Rozpočet 2015

 

Dňa 22. 3. 2016 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015. Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015 je uvedené v tabuľke nižšie:

 

Rozpočet na rok 2015 (v EUR)

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu na rok 2015 (v EUR)

Napĺňanie rozpočtu (v %)

Celkové náklady

1 840 342,00

1 646 402,19 89,46

Celkové výnosy

970 640,00

1 088 776,20

112,17

Zisk

-869 702,00

-558 769,12

64,02
 

Celkové náklady na správu fondu v roku 2015 predstavovali 509 734,49 EUR, t.j. 1,7 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva podľa stavu k 31.12.2014 (29 939 826,95 EUR). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný. 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2015

 

Dňa 9.6.2015 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2015. K celkovému navýšeniu rozpočtu na rok 2015 ani k žiadnej zmene dôležitých sledovaných ekonomických ukazovateľov nedôjde (úprava zahŕňa len presun finančných prostriedkov vrámci jednej skupiny položiek). Uvedené zmeny budú mať teda na pôvodne navrhovaný rozpočet nulový efekt.

Upravený rozpočet fondu na rok 2015

 

Dňa 26.3.2015 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2015. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 872 832 EUR. Predpokladaná strata je tvorená výlučne odpisom istiny pôžičiek pedagógov v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov a to vo výške 1 mil. EUR. To znamenená, že bez tohto nákladu by fond vykázal za rok 2015 zisk vo výške viac ako 100 000 EUR.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 634 620 EUR, čo predstavuje 2,12 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2014 (29 939 827 EUR). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2015