ŠPF - Splácanie pôžičky

Nižšie uvedené informácie podávajú dlžníkovi fondu, ktorý má uzatvorenú zmluvu o pôžičke so Študentským pôžičkovým fondom základné informácie o splácaní pôžičky, t.j. splatnosť pôžičky, možnosti úhrady splátok pôžičky, zúčtovacie dáta fondu, informácie o upomienkach, mimoriadnych splátkach či odkladoch splátok pôžičky.

Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke, resp. dohody o splátkach.

Splácanie pôžičkySplatnosť pôžičkyÚhrada splátok pôžičkyZúčtovacie dátaUpomienkyMimoriadne splátkyOdklad splátok

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v zmysle dohody o splátkach tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného mesiaca;

Úroková sadzba je stanovená na 3 % p.a.

Ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než dvoch splátok, t.j. ak je v omeškaní s troma a viac splátkami (neuhradené splátky nemusia ísť po sebe), fond je oprávnený žiadať splatenie celého zostatku pôžičky alebo jej časti pred lehotou splatnosti. Nezaplatená pôžička alebo jej časť sa úročí zvýšenou úrokovou sadzbou 4% do dňa uhradenia uvedeného nedoplatku na splátkach;

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom pôžičkovom fonde.

Platný Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom pôžičkovom fonde je dostupný v sekcii Sadzobník poplatkov a náhrad ŠPF.

 

Splatnosť pôžičky

V prípade zmlúv o pôžičke uzatvorených do akademického roku 1999/2000 vrátane, je lehota splatnosti 15 rokov.
V prípade zmlúv o pôžičke uzatvorených od akademického roku 2000/2001, je lehota splatnosti 10 rokov.

Lehota splatnosti začína plynúť stratou štatútu študenta (skončenia štúdia) bez ohľadu na to, či ide o riadne alebo iné než riadne skončenie štúdia.
Do lehoty splatnosti sa nezapočítava:

 • čas po skončení bakalárskeho štúdia, ak dlžník v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v ďalšom magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu (doba štúdia na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia),
 • čas nadštandardného štúdia v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia,
 • čas materskej dovolenky (34 týždňov), ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia,
 • čas rodičovskej dovolenky (do 3 rokov veku dieťaťa) do piatich rokov po skončení štúdia,
 • výkon pastoračnej činnosti študentov bohosloveckých fakúlt do ich vysviacky (1 rok).

 

Dlžník je povinný oznámiť stratu štatútu študenta (skončenie štúdia) najneskôr do 14-tich dní od vzniku danej skutočnosti. Fond na základe dokladu od dlžníka, ktorým preukáže stratu štatútu študenta, vypracuje dohodu o splátkach pôžičky, na základe ktorej dlžník pôžičku spláca.
Dohoda o splátkach je vypracovaná a dlžníkovi zaslaná v dvoch rovnopisoch na podpis. Jeden rovnopis dohody s úradne osvedčeným podpisom je potrebné zaslať späť do fondu a druhý ostáva dlžníkovi.

Dlžník uzatvára s fondom dohodu o splátkach. Splatnosť pôžičky, vyplývajúca z dohody, nastáva v nasledovných prípadoch:

 • v prípade riadneho skončenia štúdia je dlžník povinný uzavrieť dohodu o splátkach do dvoch mesiacov od skončenia štúdia a zároveň po dvoch mesiacoch od skončenia štúdia nastáva splatnosť pôžičky,
 • v prípade iného než riadneho skončenia štúdia (prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, vylúčenie zo štúdia, atď.) je dlžník povinný uzavrieť dohodu o splátkach do jedného mesiaca od skončenia štúdia a zároveň po jednom mesiaci od skončenia štúdia nastáva splatnosť pôžičky
 • v prípade zanedbanej oznamovacej povinnosti dlžníka, zašle fond dohodu o splátkach na základe údajov o predpokladanom skončení štúdia uvedených v internom informačnom systéme. Spolu s podpísanou dohodou o splátkach je dlžník povinný zaslať aj potvrdenie o skončení štúdia.

Ak dlžník neuzavrie dohodu o splátkach do dvoch mesiacov od skončenia štúdia a do jedného mesiaca v ostatných prípadoch straty štatútu študenta, stáva sa celá pôžička alebo jej neuhradená časť splatná vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

 

Úhrada splátok pôžičky

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

 • trvalým príkazom z osobného účtu v banke - najpohodlnejší a najefektívnejší spôsob úhrad, odporúčaný fondom,
 • jednorazovým prevodným príkazom z osobného účtu v banke – taktiež odporúčaný fondom, ktorého nevýhodou je, že je potrebné nezabudnúť vykonať úhradu každý mesiac,
 • zrážkami zo mzdy - na základe dohody o zrážkach medzi zamestnávateľom a platiteľom pôžičky,
 • hotovostným vkladom do pokladne ktorejkoľvek pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s. - nevýhodou je, že je potrebné nezabudnúť vykonať úhradu každý mesiac,
 • hotovostným vkladom do pokladne fondu - maximálna výška hotovostnej úhrady do pokladne fondu je 300 EUR; opätovnou nevýhodou je, že je potrebné nezabudnúť vykonať úhradu každý mesiac.

 

Zúčtovacie dáta

Číslo účtu : 0170181035/0900
Variabilný symbol = rodné číslo dlžníka
IBAN č. účtu: SK0209000000000170181035
BIC (SWIFT kód SLSP, a.s).: GIBASKBX

Názov a sídlo banky:

Slovenská Sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava 

Upozornenie:
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom do akademického roku 2012/2013.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od akademického roku 2013/2014 sú uvedené v sekcii Pre študentov – FNPV – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako dvoch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky uvedená na prvej strane dohody o splátkach (riadne splátky).

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku buď riadnymi splátkami alebo splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok (mimoriadne splátky).

Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí fondu celý zostatok dlhu, ak je táto splátka vyššia ako riadna splátka (tzv. predčasné splatenie pôžičky).

Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad, pričom platia príslušné ustanovenia zmluvy o pôžičke.

Poplatok za akúkoľvek mimoriadnu splátku je stanovený na 2% z výšky mimoriadnej splátky (ide o prípad mimoriadnej splátky z čiastky, ktorá presahuje výšku riadnych splátok stanovených v dohode o splátkach a prípad predčasného splatenia pôžičky z celého zostatku pôžičky), pričom platia príslušné ustanovenia zmluvy o pôžičke.

Ak dlžník začne splácať pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka pôžičky, je povinný uhradiť fondu poplatok za predčasné splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad, a to z každej predčasnej splátky, t.j. splátky uhradenej pred splatnosťou prvej splátky pôžičky.

 

Odklad splátok (zákonný odklad splátok)

a) Odklad splátok bez žiadosti dlžníka

V prípade ukončenia štúdia vzniká dlžníkovi nárok na odklad splátok automaticky bez toho, aby o odklad žiadal:

 • v trvaní 2 mesiacov od ukončenia I. stupňa štúdia štátnou skúškou,
 • v trvaní 2 mesiace od ukončenia II. stupňa štúdia štátnou skúškou,
 • v trvaní 1 mesiac od ukončenia I. alebo II. stupňa inak ako štátnou skúškou (z dôvodu prerušenia, zanechania, vylúčenia a pod. ).

 

b) Odklad splátok na žiadosť dlžníka

Dlžník má nárok na zákonný odklad splátok, ak je študentom vysokej školy v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a ide o prvé štúdium dlžníka v príslušnom stupni. Dlžník môže požiadať o odklad splátok pôžičky z nasledovných zákonných dôvodov:

 • pokračovanie v štúdiu I. alebo II. stupňa,
 • počas trvania materskej dovolenky v trvaní 34 týždňov, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia,
 • počas trvania rodičovskej dovolenky v trvaní do 3 rokov veku dieťaťa do piatich rokov po skončení štúdia,
 • výkon pastoračnej činnosti študentov bohosloveckých fakúlt do ich vysviacky (1 rok).

Postup v prípade odkladu splátok

Pri odklade splátok dlžník predkladá písomnú žiadosť o odklad splátok s príslušným dokladom (originálom alebo osvedčenou kópiou) preukazujúcim danú skutočnosť nie starším ako 30 dní:

 • v prípade pokračovania v štúdiu I. alebo II. stupňa prikladá doklad o štúdiu,
 • v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku,
 • v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku prikladá doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, fotokópiu rodného listu dieťaťa,
 • v prípade pastoračnej činnosti prikladá doklad o pastoračnej činnosti potvrdený príslušným úradom.

Tlačivo žiadosti o odklad splátok je dostupné v sekcii Študenti - Dokumenty - Iné dokumenty

Odklad sa vykonáva od mesiaca, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu.

Počas obdobia osobitného odkladu plynie lehota splatnosti. Po ukončení obdobia osobitného odkladu Vám fond písomne oznámi zmenu výšky mesačnej splátky pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej úrokovej sadzbe vrátený fondu v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy o pôžičke.

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.