• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadateľ požiada o pôžičku vyplnením príslušného tlačiva „Žiadosti o pôžičku“ v závislosti od typu pôžičky (viď kapitola 3.1 Oznamu). Žiadosť o pôžičku je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne, čitateľne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom.

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2022/2023 - pôžička zabezpečená ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole,
 • bezúčelová,

Žiadosť o pôžičku v slovenskom jazyku

Žiadosť o pôžičku s ručiteľom

Žiadosť o pôžičku s ručiteľom

Žiadosť o pôžičku v anglickom jazyku

Loan application_guarantor

Loan application_guarantor

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2022/2023 - pôžička bez zabezpečenia ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň,
 • spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií:
  • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo
  • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 • nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • bezúčelová,

 Žiadosť o pôžičku bez ručiteľa

Žiadosť o pôžičku bez ručiteľa

 

Žiadosť o pôžičku na akademický rok 2022/2023 - na excelentných VŠ

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl,
 • pôžička zabezpečená ručiteľom,
 • bezúčelová - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada,
 • účelovo viazaná - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium, ale ešte neprebehol zápis, nakoľko ten je podmienený prioritne úhradou školného. Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

Žiadosť o pôžičku v slovenskom jazyku

Žiadosť o pôžičku excelentné VŠ

Žiadosť o pôžičku excelentné VŠ

Žiadosť o pôžičku v anglickom jazyku

Loan application TOP500

Loan application TOP500

Dovoľujeme si informovať všetkých žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú na slovenských vysokých školáchže žiadosť o pôžičku nemusí byť v častiach 3A a 3B potvrdená študijným oddelením. Údaje v časti 3A fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. Vzhľadom k skutočnosti, že údaje v časti 3B fond nevie prostredníctvom Centrálneho registra študentov overiť a tieto údaje môžu byť rozhodujúce pri schválení Vašej žiadosti o pôžičku, odporúčame vždy dať časti 3A a 3B žiadosti vyplniť a potvrdiť študijnému oddeleniu.

V prípade žiadateľov o pôžičku, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách stále platí povinnosť mať žiadosť potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu (okrem žiadateľov o účelovú pôžičku na excelentných VŠ). Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou  elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.

 

Postup pri oprave chýb na žiadosti o pôžičku

V prípade, ak pri vypĺňaní údajov na žiadosti o pôžičku spravíte chybu, bude fond opravu takejto chyby akceptovať výlučne, ak bude vykonaná nasledovným spôsobom: 
- chybne vyplnený údaj na žiadosti o pôžičku prečiarknite, 
- vedľa prečiarknutého údaju vyplňte nový, správny údaj, 
- k novému správnemu údaju napíšte „*opravil“ a uveďte paličkovým písmom vaše priezvisko, dátum opravy a podpíšte sa alebo 
- predložte novú žiadosť o pôžičku.

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.