Rozpočet 2019

  

Dňa 25. marca 2019 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný prioritne ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 73 325,00 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ako aj zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý predpokladáme vo výške 220 000 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 610 665 eur, čo predstavuje 2,04 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2018 (29 967 437,30 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

 

Rozpočet fondu na rok 2019