Výročná správa fondu za rok 2023

Výročná správa fondu za rok 2023 bola schválená radou fondu dňa 25. marca 2024. V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov výročná správa fondu obsahuje:

- identifikačné údaje fondu,
- informácie o obsadení orgánov fondu,
- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
- ročnú účtovnú závierku fondu,
- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov, 
- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou, 
- informácie vyžiadané radou fondu a
- ďalšie údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Výročná správa za rok 2023 s prílohami 

Uznesenie rady fondu schvaľujúce výročnú správu

Výročné správy - archív