Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu. Má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné, členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

Členovia dozornej radyRokovací poriadoKčinnosť DozorneJ rady 2020

 

V súlade s § 7 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) dozorná rada najmä::

  1. volí zo svojich členov predsedu dozornej rady

  2. schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,

  3. kontroluje hospodárenie fondu,

  4. určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,

  5. vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a

  6. vypracúva správu o stave fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

Členovia dozornej rady

Funkčné obdobie od 17. júna 2019

ČLENOVIA

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
menovaný ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o fonde
zvolený za predsedu dozornej rady na zasadnutí dňa 22. októbra 2019

 

 

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
menovaná ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o fonde

 

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - začiatok funkčného obdobia 30. septembra 2017
menovaný ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona o fonde

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Dozorná rada fondu schválila na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2013 Rokovací poriadok dozornej rady s okamžitou účinnosťou.

Rokovací poriadok dozornej rady upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí dozornej rady a o hlasovaní dozornej rady, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok dozornej rady

 

Činnosť dozornej rady 2020

 

Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia DR z marca 2020

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 25. 2. 2020

 

Uznesenia zo zasadnutia

Uznesenie zo zasadnutia DR z marca 2020

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 25. 2. 2020

 

Činnosť dozornej rady - archív