Schválenie pôžičiek

 

Dňa 28. novembra 2017  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2017 / 2018  podané do 31. októbra. 2017.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku v II. termíne

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku v II. termíne

 

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku v I. termíne

Menný zoznam neschválených žiaodstí o pôžičku v I. termíne

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Druhý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v akademickom  roku 2017 /2018 bol stanovený do 31. októbra 2017. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 900 žiadostí, z čoho 883 žiadostí bolo doručených v termíne (31. október 2017) a 17 žiadosti bolo doručených po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 2 007 350 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených v termíne do 31. októbra 2017 bol 2 006 800 eur.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

 

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31.októbra 2017. Následne v čase od 1. novembra 2017 do 24. novembra 2017 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2017, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Dňa 28. novembra.2017 rada fondu schválila 830 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 855 100 eur a neschválila 70 žiadostí v celkovej výške 150 500 eur. 

 

 Zhrnutie hodnotiaceho procesu za akademický rok 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2017 a do 31. októbra 2017. Na pôžičky pre študentov bolo v roku 2017 vyčlenených 2 700 000 eur.

Celkovo bolo fondu v roku 2017 doručených 1 236 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 2 778 600 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach dňa 27. júla 2017 a dňa 28. novembra 2017 schválila celkovo 1 131 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 548 300 eur a neschválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 230 300 eur.