ŠPF - Najčastejšie otázky

Všetky otázky a odpovede v tejto časti sú určené dlžníkom, ktorí mali poskytnutú pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu, t.j. poslednými zmluvami o pôžičke ktorých sa týkajú sú zmluvy o pôžičke uzatvorené do akademického roku 2012/2013 vrátane.

Často kladené otázky k pôžičkám poskytnutým z Fondu na podporu vzdelávania nájdete záložke FnPV – FAQs.

 

1. Úspešne som skončil štúdium. Čo mám urobiť?

Riadne skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa a akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium ukončili, t.j. kedy ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu diplomovej práce. Fond Vám následne vypracuje a zašle v dvoch rovnopisoch dohodu o splátkach pôžičky. Jeden rovnopis dohody s osvedčeným podpisom je potrebné zaslať späť do fondu v stanovenom termíne. Nezaslanie podpísanej dohody o splátkach fondu bude mať za následok jednorazové zosplatenenie celej pôžičky.

 

2. Predčasne som skončil štúdium. Čo mám urobiť?

Ak ste skončili štúdium inak ako riadne (zanechali ste štúdium; prerušili ste štúdium; neskončili ste štúdium v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia; boli ste zo štúdia vylúčený; zrušili Váš študijný program a nepokračujete v štúdiu iného študijného programu) ste povinný oznámiť a zdokladovať túto skutočnosť fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností. Fond Vám následne vypracuje a zašle v dvoch rovnopisoch dohodu o splátkach pôžičky. Jeden rovnopis dohody s osvedčeným podpisom je potrebné zaslať späť do fondu v stanovenom termíne. Nezaslanie podpísanej dohody o splátkach fondu bude mať za následok jednorazové zosplatenenie celej pôžičky.

 

3. Je potrebné oznámiť aj skončenie štúdia I. stupňa štúdia, ak budem pokračovať v ďalšom stupni štúdia?

Skončenie štúdia I. stupňa bez rozdielu, či budete alebo nebudete pokračovať v štúdiu II. stupňa ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní. Fond Vám následne vypracuje a zašle v dvoch rovnopisoch dohodu o splátkach pôžičky. Jeden rovnopis dohody s osvedčeným podpisom je potrebné zaslať späť do fondu v stanovenom termíne. Nezaslanie podpísanej dohody o splátkach fondu bude mať za následok jednorazové zosplatenenie celej pôžičky.

 

4. Do akého termínu potrebujem vrátiť podpísanú dohodu o splátkach?

V prípade riadneho skončenia štúdia štátnou skúškou je potrebné uzavrieť a vrátiť dohodu o splátkach najneskôr do 2 mesiacov od skončenia štúdia. V prípade iného ako riadneho skončenia štúdia (zanechanie štúdia, predčasné skončenie štúdia, vylúčenie zo štúdia, atď.) je potrebné uzavrieť a vrátiť dohodu o splátkach najneskôr do 1 mesiaca od iného ako riadneho skončenia štúdia.

 

5. Musím ako bakalár uhradiť mesačné splátky, ak mi vznikla splatnosť pôžičky a ešte nie som zapísaný na druhý stupeň štúdia?

Áno, v prípade vzniku splatnosti pôžičky máte povinnosť začať uhrádzať mesačné splátky pôžičky. Tlačivo žiadosť o odklad splátok je dostupné v sekcii Študenti - Dokumenty - Iné dokumenty.

 

6. Neskončil som štúdium v riadnom termíne uvedenom na zmluve o pôžičke, čo mám urobiť?

V prípade presunu štátnej skúšky (týka sa aj opravného termínu) na neskorší termín ako je uvedený na zmluve o pôžičke, a to najneskôr do 31.08. príslušného akademického roku, pričom dlžník má naďalej štatút študenta, stačí ak dlžník oznámi písomne nový termín štátnej skúšky.

V prípade presunu štátnej skúšky na ďalší akademický rok, pričom dlžník bude mať štatút študenta až do vykonania štátnej skúšky, dlžník zdokladuje štúdium do 31.08. príslušného akademického roku a po zápise na ďalší akademický rok najneskôr do 14-tich dní zašle originál potvrdenia o štúdiu. Na základe dokladov fond posunie predpokladaný termín splatnosti pôžičky.

V prípade neskončenia štúdia z dôvodu neúspešnej štátnej skúšky, nevykonania štátnej skúšky, nedostatku kreditov, pričom dlžník nestratí štatút študenta (ani nesmie byť vylúčený a znovu prijatý) a bude pokračovať v ďalšom akademickom roku v štúdiu, zdokladuje štúdium do 31.08. príslušného akademického roku a po zápise na ďalší akademický rok najneskôr do 14-tich dní zašle potvrdenie o štúdiu. Na základe dokladov fond posunie predpokladaný termín splatnosti pôžičky.

 

7. Do kedy musím pôžičku splatiť?

Maximálna doba splatnosti pri pôžičkách poskytnutých v akademických rokoch 2000/2001 – 2012/2013 je 10 rokov od vzniku splatnosti pôžičky. Pri pôžičkách poskytnutých do akademického roku 1999/2000 je lehota splatnosti 15 rokov. Do lehoty splatnosti sa nezapočítava obdobie počas odkladu splátok, ak Vám bol schválený odklad splátok z dôvodu pokračovania v štúdiu, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pastoračnej činnosti, základnej vojenskej služby, civilnej služby, náhradnej vojenskej služby.

 

8. Kedy vzniká splatnosť pôžičky?

Ak dlžník skončí štúdium na príslušnom stupni, bez rozdielu na to, že v nasledujúcom roku pokračuje v nadväzujúcom štúdiu, splatnosť nastane tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom dlžník vykonal štátnu skúšku.

Ak dlžník skončí štúdium bez vykonania štátnej skúšky, zanechá, preruší štúdium alebo je zo štúdia vylúčený, splatnosť nastane druhý kalendárny mesiac po mesiaci v ktorom nastal dôvod skončenia štúdia.

Ak dlžníkovi, ktorý mal vypracovaný súhlas s odkladom splátok, skončil odklad splátok, splatnosť nastane mesiacom nasledujúcim po skončení odkladu.

Ak počas odkladu nastane u dlžníka nová skutočnosť, ktorá je dôvodom na predčasné skončenie odkladu, splatnosť nastane mesiacom nasledujúcim po skončení dôvodu na odklad. Predčasné skončenie odkladu je potrebné oznámiť fondu najneskôr do 14-tich dní.

 

9. Kedy dlžník musí vrátiť jednorázovo čerpanie pôžičky?

Ak fond dodatočne zistí, že dlžník v čase vyplatenia čerpania pôžičky už nebol riadnym študentom (stratil štatút študenta) vyzve dlžníka prostredníctvom listu na vrátenie neoprávneného čerpania, ktoré bude vyčíslené v zmysle zmluvných podmienok. Čerpanie je potrebné vrátiť do 14-tich dní od vystavenia výzvy na vrátenie neoprávneného čerpania.

 

10. Môže dlžník splácať pôžičku pokiaľ mu nevznikla splatnosť pôžičky alebo počas odkladu splátok pôžičky?

Dlžník môže splácať pôžičku aj inokedy ako počas splatnosti pôžičky. Upozorňujeme ale, že za každú takúto úhradu je účtovaný poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.
Platný Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa zákona o Študentskom pôžičkovom fonde je dostupný v sekcii Sadzobník poplatkov a náhrad ŠPF.

 

11. Kedy sa pôžička neúročí?

Pôžička sa neúročí pokiaľ dlžníkovi nevznikla splatnosť pôžičky alebo počas zákonného odkladu splátok.

 

12. Pokiaľ skončím prvé vysokoškolské štúdium druhého stupňa a budem pokračovať v novom vysokoškolskom štúdiu na prvom alebo druhom stupni, mám nárok na odklad splátok?

Nie, nárok na odklad splátok je len počas prvého vysokoškolského štúdia.

 

13. Má doktorand nárok na odklad splátok pôžičky?

Doktorand nemá nárok na odklad splátok pôžičky.

 

14. Kto môže žiadať o odklad splátok pôžičky z dôvodu pokračovania v štúdiu?

O odklad splátok z dôvodu pokračovania v štúdiu počas prvého vysokoškolského štúdia môže žiadať:

  • dlžník, ktorý skončil prvý stupeň štúdia a pokračuje na druhom stupni štúdia,
  • dlžník, ktorý mal prerušené štúdium a pokračuje ďalej v štúdiu,
  • dlžník, ktorý zanechal štúdium alebo bol vylúčený na prvom stupni a nastúpil na nové štúdium,
  • dlžník, ktorý ukončil prvý stupeň štúdia a začal študovať doktorské štúdium alebo iné štúdium, ktoré sa nečlení na stupne, ale zodpovedá druhému stupňu štúdia,
  • dlžník, ktorý na druhom stupni štúdia zanechal štúdium alebo bol vylúčený a začal znovu študovať druhý stupeň štúdia.

 

15. Kto nemá nárok na odklad z dôvodu pokračovania v štúdiu?

Nárok na odklad z dôvodu pokračovania v štúdiu nemá:

  • dlžník, ktorý riadne skončil prvý stupeň štúdia a znovu pokračuje v štúdiu na prvom stupni,
  • dlžník, ktorý riadne skončil druhý stupeň štúdia a začne študovať druhé vysokoškolské štúdium na prvom alebo druhom stupni
  • dlžník, ktorý riadne skončil druhý stupeň štúdia a pokračuje na treťom stupni štúdia ako doktorand.

 

16. Kedy môžem požiadať o odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky môžete požiadať, ak nastúpite na materskú dovolenku najneskôr do piatich rokov od skončenia štúdia. Odklad Vám bude schválený na celú dĺžku materskej dovolenky. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bol doklad preukazujúci splnenie podmienok odkladu doručený fondu. Tlačivo žiadosť o odklad splátok je dostupné v sekcii Študenti - Dokumenty - Iné dokumenty.

 

17. Kedy môžem požiadať o odklad splátok z dôvodu rodičovskej dovolenky?

Odklad splátok pôžičky z dôvodu rodičovskej dovolenky môže byť povolený maximálne do piatich rokov od skončenia štúdia. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bol doklad preukazujúci splnenie podmienok odkladu doručený fondu. Tlačivo žiadosť o odklad splátok je dostupné v sekcii Študenti - Dokumenty - Iné dokumenty.

 

18. Dá sa pôžička predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky telefonicky alebo mailom. Za predčasné splatenie pôžičky fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.

 

19. Čo sa rozumie pod pojmom mimoriadna splátka?

Každá úhrada mimo splatnosti pôžičky alebo splátka vyššia ako je stanovená v dohode o splátkach (netýka sa doplatenia dlžných splátok).

 

20. Aký variabilný symbol mám uvádzať pri úhrade?

Variabilný symbol je Vaše rodné číslo. Správny variabilný symbol je povinným údajom platby a v prípade jeho neuvedenia, resp. nesprávneho uvedenia je fond oprávnený účtovať poplatok za sekundárnu identifikáciu splátky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.

 

21. V prospech akého účtu treba uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Pre zmluvy o pôžičke uzatvorené do akademického roku 2012/2013 uhrádzajte splátky na účet IBAN: SK0209000000000170181035, BIC (SWIFT kód): GIBASKBX. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.

 

22. Treba oznámiť zmenu čísla účtu počas splácania pôžičky?

Počas splácania pôžičky netreba oznamovať zmenu čísla účtu dlžníka, z ktorého sú splátky realizované.

 

23. Ako sa dozviem poslednú splátku pôžičky?

Fond automaticky pred splatením poslednej splátky písomne upovedomí dlžníka, že sa blíži k vyrovnaniu pôžičky a vyčísli mu zostatok pôžičky.

 

24. V súčasnosti splácam študentskú pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu. Ako mám postupovať, ak mi zomrel ručiteľ alebo chcem o zmeniť ručiteľa?

V prípade smrti ručiteľa ste povinní túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa . Akúkoľvek zmenu ručiteľa, či už v prípade jeho smrti lebo z iného dôvodu, vykonáte žiadosťou o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, spolu s ktorou predložíte aj potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania. Tlačivo žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke a potvrdenie o príjme ručiteľa sú dostupné v sekcii v sekcii Študenti - Dokumenty - Zmluva o pôžičke.