Schválené pôžičky v roku 2018

 

 

V roku 2018 mohli pedagógovia podať žiadosť o pôžičku v troch termínoch – do 28. februára 2018, do 30. júna 2018 a do 31. októbra 2018.

Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2018 vyčlenených 2 400 000 eur z toho 600 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 28. februára 2018, 600 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2018 a 1 200 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2018.

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za rok 2018

Celkovo bolo fondu v roku 2018 doručených 368 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 3 435 300 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach dňa 26. marca 2018, dňa 11. júla 2018 a dňa 26. novembra schválila celkovo 262  žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 466 500 eur a neschválila 107 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 955 500 eur.

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 31. októbra 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 31. októbra 2018 bolo fondu celkovo doručených 201 žiadostí, z čoho 196 žiadostí bolo doručených v termíne (31. október 2018) a 5 žiadosti boli doručené po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 812 100 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 31. októbra 2018 bol 1 226 900 eur.

Po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku prebiehali jednotlivé etapy schvaľovacieho procesu, t.j. evidencia žiadostí o pôžičku do databázy fondu pre správu pôžičiek, posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek a následne schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). Rada fondu na zasadnutí dňa 26. 11. 2019:
- schválila 133 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 1 220 900 eur a
- neschválila 68 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej výške pôžičiek 585 500 eur.

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 26. novembra 2018. Zmluvy o pôžičke boli úspešným žiadateľom zaslané dňa 6. decembra 2018.

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v treťom zákonnom termíne)

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 30. júna 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 30. júna 2018 bolo fondu celkovo doručených 90 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 903 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 30. júna 2018 bol 650 500 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). Rada fondu na zasadnutí dňa 11. júla 2018:
- schválila 62 žiadostí v celkovej výške 650 600 eur a
- neschválila 28 žiadostí  v celkovej výške 244 000 eur.

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 12. júla 2018. 

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. júna 2018 (v druhom zákonnom termíne)

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 28. februára 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 28. februára 2018 bolo fondu celkovo doručených 78 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 729 200 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2018 bol 600 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). Rada fondu na zasadnutí dňa 26. marca 2018:
- schválila 67 žiadostí v celkovej výške 595 000 eur a
- neschválila 11 žiadostí  v celkovej výške 126 000 ur.

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 27. marca 2018. 

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2018 (v prvom zákonnom termíne)