• Schválené pôžičky v akademickom roku 2022/2023

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2022

Dňa 24. novembra 2022 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v akademickom roku 2022/2023 doručené do 31. októbra 2022.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2022

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte nás za účelom overenia schválenia pôžičky. 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Najneskôr do 9. decembra 2022 Vám bude zaslaná doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, zmluva o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ Vám zmluva nebude doručená najneskôr do 16. decembra 2022, prosím, kontaktujte nás.

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. októbra 2022

V druhom termíne na doručenie žiadostí do 31. októbra 2022 bolo fondu celkovo doručených 202 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 123 800 eur, z toho:

 • 174 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume 872 800 eur,
 • 9 žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume 15 000 eur a
 • 19 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume 236 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2022 bola 4 895 200 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebehol proces schvaľovania žiadostí o pôžičku v troch etápách:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

V čase od 2. novembra 2022 do 18. novembra 2022 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2022, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2022 schválila:

 • 158 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 773 500 eur,
 • 3 žiadosti o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 6 000 eur a
 • 12 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 162 000 eur. 

Rada fondu zároveň neschválila 29 žiadostí v celkovej žiadanej sume 177 300 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek a jednému žiadateľovi bola znížená požadovaná výška pôžičky na 5 000 eur.

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 30. septembra 2022

V termíne do 30. septembra 2022 bolo fondu celkovo doručených 459 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 385 500 eur.

Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2022 schválila:

 • 382 žiadostí o pôžičku pre študentov zabezpečenú ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 1 804 300 eur,
 • 4 žiadostí o pôžičku pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom v celkovej sume pôžičiek 8 000 eur a
 • 21 žiadostí o pôžičku pre študentov na excelentných vysokých školách v celkovej sume pôžičiek 292 500 eur.

Rada fondu zároveň neschválila 52 žiadostí v celkovej žiadanej sume 277 700 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke je najneskôr do 19. decembra 2022.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. septembra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. septembra 2022