Zákon o fonde

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. decembra 2012 zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o fonde“), ktorým bol s účinnosťou od 1. januára 2013 zriadený Fond na podporu vzdelávania a zároveň bol zrušený Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov.

Zákon o fonde bol viackrát novelizovaný, pričom jednotlivými novelami boli okrem iného upravované a zjednodušované aj podmienky poskytovania pôžičiek, boli rozšírené skupiny oprávnených žiadateľov o pôžičku, ako aj zavedený nový typ pôžičiek, tzv. stabilizačné pôžičky.

 

Zákon účinný od 1.9.2019

Novelou zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo s účinnosťou od 1. septembra 2019 aj k novelizácii zákona o fonde. Zmena nastala v § 10, ktorý bol doplnený o nový odsek 3 podľa ktorého študenti študujúci na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky nemusia predkladať potvrdenie o návšteve školy na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky.

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.9.2019

 

Zákon účinný od 1.6.2019 do 31.8.2019

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.6.2019

 

Zákon účinný od 1.1.2017 do 31.5.2019

Zákono fonde v znení účinnom od 1.1.2017

 

Zákon účinný od 1.1.2014 do 31.12.2016

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.1.2014

 

Zákon účinný od 10.6.2013 do 31. 12. 2013

Zákon o fonde v znení účinnom od 10.6.2013

 

Zákon účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon o fonde