Rozpočet 2017

 

Dňa 26. 3. 2018 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017. Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017 je uvedené v tabuľke nižšie:

 

Rozpočet na rok 2017
(v eur)

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu na rok 2017
(v eur)

Napĺňanie rozpočtu (v %)

Celkové náklady

1 099 910,00

918 185,40

83,48

Celkové výnosy

1 061 130,00

1 143 659,05

107,78

Hospodársky výsledok po zdanení

-38 830,00

224 033,09

-576,96


Náklady na správu fondu v roku 2017 predstavovali 485 408,43 eur, t.j. 1,51 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2016 vo výške 32 087 347,43 eur. Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný.  

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2017

 

Dňa 21.3.2017 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2017. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 38 830 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ktorý predpokladáme vo výške 245 000 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 601 090 eur, čo predstavuje 1,87 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2016 (32 087 347,43 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2017