Fond na podporu vzdelávania ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Na základe zákona o slobode informácií má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Postup zamestnancov Fondu na podporu vzdelávania pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobode informácií upravuje smernica č. 2/2018.

Žiadosti o sprístupnenie informácií môžu žiadatelia podávať:

  1. písomne na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava
  2. písomne prostredníctvom elektronickej pošty: info@fnpv.sk
  3. telefonicky na tel. čísle: 02/59104201
  4. osobne na adrese Fondu na podporu vzdelávania, Panenská 29, Bratislava

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Postup pri získavaní informácií podľa zákona o slobode informácií

Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných informácií.
Tlačivo žiadosti o sprístupnenie informácie

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií