Rozpočet 2019

 

Dňa 30.3.2020 rada fondu schválila vyhodnotenie plnenia rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2019. Fond, napriek plánovanej strate, vykázal za rok 2019 zisk po zdanení vo výške 184 402,73 eur.

Náklady na správu fondu v roku 2019 predstavovali 516 125,85 eur, t.j. 1,72 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2018 vo výške 29 967 437,26 eur.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2019

  

Dňa 25. marca 2019 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2019. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný prioritne ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 73 325,00 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ako aj zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý predpokladáme vo výške 220 000 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 610 665 eur, čo predstavuje 2,04 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2018 (29 967 437,30 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

 Rozpočet fondu na rok 2019