• Schválené pôžičky v akademickom roku 2023/2024

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. marca 2024

V termíne do 31. marca 2024 bolo fondu celkovo doručených 93 žiadostí o pôžičku v celovej sume 614.000,00 Eur . Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2024 schválila   Uznesením č. 1-018/2024:

- 82 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 577.000,00 Eur
-   0 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom 
-   0 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách

Rada fondu zároveň neschválila 11 žiadostí v celkovej žiadanej sume 37.000,00 Eur z dôvodu nesplnienia podmienok poskytovania pôžičiek. Z toho 5 žiadostí o študentskú pôžičku zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume 25.000,00 eur a 6 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume 12.000,00 eur.

 Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. marca 2024

 Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. marca 2024

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Fond Vám zašle doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 23.mája 2024kontaktujte násTermín na vrátenie podpísaných zmlúv je stanovený do 21. júna 2024 inak sa stáva zmluva neplatnou a pôžička nebude vyplatená.

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. januára 2024

V termíne do 31. januára 2024 bolo fondu celkovo doručených 102 žiadostí o pôžičku. Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 27. Februára 2024 schválila:

- 88 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 605.800 eur
-   4 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 4.800 eur
-   0 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách

Študentské pôžičky 

Menný zoznam zverejnených a vyplatených zmlúv III. termín

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. januára 2024

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. januára 2024

 

Stabilizačné pôžičky 

Viac sa dozviete na samostatnej stránke - tu.