Rozpočet fondu na rok 2021

Dňa 30. marca 2021 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2021. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný prioritne ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 15 134,85 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 755 884,85 eur, čo predstavuje 2,51 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2020 (30 081 583,83 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2021

 

Rozpočet - archív