ŠPF - Zmluvné podmienky

Nižšie uvedené informácie podávajú dlžníkovi fondu, ktorý má uzatvorenú zmluvu o pôžičke so Študentským pôžičkovým fondom základné informácie o zmluvných podmienkach, t.j. základné povinnosti dlžníka, podmienky ručenia, či poistenie pôžičky

Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

Oznamovacia povinnosťZabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie)

 

 

Oznamovacia povinnosť

Základnou povinnosťou dlžníka je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou jeho štúdia, resp. zmenou údajov na zmluve o pôžičke

 

1. Povinnosť oznámiť a dokladovať štúdium:

 • dlžník je povinný oznámiť fondu zmenu štatútu študenta a zaslať príslušný doklad do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
  • skončenie štúdia štátnou skúškou alebo bez štátnej skúšky,
  • predĺženie štúdia z dôvodu rozloženia ročníka alebo nadštandardného štúdia,
  • prerušenie štúdia,
  • vylúčenie zo štúdia,
  • zanechanie štúdia,
  • zmena dennej formy štúdia na externú formu štúdia,
 • dlžník študujúci na zahraničnej vysokej škole má zároveň každoročnú oznamovaciu povinnosť - dokladovať, že je študentom vysokej školy do 14 dní po zápise do ročníka, najneskôr však do 15. októbra daného akademického roka, prípadne potvrdenia aktualizovať podľa dĺžky posledného potvrdenia statusu študenta na príslušnom potvrdení (zimný, letný semester, atď),
 • doklady na splnenie oznamovacej povinnosti je možné zaslať:
  • mailom ako prílohu v kópii alebo
  • poštou alebo
  • osobne.
 • za zanedbanie oznamovacej povinnosti má fond právo uplatňovať si poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad

Platný Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom pôžičkovom fonde je dostupný v sekcii Sadzobník poplatkov a náhrad ŠPF.

 

2. Povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov dlžníka/ručiteľa:

 • dlžník je povinný oznámiť fondu do 14 dní od vzniku danej skutočnosti zmenu osobných údajov (mena, priezviska, adresy trvalého pobytu) dlžníka alebo ručiteľa, zmenu korešpondenčnej adresy, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich styk s dlžníkom alebo ručiteľom. V prípade zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu odporúčame predložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť (napr. fotokópiu občianskeho preukazu),
 • dlžník je povinný pri kontakte s fondom okrem mena a priezviska uvádzať aj identifikačný kód (rodné číslo dlžníka) alebo uviesť číslo zmluvy o pôžičke.

Tlačivo Žiadosť o zmenu osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke je dostupné v sekcii Študenti - Dokumenty - Iné dokumenty

 

3. Povinnosť pravidelne uhrádzať mesačné splátky pôžičky:

 • dlžník je povinný uhrádzať mesačné splátky pôžičky vo výške a termínoch ich splatnosti podľa zmluvy o pôžičke, t.j. tak, aby boli pripísané na účet veriteľa najneskôr 25.dňa v mesiaci,
 • dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.

Bližšie informácie o splácaní pôžičky a odkladoch splátok sú uvedené v sekcii Splácanie pôžičky.

 

Zabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie) 

Pôžička je zabezpečená súčasne dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou 
 2. Skupinovým poistením osôb

 

1. Ručiteľ a podmienky ručenia


Všetky pôžičky poskytnuté fondom študentom musia byť zabezpečené formou ručenia. Ručiteľom môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • je občanom  EÚ s trvalým pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke / dodatku k zmluve o pôžičke nie je staršia ako 70 rokov,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke / dodatku k zmluve o pôžičke má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvorila dohodu o skončení pracovného pomeru alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa, a zároveň nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti,
 • v čase preberania ručiteľského záväzku sa na ručiteľa nevzťahuje žiadna z nasledujúcich skutočností:
  • ručiteľ sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje,
  • ručiteľ vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom,
  • ručiteľ začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu,
  • na ručiteľa bude podaný návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči ručiteľovi alebo jeho majetku,
  • dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu, reštrukturalizačného správcu voči ručiteľovi,
  • voči ručiteľovi bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia,
  • voči ručiteľovi nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.

Splnenie vyššie uvedených podmienok týkajúcich sa príjmu, ručiteľ preukazuje:

 • potvrdením zamestnávateľa o priemernej výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby o výške iného pravidelného príjmu ; fond akceptuje výlučne potvrdenie o príjme za celé tri mesiace z posledných štyroch mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú dňu vystavenia potvrdenia o výške príjmu ručiteľa; potvrdenie o príjme ručiteľa nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia podpísanej zmluvy o pôžičke fondu / doručenia podpísaného dodatku k zmluve o pôžičke fondu / doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke fondu. Z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný mesačný príjem ručiteľa za potvrdzované obdobie po odpočítaní zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom je najmenej vo výške 400 eur alebo
 • potvrdením daňového úradu o príjme ručiteľa na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré ručiteľ podal daňové priznanie. Fond akceptuje výlučne potvrdenie za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia. Od apríla 2022 fond akceptuje len potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2021, ak ručiteľ nepreukáže, že požiadal o predlženie termínu na podanie daňového priznania. Z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške 2 400 eur.

Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o pôžičke.

Tlačivá Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu a Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke (obe tlačivá sú žiadateľovi, ktorému bola pôžička schválená zasielané spolu s návrhom zmluvy o pôžičke).

Potvrdenia o príjme ručiteľa sa predkladajú len v prípade schválených žiadostí o pôžičku a to až spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

 

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade zmeny ručiteľa na základe žiadosti dlžníka, je dlžník povinný zaslať fondu originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade smrti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade úpadku / insolventnosti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa vyššie uvedené podmienky ručenia. Ak áno, vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré zašle dlžníkovi na podpis. Podpisy dlžníka a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis dlžník doručí na adresu fondu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia dlžníkovi; dodatok k zmluve o pôžičke sa považuje za doručený dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania fondom.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Tlačivá žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu a potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu voči dlžníkovi vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.


2. Skupinové poistenie osôb


Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov spôsobených úrazom.

Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dáva dlžník súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky. 

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň úhrady t. j. dňom poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky) a následne vždy raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.

Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Dlžník je povinný náklady na poistné fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení predmetného dokladu fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel sa poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu s trvalými následkami, dlžník zasiela do fondu:

Po doručení predmetných dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov poisťovňa osloví priamo dlžníka – poisteného.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel sa poukáže v prospech účtu dlžníka.

V prípade poistnej udalosti – úrazu s trvalými následkami je dlžník počas celej doby riešenia poistnej udalosti povinný riadne pokračovať v splácaní pôžičky.