• Schválené pôžičky v roku 2023

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
28. februára 2023

Dňa 17. marca 2023 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2023 doručené do 28. februára 2023.                                  

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2023 (v prvom termíne roku 2023)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2023 (v prvom termíne roku 2023)

  
V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky.

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Fond Vám najneskôr do 22. marca 2023 zašle doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 31. marca 2023, prosím, kontaktujte nás. Termín na vrátenie podpísaných zmlúv je stanovený do 3. mája 2023.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2023

Prvý termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2023 bol zákonom stanovený do 28. februára 2023. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 109 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 164 100 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 28. februára 2023 bola 3 800 000 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebiehol proces schvaľovania žiadostí o pôžičku v troch etápách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 1. marca 2023 do 15. marca 2023, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2023.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2023, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 17. marca 2023 rada fondu schválila 93 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 974 000 eur a neschválila 16 žiadosti v celkovej žiadanej sume 182 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.