Rozpočet fondu na rok 2023

Dňa 30. marca 2023 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2023. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre neziskové subjekty a účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový.

Predpokladaný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 74 778 eur po zdanení.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 873 628 eur, čo predstavuje 2,56 % z nesplatenej istiny pôžičiek, grantov a ich príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2022 (34 156 145,79 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 11 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2023

 

Rozpočet - archív