Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu. 

Dozorná rada má troch členov, z ktorých:

  • dvoch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a
  • jedného člena vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je štvorročné, členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

Členovia dozornej radyRokovací poriadoKčinnosť DozorneJ rady

 

V súlade s § 7 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) dozorná rada najmä::

  1. volí zo svojich členov predsedu dozornej rady

  2. schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,

  3. kontroluje hospodárenie fondu,

  4. určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,

  5. vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a

  6. vypracúva správu o stave fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

Členovia dozornej rady

Funkčné obdobie od 18. júna 2022

PREDSEDA

Doc. Ing. Marcel Behún, PhD.
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona o fonde
zvolený za predsedu dozornej rady na zasadnutí dňa 23. septembra 2022

 ČLENOVIA

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. do 23.11.2023
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona o fonde

 

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. od 10.1.2024
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona o fonde

 

Ing. Radovan Majerský, PhD.
menovaný guvernérom Národnej banky Slovenska podľa § 7 ods. 2 zákona o fonde

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Dozorná rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2013 Rokovací poriadok dozornej rady s okamžitou účinnosťou.

Rokovací poriadok dozornej rady upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí dozornej rady a o hlasovaní dozornej rady, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok dozornej rady

 

Činnosť dozornej rady 2022

 Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 27. októbra 2022

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 23. septembra 2022

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 29. marca 2022

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 27. októbra 2022

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 23. septembra 2022

 

Činnosť dozornej rady 2021

Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 19. júla 2021

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 19. marca 2021

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 19. júla 2021

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 19. marca 2021

 

Činnosť dozornej rady - archív