Dňa 26. mája 2023 rada fondu schválila Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 1. júna 2023.

Organizačný poriadok vychádza z rozdelenia činností fondu na oddelenie pôžičiek a ostatných zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa.

Organizačný poriadok predpokladá existenciu 13 pracovných miest.

Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok - archív