Dňa 10. júna 2022 rada fondu schválila Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 13. júna 2022.

Organizačný poriadok vychádza z rozdelenia činností fondu na oddelenie pôžičiek a ostatných zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa.

Organizačný poriadok predpokladá existenciu 13 pracovných miest a zároveň sa predpokladá dočasné ponechanie 1 pracovného miesta na dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu účtovník (do spustenia nového informačného systému).

Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok - archív