• Schválené pôžičky v roku 2023Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
31. októbra 2023

Dňa 30. Novembra 2023 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2023 doručené do 31. októbra 2023.                                  

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2023 (v treťom termíne roku 2023)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2023 (v treťom termíne roku 2023)

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Fond Vám najneskôr do 22. decembra 2023 zašle doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená, kontaktujte nás. Termín na vrátenie podpísaných zmlúv je stanovený
do 31. januára 2024.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2023 

 

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2023 (v druhom termíne roku 2023)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2023 (v druhom termíne roku 2023)

 

Druhý termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2023 bol zákonom stanovený do 30. júna 2023. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 115 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 213 600 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 30. júna 2023 bola 2 941 000 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebiehol proces schvaľovania žiadostí o pôžičku v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

 

Dňa 18. júla 2023 rada fondu schválila 102 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 079 100 eur a neschválila 13 žiadosti v celkovej žiadanej sume 133 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.   

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2023 

V termíne do 28. februára 2023 bolo fondu celkovo doručených 112 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 197 100 eur. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 17. marca 2023 schválila 93 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 974 000 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 84 pôžičiek v celkovej sume 859 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2023 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2023 (v prvom zákonnom termíne)