Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania vychádza z rozdelenia činností fondu na oddelenie pôžičiek a ostatných zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa.

Organizačný poriadok predpokladá existenciu 13 pracovných miest a zároveň sa predpokladá dočasné ponechanie 1 pracovného miesta na dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu účtovník (do spustenia nového informačného systému).

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku

Organizačný poriadok v znení dodatku č. 4

 

Organizačný poriadok - archív