Učiteľ nie je Google 6

 

 8. Ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Organizátor: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko

Spoluorganizátor: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)

Odborný garant: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

6. 6. – 7. 6. 2019, HOTEL SENEC****, SENEC

 

•          Účasť takmer 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl.
•          Bohatý odborný program: prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, tréning, koučovacia zóna, moderovaná diskusia.
•          Zahraniční spíkri z USA, Singapuru, Kene, Litvy, Nemecka a Česka.
•          Renomovaní slovenskí lektori.
•          Udalosť sledovaná médiami.

 

TEMATICKÉ PILIERE KONFERENCIE:

1. Kvalitný učiteľ

Právo na vzdelávanie (zakotvené aj v ústave SR) je zároveň aj právom na kvalitného učiteľa.

2. Škola ako miesto na vzdelanie

Vzdelávacie systémy v Európe sú "postihnuté" školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou ne-integritou. Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?

3. Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy... 

4. Cudzie jazyky

Didaktika osvojovania si cudzieho jazyka v MŠ a ZŠ, metóda CLIL, ako učiť cudzie jazyky deti so ŠVVP, digitálny obsah pri výuke jazyka... 

 

Odborný program konferencie je určený všetkým pedagógom, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý niečo to svoje: ako riaditeľ či zástupca školy, tak aj učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky, techniky, prírodovedy... „Tento ročník sme sa ešte viac ako kedykoľvek predtým zamerali na jednotlivé vyučovacie predmety, aby sme učiteľom jednotlivých špecializácií vedeli ponúknuť príležitosť na kvalitné dovzdelanie sa práve v tom ich odbore. V programe konferencie tento rok preto figurujú workshopy o didaktike dejepisu, prírodovedných predmetov, slovenského jazyka a literatúry, semináre o výučbe cudzích jazykov, rozvíjaní čitateľskej gramotnosti na základných školách, praktické cvičenia z techniky, či multikultúrna výchova, aktivity na zmierňovanie predsudkov, na prácu s problémovými žiakmi aj rodičmi,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.

 

Profily tohtoročných lektorov nájdete TU.

Sylaby vybraných tém nájdete TU.

Všetky informácie o konferencii nájdete TU.