Výročná správa 2017

 

Výročná správa fondu za rok 2017 bola schválená radou fondu dňa 26. 3. 2018. V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov výročná správa fondu za rok 2017 obsahuje:

- identifikačné údaje fondu,
- informácie o obsadení orgánov fondu,
- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
- ročnú účtovnú závierku fondu,
- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov, 
- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou,
- informáciu o súdnych sporoch prebiehajúcich v roku 2017,
- informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom.

 

Výročná správa za rok 2017
Príloha 1a - Účtovná závierka
Príloha 1b - Poznámky k účtovnej závierke