Rada fondu

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.

Rada fondu má siedmich členov, z ktorých:

 • troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • troch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl, pričom jeden z nich je zástupcom študentov doktorandských študijných programov a
 • jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Funkčné obdobie člena rady fondu je trojročné, členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.

Členovia rady fonduRokovací poriadokČinnosť rady fondu 

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) do pôsobnosti rady fondu patrí najmä:

 1. schvaľovanie pôžičiek,
 2. schvaľovanie podmienok poskytovania pôžičiek a termínov na doručenie žiadostí o pôžičku,
 3. schvaľovanie vyčlenenia finančných prostriedkov na pôžičky podľa § 10 ods. 5 a určovanie maximálnej výšky pôžičky na tento účel,
 4. schvaľovanie finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 3 písm. b) a c),
 5. voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
 6. schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
 7. vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
 8. schvaľovanie rozpočtu fondu,
 9. schvaľovanie výročnej správy fondu,
 10. schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 11. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,
 12. rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
 13. rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
 14. schvaľovanie prijatia úveru z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
 15. vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

 

Členovia rady fondu

Funkčné obdobie od 14. júna 2023

PREDSEDA RNDr. Matej Šuránek 
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde ako zástupca študentov doktorandských študijných programov so vznikom funkcie od 15. júna 2023
zvolený za predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 29. júna 2023
ČLENOVIA RNDr. Ingrid Gamčíková
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde ako zástupca odborových organizácií, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov
  Bc. Zuzana Hozlárová
menovaná Študentskou radou vysokých škôl podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde so vznikom funkcie od 15. júna 2023
  Mgr. Ing Peter Hronček, PhD. 
menovaný ministrom financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o fonde so vznikom funkcie od 15. júna 2023
  PaedDr. Edita Lysinová 
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde ako zástupca právnických osôb - zriaďovateľov škôl
  Patrik Prístupný 
menovaný Študentskou radou vysokých škôl podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o fonde so vznikom funkcie od 15. júna 2023
  Mgr. Katarína Vačoková
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o fonde so vznikom funkcie od 15. júna 2023

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady fondu v Bratislave dňa 20. decembra 2023, uznesením č. 1-051/2023.  Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 21. decembra 2023. Súčasne sa zrušuje Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania, ktorý bol prijatý dňa 29. júna 2023 vrátane všetkých jeho dodatkov.

Rokovací poriadok rady fondu s účinnosťou od 21. decembra 2023 

 

Rokovací poriadok rady fondu - archív

 

Etický kódex orgánov Fondu na podporu vzdelávania 

Etický kódex orgánov Fondu na podporu vzdelávania bol schválený Radou fondu uznesením č. 1-047/2023 dňa 13. decembra 2023. 

Etický kódex orgánov Fondu na podporu vzdelávania

 

 Činnosť rady fondu 2023

 

 Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 18. júla 2023 - per rollam 

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 29. júna 2023

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 26. mája 2023 - per rollam 

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 24. apríla 2023

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 17. marca 2023

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 22. februára 2023 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 31. januára 2023 - per rollam

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 25. januára 2023

Zápisnica zo zasadnutia RF zo dňa 12. januára 2023

 

 Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 20. decembra per rollam 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 13. decembra 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 4. decembra 2023 per rollam 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 30. novembra 2023 per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 2. novembra 2023 per rollam 

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 27. októbra 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 11. októbra 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 13. septembra 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 30. augusta 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 17. augusta 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 18. júla 2023 per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 29. júna 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 12. júna 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 24. mája 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 24. apríla 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 14. apríla 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 13. apríla 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 30. marca 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 17. marca 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 22. februára 2023 per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 21. februára 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 31. januára 2023 per rollam

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 25. januára 2023

Uznesenie zo zasadnutia RF zo dňa 12. januára 2023

   

Činnosť rady fondu - archív