Zmluvné podmienky

 

Povinnosti dlžníka
Zabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie)
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

 

Nižšie uvedené zmluvné podmienky sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované študentom podľa §10 zákona o fonde.

Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Povinnosti dlžníka

Základnou povinnosťou dlžníka je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou štúdia, resp. zmenou údajov na zmluve o pôžičke.

 

1. Povinnosť oznámiť a dokladovať štúdium:
 • dlžník je povinný oznámiť fondu zmenu statusu študenta a zaslať príslušný doklad do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
  • riadne skončenie vysokoškolského štúdia,
  • akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia (zanechanie štúdia, neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia - nadštandardnú dĺžku štúdia, vylúčenie zo štúdia a zrušenie študijného programu, ak dlžník nepokračuje v štúdiu iného študijného programu),
  • prerušenie štúdia,
  • prestup na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty,

 • za zanedbanie oznamovacej povinnosti má fond právo uplatňovať si poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad,

2. Povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov dlžníka/ručiteľa:
 • dlžník je povinný oznámiť fondu do 14 dní od vzniku danej skutočnosti zmenu osobných údajov (mena, priezviska, adresy trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy) dlžníka alebo ručiteľa a kontaktných údajov (emailovej adresy, telefónneho čísla) alebo iných údajov zabezpečujúcich komunikáciu veriteľa s dlžníkom alebo ručiteľom. Predmetnú zmenu odporúčame oznámiť elektronickým zaslaním vyplneného a podpísaného tlačiva Žiadosti o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke

Tlačivo Žiadosť o zmenu / doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke je dostupné v sekcii Tlačivá - Pôžičky pre študentov - Iné.

Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú zo zmluvy o pôžičke.

 

3. Povinnosti dlžníka počas lehoty splatnosti:
 • dlžník je povinný počas lehoty splatnosti splácať svoju pôžičku, pričom lehota splatnosti začína plynúť stratou statusu študenta alebo uplynutím odkladov splátok podľa čl. VII zmluvy o pôžičke,
 • dlžník je povinný uhrádzať mesačné splátky pôžičky na bežný účet fondu uvedený v zmluve o pôžičke a to vo výške a termínoch ich splatnosti, t.j. tak, aby boli pripísané na účet veriteľa najneskôr 25. dňa v kalendárnom mesiaci,
 • dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.

Bližšie informácie o splácaní pôžičky a odkladoch splátok sú uvedené v sekcii Splácanie pôžičky.

 

Zabezpečenie pôžičky (ručenie a poistenie) 

Pôžička je zabezpečená súčasne dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou 
 2. Skupinovým poistením osôb

 

1. Ručiteľ a podmienky ručenia


Všetky pôžičky poskytnuté fondom študentom musia byť zabezpečené formou ručenia. Ručiteľom môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá:

 • je občanom  EÚ s trvalým pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke nie je staršia ako 62 rokov,
 • má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvorila dohodu o skončení pracovného pomeru alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa, a zároveň nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti v čase podpísania zmluvy o pôžičke ručiteľom) a
 • na ručiteľa sa v čase preberania ručiteľského záväzku nevzťahuje žiadna z nižšie uvedených skutočností:
  • ručiteľ sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje,
  • ručiteľ vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom,
  • ručiteľ začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu,
  • na ručiteľa bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči ručiteľovi alebo jeho majetku,
  • dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu, reštrukturalizačného správcu voči ručiteľovi,
  • voči ručiteľovi bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia,
  • voči ručiteľovi nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.

Splnenie vyššie uvedených podmienok týkajúcich sa príjmu, ručiteľ preukazuje:

 • potvrdením zamestnávateľa o priemernej výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby o výške iného pravidelného príjmu za posledné tri celé mesiace bezprostredne predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia o výške príjmu ručiteľa a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia podpísanej zmluvy o pôžičke fondu. Z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný mesačný príjem ručiteľa za posledné tri mesiace po odpočítaní zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom je najmenej vo výške 400 eur alebo
 • potvrdením daňového úradu o príjme ručiteľa na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré ručiteľ podal daňové priznanie. Fond akceptuje výlučne potvrdenie za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia (napr. do konca marca 2020 akceptuje fond aj potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2018 ak ručiteľ ešte nepodal daňové priznanie za rok 2019. Od apríla 2020 akceptuje fond len potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2019 ak ručiteľ nepreukáže, že požiadal o predlženie termínu na podanie daňového priznania). Z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške 2 400 eur.

Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o pôžičke.

Tlačivá Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu a Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke (obe tlačivá sú žiadateľovi, ktorému bola pôžička schválená zasielané spolu s návrhom zmluvy o pôžičke).

Potvrdenia o príjme ručiteľa sa predkladajú len v prípade schválených žiadostí o pôžičku a to až spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

 

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade zmeny ručiteľa na základe žiadosti dlžníka, je dlžník povinný zaslať fondu originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade smrti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade úpadku / insolventnosti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohou na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa vyššie uvedené podmienky ručenia. Ak áno, vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré zašle dlžníkovi na podpis. Podpisy dlžníka a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis dlžník doručí na adresu fondu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia dlžníkovi; dodatok k zmluve o pôžičke sa považuje za doručený dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania fondom.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Tlačivá žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu a potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu voči dlžníkovi vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.


2. Skupinové poistenie osôb


Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov spôsobených úrazom.

Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dáva dlžník súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky. 

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň úhrady t. j. dňom poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky) a následne vždy raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.

Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Dlžník je povinný náklady na poistné fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení predmetného dokladu fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel sa poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu s trvalými následkami, dlžník zasiela do fondu:

Po doručení predmetných dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov poisťovňa osloví priamo dlžníka – poisteného.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel sa poukáže v prospech účtu dlžníka.

V prípade poistnej udalosti – úrazu s trvalými následkami je dlžník počas celej doby riešenia poistnej udalosti povinný riadne pokračovať v splácaní pôžičky.

 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o pôžičke môžu byť voči dlžníkovi uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • zaplatenie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • zaplatenie zmluvných pokút,
 • jednorazové splatenie celého zostatku pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok, alebo ak dlžník v prípade smrti ručiteľa alebo v prípade úpadku / insolventnosti ručiteľa nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom, alebo ak dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. alebo bodu 2 čl. V. zmluvy o pôžičke, alebo ak dôjde k inému závažnému porušeniu zmluvy o pôžičke).