Výročná správa 2016

 

Výročná správa fondu za rok 2016 bola schválená radou fondu dňa 21. 3. 2017. V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu výročná správa fondu za rok 2016 obsahuje:

- identifikačné údaje fondu, 

- informácie o obsadení orgánov fondu,

- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,

- ročnú účtovnú závierku fondu,

- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých               pôžičiek podľa jednotlivých typov, 

- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,

- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou,

- informáciu o súdnych sporoch prebiehajúcich v roku 2016,

- informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom.

 

Výročná správa za rok 2016
Príloha 1a
Príloha 1b