Schválenie pôžičiek v akademickom roku 2018/2019

 

 

V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti podať žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2018 a do 31. októbra 2018. 

Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2018/2019 vyčlenených 4 000 000 eur z toho 1 000 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2018 a 3 000 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2018.

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za akademický rok 2018/2019

Celkovo bolo fondu v roku 2018 doručených 1151 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 2 797 600 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach celkovo schválila 1 039  žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 527 300 eur a neschválila 112 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 270 300 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 31. októbra 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 31. októbra bolo fondu celkovo doručených 783 žiadostí, z čoho 758 žiadostí bolo doručených v termíne (31. október 2018) a 25 žiadosti boli doručené po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 900 700 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených v termíne do 31. októbra 2018 bol 3 199 500 eur.

Po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku prebiehali jednotlivé etapy schvaľovacieho procesu, t.j. evidencia žiadostí o pôžičku do databázy fondu pre správu pôžičiek, posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek a následne schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2018, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu schválila 710 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 726 800 eur a neschválila 73 žiadostí v celkovej výške 173 900 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 27. novembra 2018. Zmluvy o pôžičke boli úspešným žiadateľom zaslané dňa 6. decembra 2018.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne) 

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 15. septembra 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 15. septembra 2018 bolo fondu celkovo doručených 368 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 896 900 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených do 15. septembra 2018 bol 1 000 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2018, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Rada fondu na zasadnutí dňa 10. októbra 2018 schválila 329 žiadostí v celkovej výške 800 500 eur a neschválila 39 žiadostí  v celkovej výške 96 400 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 2. októbra 2018. 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 15.septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)