info@fnpv.sk      02/59 104 201        Ut, St, Št: 8:30 - 15:00                       
        

Zákon o fonde

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. decembra 2012 zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o fonde“), ktorým bol s účinnosťou od 1. januára 2013 zriadený Fond na podporu vzdelávania a zároveň bol zrušený Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov.

Zákon o fonde bol viackrát novelizovaný, pričom jednotlivými novelami boli okrem iného upravované a zjednodušované aj podmienky poskytovania pôžičiek, boli rozšírené skupiny oprávnených žiadateľov o pôžičku, ako aj zavedený nový typ pôžičiek, tzv. stabilizačné pôžičky.

 

Zákon účinný od 1.6.2022

Schválením novely zákona č. 175/2022 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. júna 2022 k novelizácii zákona o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len "fond"), pričom hlavnou zmenou je rozšírenie pôsobnosti o ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom. Popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek bola zavedená možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napr. prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.6.2022

 

Zákon účinný od 1.9.2019 do 31.5.2022

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.9.2019

 

Zákon účinný od 1.6.2019 do 31.8.2019

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.6.2019

 

Zákon účinný od 1.1.2017 do 31.5.2019

Zákono fonde v znení účinnom od 1.1.2017

 

Zákon účinný od 1.1.2014 do 31.12.2016

Zákon o fonde v znení účinnom od 1.1.2014

 

Zákon účinný od 10.6.2013 do 31. 12. 2013

Zákon o fonde v znení účinnom od 10.6.2013

 

Zákon účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon o fonde