Zákon o fonde

 

Zákon účinný od 1.9.2019

Novelou zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo s účinnosťou od 1. 9. 2019 aj k novelizácii zákona č. 396 /2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších. Zmena nastala v § 10, ktorý bol doplnený o nový odsek 3 podľa ktorého študenti študujúci na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky nemusia predkladať potvrdenie o návšteve školy na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky.

Zákon 396/2012 Z.z. v znení účinnom od 1.9.2019

Zákon 396/2012 Z.z.

 

Zákon účinný od 1.6.2019

Zákon 396/2012 Z.z.

 

Zákon účinný od 1.1.2017

Zákon 396/2012 Z.z.

  

Zákon účinný od 1.1.2014

Rek zákony 396/2012 Z.z

 

Zákon účinný od 10.6.2013

Rek zákony 396/2012 Z.z

 

Zákon účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon 396/2012 Z.z.