Schválenie pôžičiek v roku 2018

 

 

Dňa 26. novembra 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2018 doručené do 31. októbra 2018.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v treťom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Tretí termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v  roku 2018 bol stanovený do 31. októbra  2018. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do 31. októbra doručených 200 žiadostí, pričom celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 803 100 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 31. októbra 2018 bol 1 226 900 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31. októbra 2018. Následne v čase od 1. novembra 2018 do 22. novembra 2018 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 
Dňa 26. novembra 2018 rada fondu schválila 133 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 220 900 eur a neschválila 67 žiadostí v celkovej výške 582 200 eur. 

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 30. júna 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 30. júna 2018 bolo fondu celkovo doručených 90 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 903 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 30. júna 2018 bol 655 500 eur

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 
Rada fondu na zasadnutí dňa 11. júla 2018 schválila 62 žiadostí v celkovej výške 650 600 eur a neschválila 28 žiadostí  v celkovej výške 252 400 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. júna (v prvom zákonnom termíne)

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 28. februára 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 28. februára 2018 bolo fondu celkovo doručených 78 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 729 200 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2018 bol 600 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 
Rada fondu na zasadnutí dňa 26. marca 2018 schválila 67 žiadostí v celkovej výške 595 000 eur a neschválila 11 žiadostí  v celkovej výške 134 200 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2018 (v prvom zákonnom termíne)  

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za rok 2018

V roku 2018 mohli pedagógovia podať žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2018, do 30. júna 2018 a do 31. októbra 2018. Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2018 vyčlenených 2 400 000 eur.

Celkovo bolo fondu v roku 2018 doručených 368 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 3 435 300 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach dňa 26. marca 2018, dňa 11. júla 2018 a dňa 31. októbra schválila celkovo 262  žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 466 500 eur a neschválila 106 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 968 800 eur.