ŠPF - Základné informácie

Informácie v tejto časti web stránky sú určené a týkajú sa len dlžníkov fondu, ktorí majú uzatvorené zmluvu o pôžičke so Študentským pôžičkovým fondom, t.j. majú poslednú zmluvu uzatvorenú v akademickom roku 2012/2013.

Základné informácie o ŠPFZdroje ŠPFVýška poskytnutých pôžičiek v 2012/2013Zhodnotenie činnosti posledného obdobia do zániku ŠPFPrehľad poskytnutých pôžičiek za obdobie existencie ŠPF

Základné informácie o Študentskom pôžičkovom fonde (ŠPF)

ŠPF bol založený v roku 1995 výnosom ministerstva z 15.11.1995 o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek, ktorého správu v tom čase zabezpečovala Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava.

Nadobudnutím účinnosti zákona o ŠPF z 1.8.1997 bol zriadený neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl a pôvodný výnos bol zrušený. Hlavným cieľom ŠPF bolo zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov vo forme pôžičiek študentom všetkých typov vysokých škôl a univerzít v SR aj zahraničí, denného aj externého štúdia.
Zákon o ŠPF bol 5 krát novelizovaný, a to zákonom č. 231/2000 Z.z., zákonom č. 528/2003 Z.z., zákonom č. 363/2007 Z.z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 462/2008 Z.z. a zákonom č. 69/2012 Z.z.

ŠPF bol zrušený k 1.januáru 2013 zákonom č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania. Fond na podporu vzdelávania sa stal právnym nástupcom ŠPF, a teda práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvoril ŠPF podľa pôvodných predpisov vrátane tých práv, povinností, záväzkov a pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôžičke alebo vznikli na základe týchto zmlúv prešli k 1. januáru 2013 na Fond na podporu vzdelávania.

 

Zdroje ŠPF

Zabezpečenie finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov na základe citovaného výnosu ministerstva, schválila Národná rada Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v § 28 taxatívne určuje použitie majetku Fondu národného majetku (ďalej len „FNM“).


Fond národného majetku poskytol ŠPF finančné prostriedky:

 • vo výške 500 mil. Sk (16 597 tis. EUR) na obdobie rokov 1995 – 2000,
 • vo výške 100 mil. Sk v roku 2001,
 • vo výške 50 mil. Sk v roku 2002 a
 • vo výške 50 mil. Sk v roku 2003.

Celkovo poskytnuté finančné prostriedky z FNM predstavovali 700 mil. Sk (23,24 mil. EUR).

 

Výška poskytnutých pôžičiek v akademickom roku 2012/2013

V akademickom roku 2012/2013, k 31.12.2012:

 • ŠPF vyplatil 2 716 pôžičiek, z toho:
  • 2 340 pôžičiek pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR,
  • 373 pôžičiek pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a
  • 3 pôžičky pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR
 • celková výška vyplatených finančných prostriedkov dosiahla 1 703 940,20 EUR, z toho:
  • 1 461 115,40 EUR pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR,
  • 241 430,40 EUR pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a
  • 1 394,40 EUR pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR.

Výška vyplatených finančných prostriedkov k 31.12.2012 predstavuje necelú polovicu všetkých schválených pôžičiek, nakoľko v zmysle zákona o ŠPF sa pôžička poskytuje v dvoch splátkach, kde druhá polovica je vyplatená vo februári nasledujúceho kalendárneho roka a zároveň časť zmlúv o pôžičke podpísaných zo strany ŠPF neboli k 31.12.2012 doručené späť a sú doručované priebežne. Posledné pôžičky boli v zmysle zákona o ŠPF vyplatené vo februári 2013, celková výška vyplatených finančných prostriedkov dosiahla sumu 3 521 955,60 EUR, z toho :

 • 3 015 522,80 EUR pre študentov študujúcich na vysokých školách v SR,
 • 505 038,40 EUR pre študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách a
 • 1 394,40 EUR pre zahraničných Slovákov, resp. cudzincov s trvalým pobytom v SR.

 

Zhodnotenie činnosti posledného obdobia do zániku ŠPF

V akademickom roku 2012/2013 nastali viaceré zmeny týkajúce sa postupov a spôsobu poskytovania pôžičiek, ako aj komunikácie so žiadateľmi. Ich cieľom bolo plne zosúladiť postupy poskytovania pôžičiek , ako aj existujúce zmluvné dokumenty, priblížiť činnosť ŠPF študentom a maximálne racionalizovať činnosť ŠPF. Ide o zmenu spôsobu komunikácie z papierovej na elektronickú v prípade 2/3 dokumentov zasielaných klientom, jasnú definíciu práv a povinností zmluvných strán tak, aby vyhovovali požiadavkám zákona a rovnako aj zmenu spôsobu predčasného splatenia pôžičky.

ŠPF vyhovel v posledných siedmych rokoch všetkým žiadateľom o pôžičku, ktorí splnili podmienku prvého vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku a zároveň mali zabezpečené aj ručenie prostredníctvom ručiteľa. Vďaka dostatku finančných zdrojov ŠPF aj v akademickom roku 2012/2013 prideľoval pôžičku každému žiadateľovi bez posudzovania prospechových alebo sociálnych kritérií.

 

Prehľad poskytnutých pôžičiek za obdobie existencie ŠPF

Za celé obdobie svojej činnosti do 31.12.2012 ŠPF poskytol pôžičku:

 • celkom 40 592 študentom - žiadateľom,
 • schválil a vyplatil dokopy 65 969 pôžičiek,

v celkovej výške vyčerpaných pôžičiek 52 626 275,34 EUR.

Výročná správa Fondu na podporu vzdelávania za rok 2012, ktorá obsahuje informácie o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu za rok 2012 a zhodnotenie činnosti Študentského pôžičkového fondu za obdobie jeho existencie je dostupná v sekcii Výročné správy.