Splácanie pôžičky

 

Splácanie pôžičky
Úročenie pôžičky
Lehota splatnosti pôžičky
Výška splátok, spôsob úhrady splátok
Zúčtovacie dáta
Upomienky
Mimoriadne splátky, jednorazové vyrovnanie
Odklad splátok
Odpis istiny
 

Nižšie uvedené pravidlá splácania sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované študentom podľa §10 zákona o fonde.

Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke po uplynutí odkladov splátok podľa čl. VII zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

 

Úročenie pôžičky

Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:

 • vo výške 0 % ročne počas obdobia, kedy má dlžník (študent I. a II. stupňa štúdia) nárok na odklad splátok podľa čl. VII. zmluvy o pôžičke,
 • uvedenou na prvej strane zmluvy o pôžičke počas obdobia, kedy je dlžník (študent I., II., III. stupňa štúdia) povinný pôžičku splácať (počas lehoty splatnosti) a počas obdobia trvania odkladov splátok podľa čl. VIII zmluvy o pôžičke.

Úroková sadzba uvedená na prvej strane v zmluvy o pôžičke sa zvyšuje:

 • o 2 % ročne počas obdobia, kedy je dlžník v omeškaní so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky,
 • o 2 % ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o pôžičke zo strany dlžníka, ak k tomuto porušeniu došlo počas obdobia, kedy je dlžník povinný pôžičku splácať.

V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia sa pôžička začína úročiť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) bude do zmluvy o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti uvedenej dlžníkom v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičky lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Lehota splatnosti je rovnaká a vzťahuje sa aj na celkové nesplatené pôžičky v prípade, že dlžník uzatvoril v minulosti s fondom (vrátane ŠPF) viac zmlúv.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

Počas odkladu splátok podľa čl. VII zmluvy o pôžičke lehota splatnosti študentovi I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia neplynie a pôžička sa neúročí.

V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia začína lehota splatnosti plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, t.j. týmto mesiacom začína študentovi III. stupňa vysokoškolského štúdia povinnosť uhrádzať splátky pôžičky, pričom študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia nemajú nárok na odklad splátok z dôvodu štúdia.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe požadovanej, resp. schválenej výšky pôžičky a požadovanej lehoty splatnosti uvedených v žiadosti o pôžičku.

Výšku splátok si môže žiadateľ prepočítať využitím kalkulačky pôžičky.

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.
Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak relevantné).

Kalkulačka pôžičky pre študentov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet fondu uvedený v zmluve o pôžičke tak, aby boli pripísané v prospech účtu fondu najneskôr 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 300 eur.

Dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.

 

Zúčtovacie dáta


IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Upozornenie: 
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od akademického roku 2013/2014
.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom do akademického roku 2012/2013 sú uvedené 
v sekcii Pre študentov – ŠPF – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Fond je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke (riadne splátky).

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí celý zostatok dlhu (tzv. predčasné splatenie pôžičky). Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad. Rovnako to platí aj v prípade, ak dlžník začne splácať pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka pôžičky, takáto predčasná splátka je taktiež klasifikovaná ako mimoriadna, za ktorú je účtovaný poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad.

Jeden krát ročne v mesiaci júl je dlžník oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky za predpokladu, že v tom čase je pôžička už splatná.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa považuje za mimoriadnu splátku.

 

Odklad splátok

 

1. Odklad splátok podľa § 13 ods. 3 zákona o fonde

Počas odkladu splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde  lehota splatnosti neplynie (t.j. dlžník nie je povinný pôžičku splácať). Bližšie informácie o odklade splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde sú uvedené v čl. VII zmluvy o pôžičke. Na tento odklad splátok má dlžník fondu nárok:

a) z dôvodu štúdia

- ak je študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Odklad splátok z dôvodu štúdia je možný celkovo najviac na sedem rokov, pričom nemusí ísť o súvislých sedem rokov.

 Dlžník má nárok na odklad splátok aj:

 • počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v prvom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v druhom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia, ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom alebo druhom stupni.

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

 • potvrdenie o návšteve školy- originál/osvedčená kópia a
 • preklad potvrdenia o návšteve školy a čestné prehlásenie k prekladu- originál/osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku

 

b) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

- ak dlžník z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku prerušil vysokoškolské štúdium a zároveň

- písomne oznámi fondu nástup na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia) a požiada o odklad splátok (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia).

Odklad splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov.

 Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál/osvedčená kópia alebo
 • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál/osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia a
 • potvrdenie o prerušení štúdia a
 • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál/osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku).

 

c) z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (platí len pre dlžníkov, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke od akademického roku 2018/2019)

- ak dlžník z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu prerušil vysokoškolské štúdium a zároveň

- písomne oznámi fondu nástup na dobrovoľnú vojenskú prípravu (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia) a požiada o odklad splátok (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia).

Odklad splátok z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, vrátane prípadného trvania nariadenia výkonu mimoriadnej služby.

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

 • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál/osvedčená kópia a
 • potvrdenie o prerušení štúdia- kópia.

 

Odklad splátok je možný len v prípade, ak dlžník predloží vyplnenú a podpísanú žiadosť o odklad splátok (tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá-Študenti-Iné) vrátane priloženého dokladu preukazujúceho dôvod odkladu splátok (originál alebo osvedčená kópia, nie staršia ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti o odklad splátok). Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu.

Upozornenie

Upozorňujeme súčasných dlžníkov fondu, ktorí predložia žiadosť o pôžičku a ktorí v čase predloženia žiadosti o pôžičku splácajú v minulosti poskytnuté pôžičky, že doručením podpísanej žiadosti o pôžičku bude na základe predpokladaného dátumu štátnej skúšky uvedeného v časti 3B žiadosti o pôžičku automaticky vypracovaný odklad splátok pôžičky.

Ak o odklad splátok pôžičky nemáte záujem, označte v časti 6 žiadosti o pôžičku políčko „Nežiadam o vykonanie odkladu splátok na základe podania tejto žiadosti o pôžičku".

V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe samostatnej žiadosti o odklad splátok a v časti 3B žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný predpokladaný dátum štátnej skúšky ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

 
2. Osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde

Počas odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie a dlžník je povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Bližšie informácie o odklade splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde sú uvedené v čl. VIII zmluvy o pôžičke. Na tento odklad splátok má dlžník fondu nárok:

a) z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky 

Obdobie odkladu splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené.

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál/osvedčená kópia alebo
 • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál/osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia.

 

b) z dôvodu evidencie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie 

Obdobie odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

 • doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie- originál/ osvedčená kópia.

 

c) z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (platí len pre klientov, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke od akademického roku 2018/2019)

Osobitný odklad splátok z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

 • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál/osvedčená kópia.

 

Osobitný odklad splátok je možný len v prípade, ak dlžník predloží vyplnenú a podpísanú žiadosť o odklad splátok (tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá-Študenti-Iné) vrátane priloženého dokladu preukazujúceho dôvod odkladu splátok (originál alebo osvedčená kópia, nie staršia ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti o odklad splátok). Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas osobitného odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie osobitného odkladu, dôvod na predĺženie osobitného odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku osobitného odkladu.

Fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky pôžičky počas doby priznaného osobitného odkladu splátok, ako aj výšku splátky po ukončení osobitného odkladu splátok.

Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

Dlžník je oprávnený písomne požiadať fond o odklad splácania pôžičky alebo istiny pôžičky aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu musí byť odôvodnená a tvrdenia dlžníka, pre ktoré žiada odklad splátok musia byť zdokladované. Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok.

Odpis istiny

Ak dlžník, ktorý je zároveň daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 534/2005 Z. z., preukáže fondu, že na Slovensku vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa mu zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.

Vykonávaním zárobkovej činnosti sa pre účely odpisu rozumie:

 • vykonávanie závislej činnosti, t.j. pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer,
 • vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia na výkon činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo iného oprávnenia na výkon činnosti slobodného povolania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ak dlžník podniká podľa osobitného predpisu,
 • vykonávanie činností na základe mandátnej zmluvy, licenčnej zmluvy, vydavateľskej zmluvy, autorskej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo akejkoľvek inej zmluvy, ktorá zakladala pre dlžníka nárok na príjem z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu.

Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku na odpis istiny sa započítava:

 • čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky,
 • čas invalidity dlžníka, ak u neho invalidita vznikla počas výkonu zárobkovej činnosti alebo v dôsledku výkonu zárobkovej činnosti.

Postup v prípade uplatnenia nároku na odpis istiny

Preukázanie splnenia podmienok na vykonanie odpisu dlžník vykonáva predložením potvrdenia (originál alebo osvedčená kópia), nie starším ako 30 dní:

 • od zamestnávateľa alebo
 • od príslušného daňového úradu.

 

Z potvrdenia musí vyplývať obdobie, počas ktorého dlžník vykonával zárobkovú činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý je zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov.