Rada fondu

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.

Rada fondu má siedmich členov, z ktorých:

 • troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • troch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl, pričom jeden z nich je zástupcom študentov doktorandských študijných programov a
 • jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Funkčné obdobie člena rady fondu je trojročné, členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.

Členovia rady fonduRokovací poriadokČinnosť rady fondu 2020

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti rady fondu patrí najmä:

 1. schvaľovanie pôžičiek,
 2. schvaľovanie podmienok poskytovania pôžičiek a termínov na doručenie žiadostí o pôžičku,
 3. schvaľovanie vyčlenenia finančných prostriedkov na pôžičky podľa § 10 ods. 5 a určovanie maximálnej výšky pôžičky na tento účel,
 4. schvaľovanie finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 3 písm. b) a c),
 5. voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
 6. schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
 7. vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
 8. schvaľovanie rozpočtu fondu,
 9. schvaľovanie výročnej správy fondu,
 10. schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 11. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,
 12. rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
 13. rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
 14. schvaľovanie prijatia úveru z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
 15. vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

 

Členovia rady fondu

Funkčné obdobie od 14. júna 2021

PREDSEDA Ing. Martin Mlynár
menovaný Študentskou radou vysokých škôl podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde
zvolený za predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 15. júla 2021
ČLENOVIA PaedDr. Mária Šofranko
menovaná ministrom financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o fonde so vznikom funkcie od 5. októbra 2022
  doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde ako zástupca odborových organizácií, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov
  JUDr. Ján Luterán
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde ako zástupca právnických osôb - zriaďovateľov škôl
  Bc. Filip Šuran
menovaný Študentskou radou vysokých škôl podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde
  Mgr. Matej Šuránek
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde ako zástupca študentov doktorandských študijných programov so vznikom funkcie od 15. júna 2022
  Mgr. Katarína Vačoková
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde so vznikom funkcie od 11. januára 2023

 
Mgr. Katarína Cabalová
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde
vzdala sa funkcie s účinnosťou od 1. apríla 2022

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2022 Rokovací poriadok rady fondu s účinnostou od 27. septembra 2022. Zároveň bol zrušený Rokovací poriadok rady fondu schválený uznesením rady fondu č. 1/03052017 zo dňa 3. mája 2017.
Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou od 27. septembra 2022

 

Rokovací poriadok rady fondu - archív

 

 Činnosť rady fondu 2023

 

Zápisnice zo zasadnutia

 Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 31. januára 2023 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 25. januára 2023

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 12. januára 2023

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 17. marca 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 31. januára 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 12. januára 2023

   

Činnosť rady fondu - archív