Dňa 10. júna 2022 rada fondu schválila Štatút Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 13. júna 2022.

Štatút na základe zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vymedzuje pôsobnosť a úlohy Fondu na podporu vzdelávania, ustanovuje zásady činnosti, zásady hospodárenia a zásady jeho vnútornej organizácie, ako aj vzťahy k príslušným inštitúciám, s ktorými spolupracuje pri výkone svojej činnosti.

Štatút

Štatút - archív