Rada fondu

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.

Rada fondu má piatich členov, z ktorých:

 • troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl

Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné, členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.

Členovia rady fonduRokovací poriadokČinnosť rady fondu 2020

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti rady fondu patrí najmä:

 1. schvaľovanie pôžičiek,
 2. voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
 3. schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
 4. vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
 5. schvaľovanie rozpočtu fondu,
 6. schvaľovanie výročnej správy fondu,
 7. schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 8. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,
 9. rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
 10. rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
 11. schvaľovanie prijatia úveru z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
 12. vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

 

Členovia rady fondu

Funkčné obdobie od 13. júna 2019

PREDSEDA Bc. Filip Šuran
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde
zvolený za predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 9. júla 2019
 ČLENOVIA JUDr. Zuzana Muziková
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde
  Ing. Martin Mlynár
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde
  Mgr. Viera Kyselicová
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde
  doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde,
menovaný na uvoľnené miesto člena rady fondu Ing. Ivana Šóša PhD., od 9. novembra 2020
  Ing. Ivan Šóš, PhD.,
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde,
vzdal sa funkcie k 30.8.2020

Predchádzajúce funkčné obdobia 

 

Rokovací poriadok

Rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2017 Rokovací poriadok rady fondu s účinnostou od 10. júna 2017. Zároveň bol zrušený Rokovací poriadok rady fondu schválený uznesením rady fondu č. 2/21022013 zo dňa 21. februára 2013.
Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

 Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou od 10. júna 2017

 

Rokovací poriadok rady fondu - archív

 

Činnosť rady fondu 2020

 

Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 16. 12. 2020

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 30. 11. 2020

Zápisnica z rokovania RF zo dňa 28. 10. 2020 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 22. 10. 2020

Zápisnica z rokovania RF zo dňa 19. 10. 2020 - per rollam

Zápisnica z rokovania RF zo dňa 7. 10. 2020 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 13. 8. 2020

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 16. 7. 2020

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 16. 6. 2020

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 22. 4. 2020

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 30. 3. 2020

Zápisnica z rokovania RF zo dňa 25. 3. 2020 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 18. 2. 2020 

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 28. 1. 2020 

Zápisnica z rokovania RF zo dňa 23. 1. 2020 - per rollam

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 16. 12. 2020

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 30. 11. 2020

Uznesenie z rokovania RF zo dňa 28. 10. 2020 - per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 22. 10. 2020

Uznesenie z rokovania RF zo dňa 19. 10. 2020 - per rollam

Uznesenie z rokovania RF zo dňa 7. 10. 2020 - per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 13. 8. 2020 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 16. 7. 2020 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 16. 6. 2020 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 22. 4. 2020 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 30. 3. 2020 

Uznesenie z rokovania RF zo dňa 25. 3. 2020 - per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 18. 2. 2020 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 28. 1. 2020 

Uznesenie z rokovania RF zo dňa 23. 1. 2020 - per rollam

 

Činnosť rady fondu - archív