Výročná správa 2014

 

Výročná správa fondu za rok 2014 bola schválená radou fondu dňa 26. 3. 2015. V súlade so zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania obsahuje:

- identifikačné údaje fondu,
- informácie o obsadení orgánov fondu,
- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
- ročnú účtovnú závierku fondu,
- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov,
- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou,
- informáciu o vymáhaní neoprávnene vyplatených odmien bývalým členom rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov ako informáciu vyžiadanú radou fondu a dozornou radou,
- informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom ako informáciu vyžiadanú radou fondu.

 

Výročná správa za rok 2014
Príloha 1a
Príloha 1b