Rada fondu

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.

Rada fondu má piatich členov, z ktorých:

 • troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl

Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné, členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.

Členovia rady fonduRokovací poriadokČinnosť rady fondu 2020

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti rady fondu patrí najmä:

 1. schvaľovanie pôžičiek,
 2. voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
 3. schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
 4. vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
 5. schvaľovanie rozpočtu fondu,
 6. schvaľovanie výročnej správy fondu,
 7. schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 8. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,
 9. rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
 10. rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
 11. schvaľovanie prijatia úveru z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
 12. vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

 

Členovia rady fondu

Funkčné obdobie od 14. júna 2021

PREDSEDA Ing. Martin Mlynár
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde, zvolený za predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 15. júla 2021
ČLENOVIA JUDr. Ján Luterán
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde
  Bc. Filip Šuran
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde
  Mgr. Katarína Cabalová
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde
vzdala sa funkcie s účinnosťou od 1. apríla 2022
  doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde,

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2017 Rokovací poriadok rady fondu s účinnostou od 10. júna 2017. Zároveň bol zrušený Rokovací poriadok rady fondu schválený uznesením rady fondu č. 2/21022013 zo dňa 21. februára 2013.
Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

 Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou od 10. júna 2017

 

Rokovací poriadok rady fondu - archív

 

Činnosť rady fondu 2022

 

Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 26. apríla 2022

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 30. marca 2022

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 1. marca 2022

Zápisnica z rokovania RF zo dňa 8. februára 2022 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 28. januára 2022 

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 10. júna 2022

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 26. apríla 2022 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 30. marca 2022 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 1. marca 2022 

Uznesenie z rokovania RF zo dňa 7. februára 2022 - per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 28. januára 2022

  

Činnosť rady fondu - archív