info@fnpv.sk      02/59 104 201        Ut, St, Št: 8:30 - 15:00                       
        

Výročná správa fondu za rok 2021

Výročná správa fondu za rok 2021 bola schválená radou fondu dňa 30. marca 2022. V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov výročná správa fondu za rok 2021 obsahuje:

- identifikačné údaje fondu,
- informácie o obsadení orgánov fondu,
- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
- ročnú účtovnú závierku fondu,
- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov, 
- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou, 
- informáciu o súdnych sporoch prebiehajúcich v roku 2021 a
- ďalšie údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výročná správa za rok 2021

Príloha 1 - Účtovná závierka, poznámky, správa audítora

Príloha 2 - Dodatok správy audítora 

Výročné správy - archív