Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania vychádza z rozdelenia činností fondu na oddelenie pôžičiek a ostatných zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa.

Organizačný poriadok predpokladá existenciu 14 pracovných miest a zároveň sa predpokladá dočasné ponechanie 1 pracovného miesta na dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu účtovník (do spustenia nového informačného systému).

 

Dňa 28. 11. 2017 rada fondu schválila dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku fondu.

Organizačný poriadok v znení dodatku č. 3

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku

 

Dňa 26. 9. 2016 rada fondu schválila dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku fondu.

Organizačný poriadok v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku

 

Dňa 17.2.2015 rada fondu schválila dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku fondu.

Organizačný poriadok v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

 

Rada fondu, v nadväznosti na ustanovenia § 4 ods. 1, písm. c) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, na svojom zasadnutí dňa 22.8.2013 schválila Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania.

Organizačný poriadok