Zmluvné podmienky

 
Oznamovacie povinnosti dlžníka
Účelovosť pôžičky
Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie)
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok


Nižšie uvedené zmluvné podmienky sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).
Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

 

Oznamovacie povinnosti dlžníka

Ak dlžník fondu prestane byť pedagógom (t.j. pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom alebo študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia), je povinný túto skutočnosť oznámiť fondu do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.

Ak sa dlžník po tom, čo prestal byť pedagógom, pred uplynutím šesťmesačnej ochrannej lehoty opätovne stal pedagógom alebo odborným zamestnancom, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť fondu do 14 dní od jej vzniku.

Ak sa dlžník po tom, čo prestal byť pedagógom, v rámci šesťmesačnej ochrannej lehoty nezamestná ako pedagóg alebo odborný zamestnanec, je povinný oznámiť do 14 dní fondu skutočnosť, že sa neskôr, po uplynutí šesťmesačnej ochrannej lehoty, stal pedagógom alebo odborným zamestnancom, ktorý už nie je v skúšobnej lehote.

Dlžník je povinný v priebehu splácania pôžičky oznámiť fondu akúkoľvek zmenu osobných údajov dlžníka alebo ručiteľa (najmä zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich styk veriteľa s dlžníkom alebo ručiteľom).

Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení Vašej zmluvy o pôžičke.

 

Účelovosť pôžičky

Pôžičky nad 10 000 Eur sú účelovo viazané a je možné ich vyčerpať na úhradu nákladov žiadateľa:

 • na nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
 • na výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo stavebné úpravy rodinného domu, bytového domu alebo stavebné úpravy bytu,
 • na modernizáciu (rekonštrukciu) bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo udržiavacie práce na nich,
 • na nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome za účelom prestavby nebytových priestorov na byt,
 • na prestavbu nebytových priestorov na byt,
 • na nadobudnutie podielu od bytového družstva alebo obce za účelom nadobudnutia bytu,
 • na nadobudnutie stavebného pozemku za účelom výstavby rodinného domu,
 • súvisiacich s niektorým z účelov použitia finančných prostriedkov uvedených v predchádzajúcich siedmych bodoch,
 • na nadobudnutie bytového zariadenia alebo vybavenia domácnosti, napríklad nábytku a elektrospotrebičov,
 • na jeho ďalšie vzdelávanie v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
 • na nákup osobného motorového vozidla,
 • na refinancovanie úverov, pôžičiek a hypotekárnych úverov poskytnutých komerčnými bankami.

Pôžička musí byť použitá na niektorý z uvedených účelov najneskôr do dvoch rokov od podania žiadosti o pôžičku a v rovnakej lehote je dlžník povinný preukázať na ktorý z uvedených účelov bola použitá.  Doklady na preukázanie účelového použitia poskytnutej pôžičky musia byť predložené ako originál dokladov prípadne úradne osvedčené kópie a ak sa jedná o faktúry spolu s dokladom o zaplatení.

 

Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie) 

Pohľadávka fondu je zabezpečená súčasne dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou pri pôžičke nad 3 000 eur
 2. Skupinovým poistením osôb

Nižšie sú uvedené bližšie informácie o zabezpečení pohľadávky.

 

1. Ručiteľ a podmienky ručenia


Pôžičky do 3 000 eur sa poskytujú bez ručiteľa, len na základe preukázaného príjmu žiadateľa o pôžičku.
 Suma 3 000 eur poskytovaná bez ručiteľa je maximálna kumulovaná suma všetkých pôžičiek poskytnutých bez ručiteľa jednému žiadateľovi.

 

Ručiteľom môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • je občanom  EÚ s trvalým pobytom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke nie je staršia ako 62 rokov,
 • má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe ani neuzatvoril dohodu o skončení pracovného pomeru alebo má  iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa a zároveň nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti v čase podpísania zmluvy o pôžičke ručiteľom) a
 • na ručiteľa sa v čase preberania ručiteľského záväzku nevzťahuje žiadna z nižšie uvedených skutočností:
  • ručiteľ sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje,
  • ručiteľ vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby svojim veriteľom,
  • ručiteľ začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene svojho dlhu,
  • na ručiteľa bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie iného podobného konania voči ručiteľovi alebo jeho majetku,
  • dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, predbežného správcu, núteného správcu, reštrukturalizačného správcu voči ručiteľovi,
  • bude podaný voči ručiteľovi návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na iné podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia,
  • voči ručiteľovi nastane akákoľvek iná obdobná právna skutočnosť.

Splnenie vyššie uvedených podmienok týkajúcich sa príjmu, ručiteľ preukazuje:

 • potvrdením zamestnávateľa o priemernej výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo príslušnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby o výške iného pravidelného príjmu za posledné tri celé mesiace bezprostredne predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia o výške príjmu ručiteľa a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia podpísanej zmluvy o pôžičke fondu.  Z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný mesačný príjem ručiteľa za posledné tri mesiace po odpočítaní zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom je najmenej vo výške 400 eur alebo
 • potvrdením daňového úradu o príjme ručiteľa na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za posledné ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré ručiteľ podal daňové priznanie; fond akceptuje výlučne potvrdenie za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia alebo potvrdenie za predposledné zdaňovacie obdobie, ak ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu pred uplynutím termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce roku jeho predloženia (napr. do konca marca 2019 akceptuje fond aj potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2017 ak ručiteľ ešte nepodal daňové priznanie za rok 2018. Od apríla 2019 akceptuje fond len potvrdenie za zdaňovacie obdobie 2018 ak ručiteľ nepreukáže, že požiadal o predlženie termínu na podanie daňového priznania); z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti je najmenej vo výške 2 400 eur.

Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o pôžičke.

Tlačivá Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu a Potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke (obe tlačivá sú žiadateľovi, ktorému bola pôžička schválená zasielané spolu s návrhom zmluvy o pôžičke).

Potvrdenia o príjme ručiteľa sa predkladajú len v prípade schválených žiadostí o pôžičku a to až spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

 

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade zmeny ručiteľa na základe žiadosti dlžníka, je dlžník povinný zaslať fondu originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohy na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade smrti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohy na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

V prípade úpadku / insolventnosti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním originálu vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohy na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu. Na nového ručiteľa sa vzťahujú všetky vyššie uvedené podmienky.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa vyššie uvedené podmienky ručenia. Ak áno, vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré zašle dlžníkovi na podpis. Podpisy dlžníka a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis dlžník doručí na adresu fondu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia dlžníkovi; dodatok k zmluve o pôžičke sa považuje za doručený dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania fondom.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Tlačivá žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu a potvrdenie o príjme ručiteľa z podnikateľskej činnosti na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu voči dlžníkovi vrátane príslušenstva, poplatkov, náhrad, poistného a sankcií ak ju neuspokojí dlžník.. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.

 

2. Skupinové poistenie osôb

Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov dlžníka spôsobených úrazom.

Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dáva dlžník súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2,5 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov dlžníka spôsobených spôsobených úrazom.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma:

 • poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky,
 • poistná suma pre prípad smrti a pre prípad trvalých následkov dlžníka spôsobených spôsobených úrazom sú zhodné.

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň úhrady t.j. dňom poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky) a následne vždy raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.
Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Dlžník je povinný náklady na poistné fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel sa poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz dlžníka s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu dlžníka s trvalými následkami, dlžník zasiela do fondu

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov poisťovňa osloví priamo dlžníka – poisteného.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel sa poukáže v prospech účtu dlžníka.

Upozornenie pre prípad b): Počas celej doby riešenia poistnej udalosti sú pozostalí / dlžník povinní riadne pokračovať v splácaní pôžičky.

 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o pôžičke môžu byť voči dlžníkovi uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • zaplatenie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • zaplatenie zmluvných pokút (napr. v prípade neoprávnene čerpanej pôžičky ako pôžičky, ktorá bola poskytnutá dlžníkovi, avšak ten nikdy nespĺňal podmienky na poskytnutie pôžičky)
 • jednorazové splatenie celého zostatku pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok).