Schválenie pôžičiek v akademickom roku 2017/2018

 

Dňa 28. novembra 2017  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2017/2018  podané do 31. októbra 2017.

V akademickom roku 2017/2018 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2017 a do 31. októbra 2017.

Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2017/2018 vyčlenených 2 700 000 eur  z toho 900 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2017 a 1 800 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2017.

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za akademický rok 2017/2018

Celkovo bolo fondu v roku 2017 doručených 1 236 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 2 778 600 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach dňa 27. júla 2017 a dňa 28. novembra 2017 schválila celkovo 1 131 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 548 300 eur a neschválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 230 300 eur. 

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 31. októbra 2017

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 31. októbra bolo fondu celkovo doručených 900 žiadostí, z čoho 883 žiadostí bolo doručených v termíne (31. október 2017) a 17 žiadosti bolo doručených po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 2 007 350 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených v termíne do 31. októbra 2017 bol 2 006 800 eur.

Po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku prebiehali jednotlivé etapy schvaľovacieho procesu, t.j. evidencia žiadostí o pôžičku do databázy fondu pre správu pôžičiek, posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek a následne schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2017, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu schválila 830 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 855 100 eur a neschválila 70 žiadostí v celkovej výške 150 500 eur. 

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 29. novembra 2017. Zmluvy o pôžičke boli úspešným žiadateľom zaslané dňa 1. decembra 2017.

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2017 (v druhom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2017 (v druhom termíne)

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 15. septembra 2017

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 15. septembra 2017 bolo fondu celkovo doručených 336 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 773 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených do 15. septembra 2017 bol 900 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2017, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Rada fondu na zasadnutí dňa 9. októbra 2017 schválila 301 žiadostí v celkovej výške 693 200 eur a neschválila 35 žiadostí  v celkovej výške 79 800 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 10. októbra 2017. 

 

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2017 (v prvom termíne)

Menný zoznam neschválených žiaodstí o pôžičku doručených do 15 septembra 2017 (v prvom termíne)