Rozpočet fondu na rok 2020

Dňa 30. marca 2020 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2020. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný prioritne ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje zisk vo výške 40 618,00 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 608 140 eur, čo predstavuje 2,03 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2019 (30 011 330,17 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2020

 

Rozpočet - archív