Schválenie pôžičiek v akademickom roku 2018/2019

 

Rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2018/2019  doručené do 31. októbra 2018.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2018 (v druhom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za akademický rok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti podať žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2018 a do 31. októbra 2018. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2018/2019 vyčlenených 4 000 000 eur.

Celkovo bolo fondu v roku 2018 doručených 1151 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 2 797 600 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach celkovo schválila 1 039  žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 527 300 eur a neschválila 112 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 270 300 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 31. októbra 2018

Druhý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v akademickom  roku 2018/2019 bol stanovený do 31. októbra 2018. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do 31. októbra doručených 783 žiadostí, pričom celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 900 700 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených v termíne do 31. októbra 2018 bol 3 199 500 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

 

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31.októbra 2018. Následne v čase od 1. novembra 2018 do 22. novembra 2018 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2018, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Rada fondu schválila 710 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 726 800 eur a neschválila 73 žiadostí v celkovej výške 173 900 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 15. septembra 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 15. septembra 2018 bolo fondu celkovo doručených 368 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 896 900 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených do 15. septembra 2018 bol 1 000 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2018, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Rada fondu na zasadnutí dňa 10. októbra 2018 schválila 329 žiadostí v celkovej výške 800 500 eur a neschválila 39 žiadostí  v celkovej výške 96 400 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 15.septembra 2018 (v prvom zákonnom termíne)