Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu. Má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné, členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

Členovia dozornej radyRokovací poriadoKčinnosť DozorneJ rady 2020

 

V súlade s § 7 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) dozorná rada najmä::

  1. volí zo svojich členov predsedu dozornej rady

  2. schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,

  3. kontroluje hospodárenie fondu,

  4. určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,

  5. vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a

  6. vypracúva správu o stave fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

Členovia dozornej rady

Funkčné obdobie od 17. júna 2019

PREDSEDA

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
menovaný ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o fonde
zvolený za predsedu dozornej rady na zasadnutí dňa 22. októbra 2019

 ČLENOVIA

 

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
menovaná ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o fonde

 

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - začiatok funkčného obdobia 30. septembra 2017
menovaný ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o fonde

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Dozorná rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2013 Rokovací poriadok dozornej rady s okamžitou účinnosťou.

Rokovací poriadok dozornej rady upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí dozornej rady a o hlasovaní dozornej rady, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok dozornej rady

 

Činnosť dozornej rady 2022

 Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 29. marca 2022

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 29. marca 2022

 

Činnosť dozornej rady 2021

Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 19. júla 2021

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 19. marca 2021

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 19. júla 2021

Uznesenie zo zasadnuta DR zo dňa 19. marca 2021

 

Činnosť dozornej rady - archív