PFZP - Najčastejšie otázky

Všetky otázky a odpovede v tejto časti sú určené dlžníkom, ktorí mali poskytnutú pôžičku z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, t.j. poslednými zmluvami o pôžičke ktorých sa týkajú sú zmluvy o pôžičke uzatvorené do školského roku 2012/2013 vrátane.

Často kladené otázky k pôžičkám poskytnutým z Fondu na podporu vzdelávania nájdete záložke FnPV – Najčastejšie otázky.

1. Ukončil som pracovný pomer v rezorte školstva, aké povinnosti mi z toho plynú? Mení sa spôsob splácania pôžičky?

V prípade, že od poskytnutia pôžičky uplynulo aspoň 5 rokov a zároveň ste fondu preukázali splnenie zmluvného záväzku odpracovať od podpisu zmluvy o pôžičke v rezorte školstva 5 rokov (fond Vám v takom prípade priznal 1.odpis pôžičky), na režime splácania pôžičky aj po skončení pracovného pomeru v školstve sa nič nemení.

 

2. Zamestnávateľ so mnou ukončil pracovný pomer skôr ako uplynulo 5 rokov od podpisu zmluvy o pôžičke, čo mám urobiť?

Ak dlžník predčasne skončí pracovný pomer v rezorte školstva, t.j. skončí pracovný pomer v rezorte školstva (výkon pedagogickej činnosti) pred uplynutím 5 rokov od účinnosti zmluvy o pôžičke, je povinný to fondu písomne oznámiť do 14 dní od skončenia pracovného pomeru a doložiť kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru. Fond zašle dlžníkovi dohodu o splátkach, ktorú je povinný podpísať najneskôr do 30 dní od predčasného skončenia pracovného pomeru. Nedodržanie 30 dňovej lehoty môže mať za následok splatnosť celého zostatku pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad do 6 mesiacov od márneho uplynutia tejto lehoty.

 

3. Ako sa v prípade predčasného skončenia pracovného pomeru po uzavretí dohody o splátkach zmení režim splácania pôžičky?

Dlžníkom, ktorí v roku 2013 s Fondom na podporu vzdelávania uzavreli dodatok k zmluve o pôžičke bude ponúknutá dohoda o splátkach, v zmysle ktorej bude dlžník povinný splatiť pôžičku, resp. jej nesplatenú časť do 10 rokov od účinnosti zmluvy o pôžičke, primerane čomu bude zvýšená výška mesačných splátok pôžičky.
Dlžníci, ktorí splácajú pôžičku v zmysle ustanovení pôvodnej zmluvy o pôžičke uzavretej s Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov majú povinnosť splatiť pôžičku, resp. jej nesplatenú časť do 6 mesiacov od predčasného skončenia pracovného pomeru (teda jednorázovo alebo v šiestich mesačných splátkach).

 

4. Musím každoročne zasielať potvrdenie zamestnávateľa?

Povinnosť každoročne zasielať potvrdenie zamestnávateľa, vždy k 30.septembru kalendárneho roka, má iba dlžník, ktorému od účinnosti zmluvy o pôžičke ešte neuplynulo 5 rokov alebo dlžník, ktorý fondu zatiaľ nepreukázal splnenie zmluvného záväzku odpracovať v rezorte školstva na základe pracovnej zmluvy na výkon pedagogickej činnosti 5 rokov.
Dlžníci, ktorým už bol v minulosti priznaný 1.odpis pôžičky potvrdenie zamestnávateľa k 30.septembru zasielať nemusia.

 

5. V školstve pracujem už 7 rokov, pôžičku splácam tretí rok. Kedy mi vznikne nárok na odpis 830 €?

Nárok na 1.odpis vzniká najskôr po 5 rokoch od uzavretia zmluvy o pôžičke, nárok na 2.odpis najskôr po 10 rokoch od tohto dátumu. Obdobie odpracované v rezorte školstva pred uzavretím zmluvy o pôžičke sa nemôže zahrnúť do nároku na odpis, nakoľko zmluvný vzťah s fondom podmieňujúci odpis vznikol až dňom posledného podpisu zmluvnej strany na zmluve o pôžičke (podpis ručiteľa), resp. dňom, kedy zmluva o pôžičke nadobudla účinnosť. Dlžník si nemusí termín odpisu sledovať, najneskôr mesiac pred termínom predpokladaného odpisu fond písomne vyzve dlžníka na predloženie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok vykonania odpisu.

 

6. Pôžičku by som chcel splatiť predčasne. Strácam nárok na odpis 830 €?

Odpis 830€ sa realizuje vždy zo základu (z istiny) pôžičky. Ak je istina ku dňu odpisu nižšia ako 830 € (napríklad aktuálny zostatok pôžičky ku dňu odpisu je 250€) odpíše sa iba táto čiastka. Dlžník, ktorý splatil pôžičku predčasne, teda jeho zostatok je 0 € si nárok na odpis uplatniť nemôže, všetky záväzky voči fondu má vysporiadané.

 

7. Momentálne som na materskej/rodičovskej dovolenke, aké potvrdenie mám zaslať k 30. septembru?

V prípade, že máte počas materskej alebo rodičovskej dovolenky platnú pracovnú zmluvu v rezorte školstva (máte uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú), k 30.9. kalendárneho roka zasielate potvrdenie zamestnávateľa (vyžaduje sa originál), v ktorom zamestnávateľ vyznačí trvanie pracovného pomeru od – do a čerpanie materskej, prípadne rodičovskej dovolenky.

 

V prípade, že Vám pred alebo počas materskej alebo rodičovskej dovolenky skončil pracovný pomer na výkon pedagogickej činnosti v rezorte školstva (napr. pracovná zmluva na dobu určitú, iné dôvody ukončenia pracovného pomeru), z titulu skončenia pracovného pomeru (bez ohľadu na čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky, bez ohľadu na prípadne priznaný odklad splátok) Vám vznikla do 14 dní od ukončenia pracovného pomeru povinnosť informovať o tom fond, zaslať doklad o skončení pracovného pomeru a následne uzavrieť s fondom dohodu o splátkach.

 

8. Musím fondu oznamovať nástup na materskú dovolenku?

V prípade, že máte počas materskej alebo rodičovskej dovolenky platnú pracovnú zmluvu v rezorte školstva (máte uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú), alebo už uplynulo 5 rokov od podpisu zmluvy o pôžičke, oznamovaciu povinnosť nemáte. Oznamovacia povinnosť a následne povinnosť uzavrieť dohodu o splátkach vznikajú iba pri predčasnom ukončení pracovného pomeru na výkon pedagogickej činnosti v rezorte školstva.

 

9. Kedy môžem požiadať o odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky môžete požiadať, ak nastúpite na materskú dovolenku najneskôr do piatich rokov od skončenia štúdia. Odklad Vám bude schválený na celú dĺžku materskej dovolenky. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bol doklad preukazujúci splnenie podmienok odkladu doručený fondu. Tlačivo žiadosť o odklad splátok je dostupné v sekcii Pedagógovia - Dokumenty - Iné dokumetny

 

10. Kedy môžem požiadať o odklad splátok z dôvodu rodičovskej dovolenky?

Odklad splátok pôžičky z dôvodu rodičovskej dovolenky Vám môže byť povolený maximálne do piatich rokov od skončenia štúdia. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bol doklad preukazujúci splnenie podmienok odkladu doručený fondu.

 

11. Dá sa pôžička predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky telefonicky alebo mailom. Za predčasné splatenie pôžičky sa účtuje poplatok v zmysle platného sadzobníka poplatkov a náhrad. Schválením úpravy sadzobníka k 31.12.2012 bola pridelená výnimka a od tohto termínu až do odvolania je predčasné splatenie pôžičky kedykoľvek bez poplatku. Predčasné splatenie pôžičky bude umožnené klientom, ktorí uzavreli dodatok k zmluve o pôžičke s Fondom na podporu vzdelávania bez poplatku aj naďalej vždy v mesiaci marec kalendárneho roka. Klienti, ktorí dodatok k zmluve o pôžičke neuzavreli, majú povinnosť písomne požiadať o splatenie zostatku.
Platný Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté začínajúcim pedagógom do 31.12.2012 je dostupný v sekcii Sadzobník poplatkov.