• Pedagógovia - FAQs

Najčastejšie otázky - žiadosť pedagógovia

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré sa týkajú žiadosti o pôžičku. 

 

Otázky týkajúce sa žiadosti o pôžičku

 

1. Môžem zaslať žiadosť o pôžičku na fond aj elektronicky?

Žiadosť o pôžičku vrátane príloh je možné predložiť aj v elektronickej podobe prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, ak máte k občianskemu preukazu s čipom aktivovaný aj zaručený elektronický podpis. Ďalšie informácie k elektronickému predkladaniu žiadostí o pôžičku sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov (ďalej len "Oznam").

 

2. Aké prílohy má obsahovať žiadosť o pôžičku?

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku nespĺňate žiadne z kritérií na uprednostnenie žiadateľa (viď časť 3.5 Oznamu, prílohy k žiadosti o pôžičku pre pedagógov) stačí, keď Vám zamestnávateľ priamo na tlačive žiadosti o pôžičku potvrdí výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti alebo činnosti vysokoškolského učiteľa alebo činnosti výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka a výšku funkčného / služobného platu a čistého funkčného / služobného platu.

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku spĺňate niektoré z kritérií na uprednostnenie, pripojte ku žiadosti o pôžičku príslušnú prílohu podľa časti 3.5 Oznamu, kde nájdete detailné informácie týkajúce sa príloh žiadosti o pôžičku.

 

3. Dokedy môžem zaslať žiadosť o pôžičku?

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť v jednom z nasledujúcich termínov:

  • 28. február
  • 30. jún 
  • 31. október 

Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci  termínov samostatne. Ak žiadosť o pôžičku predložená do 28. februára 2021 nie je schválená, musí žiadateľ predložiť novú žiadosť o pôžičku s aktuálnymi údajmi opätovne v nasledujúcom termíne pokiaľ chce, aby bola znova posudzovaná.

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na adresu fondu, nie deň odoslania na poštovú prepravu. Preto odporúčame odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku. Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu.

 

4. Aké potvrdenie o ručiteľovi musím priložiť ku žiadosti o pôžičku?

K žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

5. Môže byť ručiteľom pôžičky môj manžel / manželka?

Áno, ručiteľom môže byť aj Váš/a manžel/ka pokiaľ spĺňa stanovené požiadavky na ručiteľa pôžičky. Detailné požiadavky na ručiteľa nájdete v časti 5.2 Oznamu.

Upozorňujeme, že k žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

6. Je nutné, aby som dokladoval/a účel použitia pôžičky?

Pôžičky nad 10 000 eur sú účelovo viazané, musíte preto preukázať účel ich použitia. Možné účely použitia pôžičky sú bližšie popísané v časti 3.2 Oznamu.

 

7. Ako a kedy sa dozviem, či mi bola pôžička schválená?

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila. Bližšie informácie nájdete v časti 4. Oznamu.

 

8. Kedy začínam pôžičku splácať?

Ak ako dlžník uzatvoríte zmluvu o pôžičke, ste povinný/á začať splácať pôžičku mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá. Od tohto mesiaca Vám vzniká povinnosť začať splácať pôžičku (napr. pôžička je poskytnutá v júli, prvú splátku uhradíte v auguste). Bližšie informácie nájdete v časti 5.2 Oznamu.

 

9. Môžem si o pôžičku požiadať ak mám pracovný pomer uzavretý na dobu určitú?

Áno, o pôžičku si môžete požiadať, avšak je nutné myslieť na skutočnosť, že v prípade, ak Vám bude pôžička poskytnutá a prestanete vykonávať pedagogickú činnosť, ocitnete sa v šesťmesačnej ochrannej lehote. Ak sa počas tejto doby opäť nestanete pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom, zvyšuje sa Vám úrok o štyri percentuálne body.

Bližšie informácie nájdete v časti 5.2 Oznamu.