotenie vysokých škôl podľa ktorého určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovanie excelentných pôžičiek pre študentov. Vami zvolená škola sa musí nachádzať v hodnotení na poradovom miestne do 500. 


 • pôžička zabezpečená ručiteľom,
 • bezúčelová - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada,
 • účelovo viazaná - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium, ale ešte neprebehol zápis, nakoľko ten je podmienený prioritne úhradou školného. Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

Žiadosť o pôžičku excelentné VŠ

 STUDENT LOAN APPLICATION at excellent universities