Rozpočet fondu na rok 2022

Dňa 30. marca 2022 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2022. V nadväznosti na postavenie fondu ako účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, bol rozpočet spracovaný prioritne ako rozpočet nákladovo – výnosový.

Predpokladaný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 111 431 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 821 381 eur, čo predstavuje 2,57 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2021 (31 924 520,16 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2022

 

Rozpočet - archív