Výročná správa 2013

 

Výročná správa fondu za rok 2013 bola schválená radou fondu dňa 24.3.2014. V súlade so zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania obsahuje:

- identifikačné údaje fondu,

- informácie o obsadení orgánov fondu,

- údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,

- ročnú účtovnú závierku fondu,

- počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov,

- výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,

- správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou,

- informáciu o vymáhaní neoprávnene vyplatených odmien bývalým členom rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov ako informáciu vyžiadanú radou fondu a dozornou radou,

- informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom ako informáciu vyžiadanú radou fondu.

 

Výročná správa 2013
Príloha 1 - Súvaha za rok 2013
Príloha 2 - Výkaz ziskov a strát za rok 2013
Príloha 3 - Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2013