Dozorná rada

 
Členovia dozornej rady
Rokovací poriadok
Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady
Uznesenia zo zasadnutia dozornej rady

 

Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu. Má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné, členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

V súlade s § 7, ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania dozornej rady najmä:

  1. volí zo svojich členov predsedu dozornej rady
  2. schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
  3. kontroluje hospodárenie fondu,
  4. určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,
  5. vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a
  6. vypracúva správu o stave fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

Členovia dozornej rady

Funkčné obdobie od 17. júna 2019

ČLENOVIA doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
menovaná ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
menovaný ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - začiatok funkčného obdobia 30. septembra 2017
menovaný ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok dozornej rady upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí dozornej rady a o hlasovaní dozornej rady, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok dozornej rady

 

Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady

 

Zápisnica zo zasadnutia DR z marca 2020

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 25. 2. 2020

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 22. 10. 2019

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 10. 6. 2019

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 5. 11. 2018

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 2. 11. 2017

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 20. 4. 2017

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 10. 10. 2016

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 8. 6. 2016

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 9. 12. 2015

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 28. 10. 2014

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 17. 6. 2014

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 17. 12. 2013

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 24.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia DR zo dňa 17.6.2013

 

Uznesenia zo zasadnutia dozornej rady

 

Uznesenie zo zasadnutia DR z marca 2020

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 25. 2. 2020

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 22. 10. 2019

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 10. 6. 2019

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 5. 11. 2018

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 2. 11. 2017

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 20. 4. 2017

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 10. 10. 2016

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 8. 6. 2016

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 9. 12. 2015

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 28. 10. 2014

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 17. 6. 2014

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 17. 12. 2013

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 24. 10. 2013

Uznesenie zo zasadnutia DR zo dňa 17. 6. 2013