info@fnpv.sk      02/59 104 204        Ut, St, Št: 10.00 - 12.00 – 12.30 - 15.00                      
        

Výročná správa fondu za rok 2022

Výročná správa fondu za rok 2022 bola schválená radou fondu dňa 30. marca 2023. V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov výročná správa fondu obsahuje:

- identifikačné údaje fondu,
- informácie o obsadení orgánov fondu,
- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
- ročnú účtovnú závierku fondu,
- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov, 
- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou, 
- informácie vyžiadané radou fondu a
- ďalšie údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Výročná správa za rok 2022

Príloha 1 - Účtovná závierka, poznámky, správa audítora k účtovnej závierke 

Príloha 2 - Dodatok správy audítora k výročnej správe 

Výročné správy - archív