Akademický rok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2018 a do 31. októbra 2018. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2018/2019 vyčlenených 4 000 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2018 bol určený vo výške 1 000 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2018 bol určený vo výške
3 000 000 eur.

V termíne do 15. septembra 2018 bolo fondu celkovo doručených 368 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 896 900 eur, z toho 11 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 1. októbra 2018 schválila 329 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2018, v celkovej sume pôžičiek 800 500 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 265 pôžičiek v celkovej sume 648 800 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 15.septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)

 

V termíne do 31. októbra 2018 bolo fondu celkovo doručených 783 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 900 700 eur, z toho 25 bolo doručených po stanovenom termíne a 29 duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2018 schválila 709 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2018, v celkovej sume pôžičiek 1 724 300 eur. Rada fondu dňa 7. decembra 2018 dodatočne schválila žiadosť o pôžičku doručenú žiadateľkou dňa 17. októbra 2019 v sume 2 500 eur po odstránení závažného porušenia zmluvných podmienok. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 564 pôžičiek v celkovej sume 1 374 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne) 

 

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2018/2019 doručených 1 151 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 2 797 600 eur. Schválených bolo celkovo 1 039 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 2 527 300 eur. Pre akademický rok 2018/2019 bolo celkovo vyplatených 829 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 2 023 000 eur.