• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2021/2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.

Žiadateľ požiada o pôžičku vyplnením tlačiva „Žiadosť o pôžičku pre študentov“ vydaného fondom na príslušný akademický rok. Žiadosť o pôžičku je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne, čitateľne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom.

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2021/2022 v anglickom jazyku.

Dovoľujeme si informovať všetkých žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú na slovenských vysokých školáchže žiadosť o pôžičku nemusí byť v častiach 3A a 3B potvrdená študijným oddelením. Údaje v časti 3A fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. Vzhľadom k skutočnosti, že údaje v časti 3B fond nevie prostredníctvom Centrálneho registra študentov overiť a tieto údaje môžu byť rozhodujúce pri schválení Vašej žiadosti o pôžičku, odporúčame vždy dať časti 3A a 3B žiadosti vyplniť a potvrdiť študijnému oddeleniu.

V prípade žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách stále platí povinnosť mať žiadosť potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou  elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.

 

Postup pri oprave chýb na žiadosti o pôžičku

V prípade, ak pri vypĺňaní údajov na žiadosti o pôžičku spravíte chybu, bude fond opravu takejto chyby akceptovať výlučne, ak bude vykonaná nasledovným spôsobom: 
- chybne vyplnený údaj na žiadosti o pôžičku prečiarknete, 
- vedľa prečiarknutého údaju vyplníte nový, správny údaj, 
- k novému správnemu údaju napíšete „*opravil“ a uvediete paličkovým písmom vaše priezvisko, dátum opravy a podpíšete sa alebo 
- predložíte novú žiadosť o pôžičku.

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.