Splácanie pôžičky

Splácanie pôžičky
Úročenie pôžičky
Lehota splatnosti pôžičky
Výška splátok, spôsob úhrady splátok
Zúčtovacie dáta
Upomienky
Mimoriadne splátky, jednorazové vyrovnanie
Odklad splátok
 

Nižšie uvedené pravidlá splácania sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované študentom podľa §10 Zákona o FnPV, teda pre pôžičky poskytované z FnPV. Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

 

Úročenie pôžičky

Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:

 • vo výške 0 % ročne počas obdobia, kedy má dlžník ( študent I. a II. stupňa štúdia) nárok na odklad splátok
 • uvedenou v zmluve o pôžičke počas obdobia, kedy je dlžník (študent I., II., III. stupňa štúdia) povinný pôžičku splácať (lehota splatnosti)

Úroková sadzba uvedená v zmluve o pôžičke sa zvyšuje:

 • o 2 % ročne počas obdobia, kedy je dlžník v omeškaní so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky;
 • o 2 % ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o pôžičke zo strany dlžníka, ak k tomuto porušeniu došlo počas obdobia, kedy je dlžník povinný pôžičku splácať; za závažné porušenie zmluvy o pôžičke sa považujú skutočnosti uvedené v bode 21.2. a 21.3. čl. VI. zmluvy o pôžičke.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) bude do zmluvy o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti zo strany žiadateľa o pôžičku tak, ako je uvedená v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičky lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Lehota splatnosti je rovnaká a vzťahuje sa aj na celkové nesplatené pôžičky v prípade, že dlžník uzatvoril v minulosti s fondom ( vrátane ŠPF) viac zmlúv.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

Počas zákonného odkladu splátok lehota splatnosti študentovi I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia neplynie a pôžička sa neúročí.

V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia začína lehota splatnosti plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, pričom títo dlžníci nemajú nárok na odklad splátok. V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia sa pôžička začína úročiť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky a lehoty splatnosti.

Výšku splátok si môže žiadateľ o pôžičku prepočítať využitím kalkulačky pôžičky.

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.
Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak relevantné).

Kalkulačka pôžičky pre študentov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet FnPV uvedený v zmluve o pôžičke v termíne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

 • vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba, a to v maximálnej výške 100 Eur

Dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je číslo rodné číslo dlžníka.

 

Zúčtovacie dáta

Číslo účtu: 7000468764/8180
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA (platný od 1.2.2014)
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Upozornenie:
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od akademického roku 2013/2014.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom do akademického roku 2012/2013 sú uvedené v sekcii Pre študentov – ŠPF – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke (riadne splátky).

Dlžník je povinný a zároveň oprávnený začať splácať pôžičku, až keď sa stane splatnou prvá splátka pôžičky v zmysle Zmluvy. Ak dlžník začne splácať pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka pôžičky, je povinný uhradiť veriteľovi poplatok za predčasné splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad, a to z každej predčasnej splátky.

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí celý zostatok dlhu (tzv. predčasné splatenie pôžičky). Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle sadzobníka poplatkov a náhrad.

Jeden krát ročne v mesiaci júl je dlžník oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky za predpokladu, že v tom čase je pôžička už splatná.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa bude považovať za mimoriadnu splátku.

 

Odklad splátok

1. Zákonný odklad splátok

a) Odklad splátok bez žiadosti dlžníka

V prípade ukončenia štúdia vzniká dlžníkovi nárok na odklad splátok automaticky bez toho, aby o odklad žiadal:

 • v trvaní 6 mesiacov od ukončenia I. stupňa VŠ štúdia štátnou skúškou,
 • v trvaní 2 mesiace od ukončenia II. stupňa VŠ štúdia štátnou skúškou,
 • v trvaní 2 mesiace od ukončenia I. alebo II. stupňa VŠ štúdia inak ako štátnou skúškou (z dôvodu prerušenia, zanechania, vylúčenia a pod. ).

Uvedené sa nevzťahuje na dlžníka, ktorý už v minulosti ukončil II. stupeň VŠ štúdia.

b) Odklad splátok na žiadosť dlžníka

Dlžník, študent vysokej školy v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí, môže požiadať o odklad splátok pôžičky z nasledovných zákonných dôvodov:

 • pokračovanie v štúdiu I. alebo II. stupňa (nevzťahuje sa na dlžníka, ktorý už v minulosti ukončil II. stupeň VŠ štúdia),
 • počas trvania materskej dovolenky v trvaní 34 týždňov alebo rodičovskej dovolenky v trvaní do 3 rokov veku dieťaťa, za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky (vzťahuje sa na všetkých dlžníkov ak spĺňajú uvedené podmienky):
  • dlžník z dôvodu nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku prerušil vysokoškolské štúdium a zároveň
  • dlžník oznámil veriteľovi nástup na materskú alebo rodičovskú dovolenku a požiadal o odklad splátok najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia štúdia.

Zákonný odklad splátok z dôvodu trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov.

Postup v prípade odkladu splátok

Pri odklade splátok dlžník predkladá písomnú žiadosť o odklad splátok s príslušným dokladom (originálom alebo osvedčenou kópiou) preukazujúcim danú skutočnosť nie starším ako 30 dní:

 • v prípade pokračovania v štúdiu I. alebo II. stupňa prikladá doklad o štúdiu,
 • v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku a doklad o prerušení štúdia,
 • v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku prikladá doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, fotokópiu rodného listu dieťaťa a doklad o prerušení štúdia.

Tlačivo žiadosti o odklad splátok je dostupné v sekcii Tlačivá- Študenti- Iné

Odklad sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu.

Počas obdobia osobitného odkladu plynie lehota splatnosti. Po ukončení obdobia osobitného odkladu Vám fond písomne oznámi zmenu výšky mesačnej splátky pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej úrokovej sadzbe vrátený fondu v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy o pôžičke.

Upozorňujeme súčasných dlžníkov fondu, ktorí predložili / predložia žiadosť o pôžičku, že im fond vykoná odklad splátok pôžičky na základe údajov o predpokladanom ukončení štúdia uvedených v časti 3 žiadosti o pôžičku, len ak o to požiadajú zaškrtnutím poľa v časti 6 žiadosti o pôžičku alebo ak im bude schválená.  V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe žiadosti o odklad splátok a v časti 3 žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný dátum predpokladaného ukončenia štúdia ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

2. Osobitný odklad splátok

Okrem zákonného odkladu splátok, počas ktorého neplynie lehota splatnosti a pôžička sa neúročí, môže dlžník požiadať aj o tzv. osobitný odklad splátok, počas ktorého sa pôžička úročí a dlžník je povinný uhrádzať iba úroky z istiny.

Osobitný odklad splátok môže dlžník (študent I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia) využiť v prípadoch, ak už nemá nárok na zákonný odklad, t.j. počas lehoty splatnosti pôžičky z nasledovných dôvodov:

 • nastúpi na materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov,
 • nastúpi na rodičovskú dovolenku v trvaní do 3 rokov veku dieťaťa.

Osobitný odklad splátok bude povolený len v prípade, ak dlžník o to sám požiada a zároveň písomne oznámi a preukáže túto skutočnosť fondu najneskôr do 30 dní od nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku.

Postup v prípade osobitného odkladu splátok

Pri osobitnom odklade splátok dlžník predkladá písomnú žiadosť o odklad splátok s príslušným dokladom (originálom alebo osvedčenou kópiou) preukazujúcim danú skutočnosť nie starším ako 30 dní:

 • v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku,
 • v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku prikladá doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Tlačivo žiadosti o odklad splátok je dostupné v sekcii Tlačivá- Študenti- Iné

Odklad sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky dlžné doposiaľ splátky. Následne fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky počas doby priznaného odkladu.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu.