Štatút Fondu na podporu vzdelávania na základe zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vymedzuje pôsobnosť a úlohy Fondu na podporu vzdelávania, ustanovuje zásady činnosti, zásady hospodárenia a zásady jeho vnútornej organizácie, ako aj vzťahy k príslušným inštitúciám, s ktorými spolupracuje pri výkone svojej činnosti.

Dodatok č. 5 k Štatútu

Štatút v znení dodatku č. 5

 

Štatút - archív