• Pedagógovia - Schválené pôžičky v roku 2024Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku do
28. februára 2024

Alokácia finančných zdrojov pre tento termín bola stanovená na. 1.000.000,00 Eur Uznesením č. 1-002/2024
V termíne do 28. februára 2024 bolo fondu doručneých 139 ks žiadostí o pôžičku v celkovej hodnote 1.401.300,00 Eur. 

Následne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebiehol proces schvaľovania žiadostí o pôžičku v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

Rada fondu  na svojom zasadnutí  dňa 25.4.2024 schválila 93 žiadostí v celkovej sume 997.800,00 Eur. Neschválených bolo celkovo 46 žadostí, z toho 17 z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek a 29 žiadostí pre nedostatok finančných prostriedkov. 

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2024 (v prvom termíne roku 2024)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2024 (v prvom termíne roku 2024)

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Fond Vám najneskôr do 10. mája 2024 zašle doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu so sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená, kontaktujte nás. Termín na vrátenie podpísaných zmlúv je stanove 24. júna 2024.