Fond na podporu vzdelávania spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Informačná povinnosť

Informácie o ochrane osobných údajov dotknutej osoby - žiadateľov a dlžníkov fondu

Informácie o ochrane osobných údajov dotknutej osoby - ručiteľov poskytnutých pôžičiek

Informácie o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k prevádzkovaniu kamerového systému

Informácie o ochrane osobných údajov dotknutej osoby - zamestnancov fondu/uchádzačov o zamestnanie

Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov

Vzory dokumentov

Vzor žiadosti dotknutej osoby
Vzor namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou
Vzor súhlasu dotknutej osoby
Vzor odvolania súhlasu dotknutej osoby

Vzor súhlasu uchádzača o zamestnanie
Vzor odvolania súhlasu uchádzača o zamestnanie

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba