PFZP - Splácanie pôžičky

Nižšie uvedené informácie podávajú dlžníkovi fondu, ktorý má uzatvorenú zmluvu o pôžičke s Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov, resp. si podal žiadosť o pôžičku z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012 základné informácie o splácaní pôžičky, t.j. splatnosť pôžičky, možnosti úhrady splátok pôžičky, zúčtovacie dáta fondu, informácie o upomienkach, mimoriadnych splátkach či odkladoch splátok pôžičky. Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke, resp. dohody o splátkach. 

Splácanie pôžičkySplatnosť pôžičkyÚhrada splátok pôžičkyZúčtovacie dátaUpomienkyMimoriadne splátkyOdklad splátokOdpis pôžičky

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke, resp. dohody o splátkach tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného mesiaca;

Úroková sadzba je stanovená na 4 % p.a.

Omeškanie so splátkami:

 • ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok, je fond oprávnený nezaplatenú časť pôžičky úročiť od začiatku omeškania úrokovou sadzbou zvýšenou o 2% p.a. nad štandardnú úrokovú sadzbu, teda na 6% p.a.,
 • ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než troch splátok (neuhradené splátky nemusia ísť po sebe), stane sa celá pôžička alebo jej časť splatnou do šiestich mesiacov od poslednej splátky. Za poslednú splátku sa považuje splátka, ktorej nezaplatením sa dlžník prvýkrát dostal do omeškania s viac ako tromi splátkami. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa bude úročiť úrokovou sadzbou zvýšenou o základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky platnú v deň po poslednej splátke pôžičky.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012.
Platný Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012 je dostupný v sekcii Sadzobník poplatkov

 

Splatnosť pôžičky

Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke. Lehota splatnosti začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci poskytnutia pôžičky.

Do lehoty splatnosti sa nezapočítava:

 • čas materskej dovolenky (34 týždňov), ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia,
 • čas rodičovskej dovolenky (do 3 rokov veku dieťaťa) do piatich rokov po skončení štúdia.

Ak v prípade predčasného skončenia pracovného pomeru v rezorte školstva dlžník neuzavrie s fondom v lehote do 30 dní od skončenia pracovného pomeru dohodu o splátkach, fond je oprávnený žiadať splatenie celej pôžičky pred lehotou jej splatnosti, pôžička sa stáva splatnou do 6 mesiacov od márneho uplynutia lehoty na uzatvorenie dohody o splátkach.

 

Úhrada splátok pôžičky

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi

 • trvalým príkazom z osobného účtu v banke - najpohodlnejší a najefektívnejší spôsob úhrad, odporúčaný fondom,
 • jednorazovým prevodným príkazom z osobného účtu v banke – taktiež odporúčaný fondom, ktorého nevýhodou je, že je potrebné nezabudnúť vykonať úhradu každý mesiac,
 • zrážkami zo mzdy - na základe dohody o zrážkach medzi zamestnávateľom a platiteľom pôžičky,
 • hotovostným vkladom do pokladne ktorejkoľvek pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s. - nevýhodou je, že je že je potrebné nezabudnúť vykonať úhradu každý mesiac,

Úhradu bezhotovostným prevodom na základe tzv. poštového poukazu nedoporučujeme z dôvodu administratívnej náročnosti spracovania takejto platby a s tým spojenou možnosťou oneskoreného pripísania platby dlžníka v prospech účtu fondu a teda aj omeškania a s tým súvisiacimi sankciami.

 

Zúčtovacie dáta

Tuzemský platobný styk
Číslo účtu: 0178829465/0900
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
IBAN: SK0709000000000178829465
BIC (SWIFT kód SLSP, a.s).: GIBASKBX

Názov a sídlo banky
Slovenská Sporiteľňa a.s.
Suché mýto 4
811 03 Bratislava

Upozornenie:
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov do školského roku 2012/2013.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od školského roku 2013/2014 sú uvedené v sekcii Pre pedagógov – FNPV – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke, resp. dohody o splátkach (riadne splátky).

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku buď riadnymi splátkami alebo splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok (mimoriadne splátky).

Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí fondu celý zostatok dlhu, ak je táto splátka vyššia ako riadna splátka (tzv. predčasné splatenie pôžičky).

Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad, pričom platia príslušné ustanovenia zmluvy o pôžičke. Úhradu mimoriadnej splátky dlžník nemusí vopred oznamovať.

Jeden krát ročne v mesiaci marec je dlžník oprávnený uhradiť mimoriadnu splátku prípadne vyrovnať celý dlh mimoriadnou splátkou jednorazovo bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky, pričom platia príslušné ustanovenia zmluvy o pôžičke.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa bude považovať za mimoriadnu splátku.

Osobité ustanovenia platné pre dlžníkov, ktorí v roku 2013 neuzavreli s FnPV dodatok k zmluve o pôžičke a pri správe pôžičky sa postupuje výhradne v zmysle zmluvy o pôžičke z bývalého PFZP.

 • dlžník má povinnosť o schválenie každej mimoriadnej splátky písomne požiadať spolu s odôvodnením a uvedením výšky navrhovanej mimoriadnej splátky (vrátane predčasného splatenia zostatku pôžičky). Mimoriadnu splátku môže uhradiť až po písomnom súhlase veriteľa.
 • dlžník, ktorý má v zmluve o pôžičke uvedenú možnosť predplácania splátok, musí o predplatenie fond vopred písomne požiadať spolu s odôvodnením a uvedením mesiacov, ktorých sa predplatba bude týkať. Ak dlžník neobdrží písomný súhlas, v ktorom fond schvaľuje predplatenie splátok a napriek tomu splátky uhradí, budú sa tieto považovať za mimoriadnu splátku v mesiaci, v ktorom boli pripísané na účet fondu.

 

Odklad splátok

Dlžník má nárok na odklad splátok pôžičky počas:

 • materskej dovolenky (MD) maximálne v trvaní 34 týždňov, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia,
 • rodičovskej dovolenky (RD) maximálne v trvaní do 3 rokov veku dieťaťa, nie však dlhšie ako do piatich rokov po skončení štúdia.

K podpísanej žiadosti o odklad splátok z dôvodu MD alebo RD dlžník priloží originál alebo osvedčené kópie:

 • v prípade MD - potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku,
 • v prípade RD - potvrdenie orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Tlačivo žiadosť o odklad splátok je dostupné v sekcii Pedagógovia - Dokumenty - Iné dokumetny.

Odklad sa vykonáva po doručení žiadosti o odklad splátok s príslušným dokladom.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad.

Pri predčasnom skončení dôvodu na odklad splátok, fond upraví dĺžku odkladu a dlžník má povinnosť od nasledujúceho mesiaca po skončení odkladu splácať pôžičku mesačnými splátkami v zmysle dohody o splátkach.

V prípade odkladu splátok počas MD a RD sa pôžička neúročí a neplynie ani lehota splatnosti pôžičky.

Dlžník môže požiadať o odklad splátok pôžičky aj z iného kvalifikovaného dôvodu, na tento odklad však nie je právny nárok. Žiadosť posudzuje individuálne rada fondu na najbližšom zasadnutí rady po doručení žiadosti. V prípade súhlasného stanoviska rady k žiadosti sa pôžička počas trvania odkladu ďalej úročí a odklad nemá vplyv na predĺženie celkovej (maximálnej) lehoty splatnosti pôžičky. Posledná splátka pôžičky bude navýšená o súčet všetkých odložených splátok.

Počas obdobia osobitného odkladu plynie lehota splatnosti. Po ukončení obdobia osobitného odkladu Vám fond písomne oznámi zmenu výšky mesačnej splátky pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej úrokovej sadzbe vrátený fondu v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy o pôžičke.

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

 

Odpis pôžičky

Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva päť rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma 830 EUR. V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva desať rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ďalších 830 EUR.

Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na odpis po piatich resp. desiatich rokoch odpracovania v rezorte školstva sa započítava obdobie:

 • od podpisu zmluvy o pôžičke, počas ktorého má dlžník uzatvorenú pracovnú zmluvu na výkon pedagogickej činnosti so zamestnávateľom spadajúcim pod rezort školstva,
 • materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia,
 • rodičovskej dovolenky, nie však dlhšie ako do piatich rokov po skončení štúdia,
 • trvalej invalidity, ktorá vznikla počas trvania pracovného pomeru v rezorte školstva.

Odpis je datovaný od podpisu zmluvy o pôžičke. Najneskôr jeden mesiac pred uplynutím 5 rokov od podpisu zmluvy o pôžičke /resp. 5 rokov od prvého odpisu/ fond písomne vyzve dlžníka na predloženie dokladov preukazujúcich, že splnil podmienky vykonania 1. odpisu /2.odpisu/. Odpis nie je možné vykonať, ak dlžník nepreukáže veriteľovi, že podmienky vykonania odpisu splnil.
Tlačivo Potvrdenie o odpracovaní 5 rokov je dostupné v sekcii Pedagógovia - Dokumenty - Iné dokumetny.