Splácanie pôžičky

 
Splácanie pôžičky
Úročenie pôžičky
Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga
Lehota splatnosti pôžičky
Výška splátok, spôsob úhrady splátok
Zúčtovacie dáta
Upomienky
Mimoriadne splátky, jednorazové splatenie
Osobitný odklad splátok
Odpis istiny


Nižšie uvedené pravidlá splácania sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 zákona o fonde. Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný začať splácať pôžičku mesiacom nasledujúcim po mesiaci poskytnutia pôžičky a splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

 

Úročenie pôžičky

Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou uvedenou na prvej strane zmluvy o pôžičke počas obdobia, kedy je dlžník povinný pôžičku splácať (počas lehoty splatnosti) a počas obdobia trvania odkladov splátok podľa čl. IX. zmluvy o pôžičke.

Základná úroková sadzba uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke sa zvyšuje:

  1. o 2% ročne počas obdobia, kedy je dlžník v omeškaní so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky
  2. o 2% ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o pôžičke
  3. o 4% ročne v prípade, ak dlžník prestane byť pedagógom (t.j. pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia alebo vysokoškolským učiteľom). K zvýšeniu dochádza len v prípade, ak sa dlžník opätovne nezamestná ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ do šiestich mesiacov od straty statusu pedagóga (platí pre dlžníkov, ktorým nebol vykonaný odpis istiny).

 

Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga

Ak dlžník prestane byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky (pred odpisom istiny) začína mu plynúť 6-mesačná ochranná lehota. Počas trvania ochrannej lehoty sa pôžička naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

V prípade, že sa dlžník počas trvania ochrannej 6-mesačnej lehoty opätovne stane pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom a túto skutočnosť fondu preukáže (je nutné zaslať príslušný doklad), pôžička sa aj naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

Ak sa dlžník, ktorému plynie ochranná lehota, v tejto ochrannej lehote opätovne nezamestná ako pedagóg, alebo vysokoškolský učiteľ alebo to fondu nepreukáže zaslaním príslušného dokladu, úroková sadzba sa zvýši o 4% od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí ochrannej lehoty.

Aj po uplynutí ochrannej lehoty je možné opätovné zníženie úrokovej sadzby na pôvodnú výšku, ale až potom, čo dlžník preukáže, že sa stal pedagógom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia alebo vysokoškolským učiteľom a zároveň preukáže, že už nie je v skúšobnej dobe. K zníženiu sadzby dochádza od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preukázaní uvedených skutočností.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) je v zmluve o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti uvedenej dlžníkom v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičky lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 8 rokov a maximálna lehota splatnosti je 15 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Povinnosť uhrádzať splátky pôžičky vzniká dlžníkovi mesiacom nasledujúcim po vyplatení pôžičky, pričom v tomto mesiaci začína plynúť aj lehota splatnosti pôžičky.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky a lehoty splatnosti.

Výšku splátok si môže žiadateľ prepočítať využitím kalkulačky pôžičky.

Upozornenie :
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.

Kalkulačka pôžičky pre pedagógov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet fondu uvedený v zmluve o pôžičke tak, aby boli pripísané v prospech účtu fondu najneskôr 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
  • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 300 eur.

Dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je číslo zmluvy. 

 

Zúčtovacie dáta

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 8780
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: číslo zmluvy o pôžičke
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Upozornenie:

Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od školského roku 2013/2014.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov do školského roku 2012/2013 sú uvedené v sekcii Pre pedagógov - PFZP - Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Fond je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky, jednorazové splatenie

Dlžník je povinný splácať pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke (riadne splátky).

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí celý zostatok dlhu (tzv. predčasné splatenie pôžičky). Dlžník môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky alebo jej časti.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa bude považovať za mimoriadnu splátku.

 

Osobitný odklad splátok

Počas osobitného odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie a dlžník je povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Bližšie informácie o odklade splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde sú uvedené v čl. IX zmluvy o pôžičke. Na tento odklad splátok má dlžník fondu nárok:

a) z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky

Obdobie odkladu splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené.

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál /osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok - originál /osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia.

b) z dôvodu evidencie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie

Obdobie odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok nesmie presiahnuť šesť mesiacov.

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

  • doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie- originál/ osvedčená kópia.

c) z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy 

Osobitný odklad splátok z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy

Doklad preukazujúci dôvod odkladu splátok:

  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy - originál /osvedčená kópia.

Osobitný odklad splátok je možný len v prípade, ak dlžník predloží vyplnenú a podpísanú žiadosť o odklad splátok (tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá - Pedagógovia - Iné) vrátane priloženého dokladu preukazujúceho dôvod odkladu splátok (originál alebo osvedčená kópia, nie staršia ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti o odklad splátok). Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas osobitného odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie osobitného odkladu, dôvod na predĺženie osobitného odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku osobitného odkladu.

Fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky pôžičky (výšku úrokov z istiny) počas doby priznaného osobitného odkladu splátok, ako aj výšku splátky po ukončení osobitného odkladu splátok.

Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t. j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

Dlžník je oprávnený písomne požiadať fond o odklad splácania pôžičky alebo istiny pôžičky aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu musí byť odôvodnená a tvrdenia dlžníka, pre ktoré žiada odklad splátok musia byť zdokladované. Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok.

 

Odpisy istiny

Ak dlžník preukáže fondu, že vykonával pedagogickú činnosť, odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť výskumného pracovníka alebo činnosť umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, nesplatená istina pôžičky sa mu zníži o 3 percentá.

Za vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas sa na účely odpisu istiny rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto paralelne existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100%.

Na účely odpisu istiny sa za pedagogickú činnosť považuje pracovná činnosť pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“), pracovná činnosť odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, činnosť vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), činnosť výskumného pracovníka podľa § 80 zákona o VŠ a činnosť umeleckého pracovníka podľa § 80 zákona o VŠ. Činnosť študenta doktorandského študijného programu na vysokej škole v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona o VŠ sa nepovažuje za pedagogickú činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis istiny. Na účely vylúčenia akýchkoľvek pochybností platí, že samotné trvanie pracovnoprávneho vzťahu medzi dlžníkom a školou alebo iným zariadením definovaným v § 2 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch bez reálneho vykonávania pracovných činností pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch alebo pracovných činností odborného zamestnanca podľa § 6 ods. 2 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa nepovažuje za vykonávanie pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti a nezakladá nárok na odpis istiny. Obdobne, samotné trvanie pracovnoprávneho vzťahu medzi Dlžníkom a vysokou školou bez reálneho vykonávania pracovných činností podľa § 75 alebo § 80 zákona o VŠ sa nepovažuje za vykonávanie činnosti vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka a nezakladá nárok na odpis istiny. Obdobie, ktoré sa nepovažuje za výkon pracovných činností pedagogického zamestnanca, za výkon pracovných činností odborného zamestnanca, za výkon činností vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka, sa nezapočítava do trvania obdobia na vznik nároku na odpis istiny.

Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na odpis istiny pôžičky sa započítava čas trvania invalidity dlžníka, ak u neho invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti a čas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky.

Dlžník je povinný v priebehu splácania pôžičky oznámiť veriteľovi zaslaním potvrdenia od zamestnávateľa akúkoľvek zmenu zamestnávateľa, úpravu rozsahu pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenie na pracovnú pozíciu, v ktorej nevykonáva pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas. Nenahlásenie uzavretia novej pracovnej zmluvy, úpravy pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenia na pracovnú pozíciu, v ktorej začne vykonávať pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo nenahlásenie ukončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky môže spôsobiť oneskorené priznanie nároku na odpis pôžičky.