• Schválené pôžičky v akademickom roku 2022/2023

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
28. februára 2023

Dňa 17. marca 2023 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v akademickom roku 2022/2023 doručené do 28. februára 2023.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2023

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2023

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky. 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Najneskôr do 22. marca 2023 Vám zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 31. marca 2023, prosím, kontaktujte nás. Termín na vrátenie podpísaných zmlúv je stanovený do 3. mája 2023.

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 28. februára 2023

Štvrtý termín na doručenie žiadostí v akademickom roku 2022/2023 bol stanovený radou fondu do 28. februára 2023. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 136 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 742 300 eur, z toho:

 • 118 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume 572 800 eur,
 • 8 žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume 21 000 eur a
 • 10 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume 148 500 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 28. februára 2023 bola 3 681 200 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebehol proces schvaľovania žiadostí o pôžičku v troch etapách:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 1. marca 2023 do 15. marca 2023 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2023, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 17. marca 2023 schválila:

 • 108 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 532 800 eur,
 • 2 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 4 000 eur a
 • 9 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 146 000 eur. 

Rada fondu neschválila 17 žiadostí v celkovej žiadanej sume 59 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 30. novembra 2022

V termíne do 30. novembra 2022 bolo fondu celkovo doručených 69 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 358 200 eur. 

Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2022 schválila:

 • 56 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 256 700 eur,
 • 1 žiadosť o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 2 000 eur a
 • 3 žiadosti o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 60 000 eur. 

Rada fondu zároveň neschválila 9 žiadostí v celkovej žiadanej sume 39 500 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke bol stanovený do 31. januára 2023.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. novembra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. novembra 2022

  

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. októbra 2022

V termíne do 31. októbra 2022 bolo fondu celkovo doručených 202 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 123 800 eur.

Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2022 schválila:

 • 158 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 773 500 eur,
 • 3 žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 6 000 eur a
 • 12 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 162 000 eur.

Rada fondu zároveň neschválila 29 žiadostí v celkovej žiadanej sume 177 300 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke bol predĺžený do 31. január 2023.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2022

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 30. septembra 2022

V termíne do 30. septembra 2022 bolo fondu celkovo doručených 459 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 385 500 eur.

Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2022 schválila:

 • 382 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 1 804 300 eur,
 • 4 žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 8 000 eur a
 • 21 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 292 500 eur.

Rada fondu zároveň neschválila 52 žiadostí v celkovej žiadanej sume 277 700 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke je najneskôr do 19. decembra 2022.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. septembra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. septembra 2022